S:1

Şevketlü Efendim, Hristiyanın başka Müslümanın başka politikası yoktur. Zira adalet dünyada bir nevidir. Politika dediğimiz de adalet-i sahihadır. Biz eski usulümüz sebebiyle telef oluyoruz. Bu eski usul devletimizin memurlarını bozmuş ve berbat etmiştir. Bunlar da bozulduklarından eski usulü bir kat daha bozup berbat etmişlerdir. Artık bu usulü terk edelim ve hükûmeti muhafaza edemedikten başka, ezip harap eden yıllanmış eski kaideleri bırakalım; sair devletlerde yerleşmiş, onlara bais-i saadet olmuş olan yeni nizamat ittihaz edelim... (Fazıl Mustafa Paşa)
Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Şevketlü Efendim, Hristiyanın başka Müslümanın başka politikası yoktur. Zira adalet dünyada bir nevidir. Politika dediğimiz de adalet-i sahihadır. Biz eski usulümüz sebebiyle telef oluyoruz. Bu eski usul devletimizin memurlarını bozmuş ve berbat etmiştir. Bunlar da bozulduklarından eski usulü bir kat daha bozup berbat etmişlerdir. Artık bu usulü terk edelim ve hükûmeti muhafaza edemedikten başka, ezip harap eden yıllanmış eski kaideleri bırakalım; sair devletlerde yerleşmiş, onlara bais-i saadet olmuş olan yeni nizamat ittihaz edelim... (Fazıl Mustafa Paşa)Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Osmanlı Devleti değişime ihtiyaç duymaktadır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize aşağıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Takvim-i Vekayî gazetesi ilk olarak hangi Osmanlı padişahı döneminde çıkarılmıştır?  Osmanlı Devleti Balta Limanı Ticaret Anlaşması’nı hangi devlet ile imzalamıştır? Endüstriyel üretime geçiş aşağıdaki ülkelerin hangisinde daha önce ortaya çıkmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye’nin hazırlanmasına öncülük etmiştir? Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi İkinci Abdülhamit Dönemi’nde devlet politikası haline gelmiştir? Osmanlı’da Kanunu Esasi’ye göre yürütme gücünün başında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? Emekli sandıkları hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? Çarlık Rusyası’nın Bolşevik İhtilali ile yıkılmasına neden olan akım aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’nde ustalığa yükselen bir kimsenin lonca teşkilatından aldığı dükkân açma yetkisine ne ad verilmiştir?  Osmanlı Devleti’nde vergi vermekle yükümlü olan köylü, kasabalı, konargöçer ve şehirlilerden oluşan sosyal yapıya ne ad verilmiştir? Osmanlı toprak sisteminde gelirleri sınırların güvenliği için ayrılan topraklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’nde sancakların birleşmesiyle oluşan en büyük yönetim birimine ne ad verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayunda İlmiye sınıfını temsil eder? Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde aşağıdaki devletlerden hangisine adli ve malî kapitülasyonlar verilmiştir? Osmanlı Devleti, Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarını hangi devlet ile yapmıştır? Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Safevileri yenilgiye uğratmıştır? Osmanlı Devleti’nde yazı yazma sanatına ne ad verilmiştir? Semerkand Rasathanesinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’nde adalet, eğitim ve din işleriyle uğraşan sınıfa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’nde ilk Yeniçeri kışlası aşağıdaki şehirlerden hangisinde açılmıştır?  Osmanlı Devleti’nde Pençik Kanunu hangi alandaki ihtiyacı karşılamak amacıyla çıkarılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kapıkulu süvarileri içinde yer alır? Osmanlı Devleti’nde yaya ve müsellem adı verilen piyade ve süvari kuvveti hangi padişah döneminde oluşturulmuştur? İstanbul ilk kez hangi Osmanlı padişahı tarafından kuşatılmıştır? Aşağıdaki beyliklerden hangisinin hâkimiyet altına alınmasıyla Osmanlı Devleti hazır bir donanmaya sahip olmuştur? Türkiye Selçuklu Devleti’nde devleti idare edenlerin görevlerini kanunlara uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol eden divan aşağıdakilerden hangisidir?  Türkiye Selçuklu Devleti Miryokefalon Muharebesi’ni aşağıdakilerden hangisi ile yapmıştır? Birinci Haçlı Seferi’nin başladığı dönemde Türkiye Selçuklu Devleti’nin hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Malazgirt Savaşından sonra Erzurum merkez olmak üzere kurulan Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir? Hz. İsa’nın kendisine Hristiyanlığı yayma görevi verdiğini söyleyerek ilk misyonerlik faaliyetlerini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir? “İmam-ı Azam” lakabı ile bilinen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir? “Atabet’ül Hakayık” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zâti sıfatlarından biridir? Hz. Peygamber’in Medine’ye öğretmen olarak gönderdiği ve İslam’ın ilk öğretmeni unvanına sahip olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ile Türk karasularında yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına gemi işletme hakkı verilmiştir? Mudanya Mutarekesi’nde ve Lozan Konferansı'nda TBMM Hükûmeti heyetine başkanlık eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Birinci İnönü Savaşı sonrası Sovyet Rusya ile aşağıdakilerden hangisi imzalanmıştır? Manda ve himaye konusu ilk kez aşağıdakilerin hangisinde reddedilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlerle yapılacak olan barışın esaslarını görüşmek amacıyla toplanmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir