S:1

Bu işe başlıyorum, akşama kadar bitireceğim. cümlesindeki fiillerin zamanı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

Bu işe başlıyorum, akşama kadar bitireceğim. cümlesindeki fiillerin zamanı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? sorunun cevabı "Şimdiki zaman- gelecek zaman" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Fotosentez tepkimelerinin fotofosforilasyon sürecinde;I. PGAII. FerrodoksinIII. PGALIV. Plastosiyaninverilen moleküllerden hangileri görev alır? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımımız ile ilgili değildir? I. Dünya Savaşı'nı başlatan neden olarak Avusturya- Macaristan İmparatorluğu veliahdının öldürülmesi gösterilirken, asıl nedenin Avrupa devletleri arasındaki siyasal ve ekonomik çıkar paylaşımı olduğu kabul edilmektedir.Bu paragrafta verilen bilgilere göre, aşağıdaki genellemelerden hangisine ula­şılabilir?  Önder, “Bir yayın ucuna asılan cismin kütlesi değiştirilirse yayın boyunda nasıl bir değişme meydana gelir?” sorusuna cevap aramaktadır.Önder’in, tasarlayacağı deneyde;I. Kontrollü değişken yayın cinsidir.II. Bağımsız değişken cismin kütlesidir.III. Bağımlı değişken yayın uzama miktarıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Toplamları  130 , farkları  22  olan iki sayının çarpımı kaçtır ?    Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I.Paket lastiğiII.Bardak             II.SüngerIV.YayV.Dolap Yukarıdakilerden kaç tanesi esnek maddedir? Aşağıdakilerden hangisi bir yerin iklimi üzerinde etkili değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıkları ile ilgili olarak yanlıştır? Üç basamaklı en büyük negatif tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızda kullandığımız selamlaşmaifadelerinden birisi değildir?  “Bitirdi” kelimesi, hangi cümlede yormak, güçsüz duruma düşürmek anlamında kullanılmıştır? Yaklaşık on yıl Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) hizmetinde bulunan sahabi kimdir? Atatürk, ilerlemenin eğitim ve bilime önem vermeklesağlanacağını düşünmüştür.Bu düşünceye göre yapılan yenilik aşağıdakilerdenhangisidir? İkindi namazı kaç rekattır? "Ödevlerini yaptın mı" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Türkiye’mizin hangi iki kıtada toprakları bulunmaktadır? Adın durum ekleri hangi seçenekte yanlış yazılmıştır? Aşağıda verilen azonal topraklar ve oluşumunda etkili olan etken eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinde insan, doğa güzelliklerini dile getirmek, övmek amacıyla söylenmiş şiirlere verilen addır?  Şeytan’ın, Allah’ın huzurundan kovulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sünnet bir ibadettir? İskelet sistemiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir toplumda var olan vakıflar ile o toplumun çeşitli alanlardaki ihtiyaçları karşılanır.Vakıfların olması bir devlete aşağıdaki niteliklerden hangisi katmaktadır? 297 684 doğal sayısındaki 9 ve 8 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Şiir okunurken sesin alçalıp yükselmesine ne ad verilir? “Bir konu ile, sonuç alınamayacak biçimde ve hep aynı şeyleri yaparak uğraşıp durmak.”  anlamına gelen deyim hangisidir? “378924” sayının birler basamağındaki sayı ile on binler basamağındaki sayı yer değiştirirse yeni sayı kaç olur?       I- Zekat-Vacip     II- Sadaka-Sünnet     III-Fitre-Vacip Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur. Ali is my brother and - - - - is an engineer. Aşağıdakilerden  hangisi doğrudur?             Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte en sonda yer alır? Nedim, şiir lügati zengin olmayan şairlerdendir. Bulduğu bir imajı veya hoşuna giden benzetme unsurlarını tekrar tekrar kullanır. Onun asıl kudreti ise dili kullanmadaki ustalığında saklıdır. Konuşma dilinden gelen söyleyişleri kullanmadaki dehası ve ahengi sağlamadaki titiz işçiliği onu çağdaşlarından ayırır. Kafiye, redif ve vezin kullanmadaki başarısı, şiirlerinde ritmik akışkanlığın sağlanmasında etkili olmuştur. Redif ve kafiye kullanımında geleneğe bağlı olan şairin ara sıra Türkçe kelime ve eklerle yaptığı kafiyelerdeki doğallık, daha önceki şairlerde az rastlanılan bir özelliktir. Nedim aruzun musikisini yakalayan ve şiirinde aruzu âdeta bir ahenk unsuru olarak kullanan divan şairlerinden biridir. Şiirlerinin bestelenmeye elverişli bir yapısı vardır. Onun için şairin yaşadığı dönemden başlayarak musammatları ve gazelleri bestelenmiştir.Bu parçadan Nedim’le ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Boyacı bize doğru geliyordu. O yaklaşadursun, adamın gözleri yüzümde arandı durdu. Gözlerini kısıyor, açıyor, yine kısıyor, yine açıyordu. Buruşuk yüzünde, kazma dişli ağzında, seyrek bıyıklarında neşeli bir şeyler de yok değildi.Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır? ………. she left home, nobody has heard from her.  Köy ve mahallenin yönetiminden sorumluolan görevli aşağıdakilerden hangisidir? Günde beş vakit, dinî bakımdan belirlenen kurallara göre yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Kaldı - Çöplük - Sinirli - Sınav - Ama- İle - SınıfYukarıdaki sözcüklerin kaç tanesi isimdir? There isn’t - - - - fruit juice in the bottle. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir