S:1

Anlatımda hiç kimseye benzemeden, öykünmeden biçim ve içerikte farklı olmaya ne ad verilir?

Anlatımda hiç kimseye benzemeden, öykünmeden biçim ve içerikte farklı olmaya ne ad verilir? sorunun cevabı "Özgünlük" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına girmesi aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili olmuştur? 20'den başlayıp 2'şer sayarken aşağıdakilerden hangisini söylemeyiz? XIII. ve XIV. yüzyılda olay çevresinde oluşan edebî metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi çoğul isimdir? Aşağıdakilerden hangisi üzerine gelen ışınları diğerlerine göre daha fazla geçirir? Aşağıda kofullara ait bazı özellikler verilmiştir.I. Hayvan hücrelerinde kofullar küçük ve az sayıdadır.II. Genç bitki hücrelerinde kofullar çok sayıda fakat küçüktür.III. Bitki hücreleri yaşlandıkça küçük kofullar birleşerek merkezi kofulları oluşturur.Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.(......) Bir maddenin tadının algılanmasında maddenin kokusunun da rolü vardır.(......) Alt deride kan damarları bulunmaz.(......) Göz, sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere üç tabakadan oluşmuştur.(......) Görme olayı damar tabakada gerçekleşir(......) Dış kulak ile orta kulağın birleştiği yerde kulak zarı bulunur. Bir kaptaki 25 L süt 500 ml' lik kap ile kaç seferde boşaltılır? Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘in süt kardeşlerinin adları nelerdir? 50 soruluk bir bilgi yarışmasında her doğru +5 puan, her yanlış -2 puandır. Ali bu yarışmaya katılarak 28 doğru, 12 yanlış yapmıştır. Ali bu yarışmadan kaç puan almıştır? Aşağıdakilerden hangisi Septisizmin savunduğu görüşlerinden biri olamaz? Korlaşan güneş altında toprakla savaşan bütün bu insanların ümitleri pamuktadır. Kışın edilen borçlar pamukla ödenecek, yavuklular pamuktan sonra birleşecektir. Ocaklar bu pamukla tütecek, ambarlar pamuktan gelecekle dolacaktır. Giyim kuşam ve bütün arzular, hep bu pamuğa bağlanmıştır.Paragrafta sözü edilen insanlarda belirgin olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Millî Edebiyat Döneminde sade dil ve hece ölçüsünü kullanan sanatçılar, Cumhuriyet Döneminin ilk sanatçı kuşağını oluşturdu. Şiirde Millî Edebiyat akımını en tipik şekilde devam ettiren - - - -oldu. Bunların ortak özelliği halk şiiri geleneğinden yararlanarak yurt güzelliklerini dile getiren duygusal şiirler yazmış olmalarıdır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerde hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ışığın doğrusal yolla yayılmasının neden olduğu sonuçlardan biri değildir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın özgür irade sahibi olduğunu vurgulamaktadır? Kişilerin bir ülkeden diğerine, bir bölgeden diğerine göçme sebepleri sayısız denecek kadar çok ve karmaşıktır.Geleneksel olarak ekonomik faktör etkileyici olmuştur. Örneğin göçebelerin daha iyi yiyecek, işçilerin daha iyi iş, ailelerin maddi olarak yaşam standartlarını geliştirmek için göç ettikleri söylenebilir. Paragrafta hangi soruya cevap verilmek istenmiştir? Dinî ölçülere göre zengin sayılan Müslü-manların, mal veya paralarının belirli bir bölümünü yılda bir kez ihtiyaç sahipleri-ne vermeleri gereken İslamın Şartların-dan birisi aşağıdakilerden hangisidir ? Günümüzde Cumhurbaşkanı kaç yıllık süre için seçilmektedir? Herhangi bir trafik kazası sonrası veya tehlike anında aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıyız? Bitkilerden elde ettiğimiz besinlere bitkisel; hayvanlardan elde ettiğimiz besinlere ise hayvansal besinler denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bitkisel gıdadır? Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin olumsuz yönlerinden biri değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi açık kelimesinin zıt anlamlısıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda önyargıların, ayrımcılığın azalması için yapılması gerekenlerden biri olamaz? Aşağıdaki davranışlardan hangisi Temel Hakların kullanılmasına uygun bir davranış olarak gösterilemez I. Hoşgörülü olunmasıII. Bencillikten uzak durulmasıIII. Olaylara aşırı tepki gösterilmesiTrafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin doğal kaynakları arasında gösterilmez? Değişmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı bir anlamda kullanılmıştır? Peygamberimize itaatin Allaha (c.c) itaat ile bir tutulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kızgınlık anlamı veren deyimdir? Aşağıdakilerin cümlelerden hangisinde birbirine karşıt iki sözcük kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.( ) Meleklere inanan insan, kimsenin görmediği yerde davranışlarına dikkat etmez.( ) Allaha (c.c.) ve ahiret gününe inanan insan, dünya hayatında söz ve davranışlarına dikkat eder.( ) Melekler nurdan yaratılmış güzel varlıklardır.( ) Allaha (c.c.) ve ahiret gününe iman edip güzel işler yapanlar cennete girer.( ) Melekler evlenip çocuk sahibi olan varlıklardır. Merkezi sınavlarda her öğrenciye sınava gireceği okulun adı, sınıfı ve hatta oturacağı sıranın sıra numarası verilir. Bu uygulama ölçme işlemi olarak değerlendirilirse ölçek türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Atmosferdeki serbest azotu bağlayarak canlılar için kullanılabilir hâle getiren canlılar aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk:Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.Benim fikirlerimi,benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.demiştir. Atatürk bu sözüyle iletişimde hangi etkenin önemini vurgulamıştır? H2O bileşiğinin kendi molekülleri arasında görülen baskın etkileşim türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? ( 1 H, 8 O ) Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? - - - - , divan edebiyatında öykü ve roman türünü karşılayan nazım biçimidir. Beyitler arasında uyak birliği yoktur. Bu nedenle uzun konuları işleme olanağı vardır. Kahramanlık hikâyeleri, dinî, ahlaki ve öğretici konular işlenir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden değildir ? Kötü olaylar yaşasa bile her zaman yaşamından memnun olmanın yolunu bulurdu. Bardağın boş değil dolu tarafını görürdü. Her şeyi iyi yönüyle değerlendirirdi. Bu yönüyle çevresindekiler tarafından takdir edilirdi.Bu metinde bahsedilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir