S:1

Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı kelime çifti değildir?

Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı kelime çifti değildir? sorunun cevabı "thin-strong" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
“Yüksek bir yerden kopan kar kütlesi, dağın ya- maçlarında tutunamayıp aşağıya doğru büyüye- rek yuvarlanması sonucunda oluştu.”Yukarıda hangi doğal afetten söz edilmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? I. Toplantıya dinleyici davet edilmez.II. Konuşmacılar birbirlerine konuyla ilgili soru sorabilir.III. Konuşmacılar konunun farklı yönlerini inceler.IV. Başkan bulunmaz, sırası gelen konuşmacı söz alır.Numaralanmış cümlelerin hangisi sempozyum için doğru bir bilgi değildir? 1-sosyal 2-kurumlardan 3-Kızılay 4-biridirYukarıdaki sözcüklerin doğru ve kurallı cümle oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir eşyanın, nesnenin yıprandığını” anlatan bir söz kullanılmamıştır? “Atatürk çağının olaylarını çok iyi değerlendirdi.  II. Dünya Savaşı’nın çıkacağını, Sovyetler  Birliği’nin dağılacağını önceden görmüş bir liderdir.”             Atatürk ile ilgili   anlatılanlar O’nun hangi  özelliği  ile ilgilidir?  Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, büyüyüp gelişmeleri için tükettikleri yiyecek ve içeceklerin tümüne ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?  “De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. (Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şey ona muhtaçtır.) O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”(İhlâs suresi, 1-4. ayetler)Bu ayetlerde anlatılan inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Sözcüğün sonradan kazandığı yakıştırma anlama yan anlam denir.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamıyla kullanılmamıştır? Aşağıdaki hareketlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? I. Kademe ilerlemesinin durdurulmasıII. Aylıktan kesmeIII. Kınama657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre adaylık süresi içinde yukarıdaki cezalardan hangilerini almış olanlar, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir? Aşağıdaki kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturulduğunda baştan üçüncü kelime hangisi olur?gibidir – ikinci – okul – bizim – evimiz  Mustafa Kemal “Askerî zaferler ne kadar güçlü olursa olsun ekonomik zaferlerle de taçlandırılmazlarsa kalıcı olamaz.” diyerek aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?  Bir toplama işleminde toplam 5570 ve toplananlardan birisi 3961 ise diğer toplanan kaçtır? Aşağıdaki yargılardan hangisi sempozyum için söylenemez? Mıknatısın demir tozuna uyguladığı kuvvet aşağıdaki cisimlere etki eden kuvvetlerden hangisi ile benzerlik gösterir?  8 onluktan oluşan sayı kaçtır?   Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında kurulan devletlerden biri değildir?   Aşağıdaki olaylardan hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir? Kuvayımilliye başlangıçta hangi cephede, hangi devlete karşı oluşturulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinin Kurtuluş Savaşımızdaki yerini ve önemini vurgulayan özelliklerden biri değildir?   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören memurlar hangi hizmet sınıfını teşkil eder? Ampulün yapımında tungsten adlı çok uzun ve çok ince bir metalin kullanılmasının sebebini aşağıdakilerden hangisi açıklar? Aşağıdakilerden hangisi süreli yayın değildir? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde buharlaşma ve nem diğerlerine göre azdır?  (I) Türk milletini aydınlık ufuklara taşıyacak yeni yollara ihtiyacımız var. (II) Bu yollardaki ileri hamleleri ger- çekleştirebilecek toplum mühendisleri gerekmektedir. (III) Nitelikli toplum mühendisleri de sokakta yetişmeyeceğine göre, okullarımızda yeni programlar uygulamalıyız. (IV) Üstün zekâlı çocuklarımız için ileri düzeyde eğitim sınıfları ve programları hazırlamalıyız. (V) Ülkemizde üstün zekâlı çocuk sayısının genele oranı dünyanın yüzde sekseninde yok. (VI) Bu programlarla üstün zekâlı çocuklarımızı milletimizin geleceğinin teminatı olacak biçimde yetiştirmeliyiz.Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? “Monroe Doktrini” ile “yalnızlık politikası” takip eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda bazı göllerin oluşum şekli açıklanmıştır:•  Yer kabuğu hareketleri sonucunda çöken alanlarda oluşan göllerdir.•  Kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu arazilerdeki çukur alanlarda suların birikmesiyle oluşan göllerdir.•  İnsanların çeşitli amaçlar için akarsuların önünü bir setle kapatmaları sonucu oluşan göllerdir.Buna göre aşağıdaki göl çeşitlerinden hangisinin oluşum biçimiyle ilgili bilgi verilmemiştir?  Şeyh Sait Ayaklanması ve Menemen Olayı ülkemizde aşağıdaki hangi gelişmenin ertelenmesine yol açmıştır?   Hz. Peygamber, ergenlik çağına yaklaşmış çocukların mescitte kısa mızraklarla harp oyunu oynadıklarını gördüğünde ses çıkarmamıştır. Dolayısı ile çocukların mescitte oynamalarını normal karşılamıştır.Bu parça aşağıdaki sünnet çeşitlerinden hangisi için örnek oluşturmaktadır? İslam dininde bir kimsenin Müslüman olabilmesinin ilk şartı nedir? • İnsan ahlaki eylemde bulunurken tamamen kendi iradesiyle özgür bir biçimde mi davranır?• İnsan eylem ve kararlarında iç ve dış faktörlerin etkisi altında mıdır? Ahlak felsefesinde bu sorular aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir? Akdeniz kıyılarında turizmin gelişmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi daha azdır? Müslümanlar, fethettikleri coğrafyalarda yaşayan insanların din ve inançlarına müdahale etmemiştir. İbadetlerini yapabilmeleri için gerekli ortamı sağlamış ve güvence altına almışlardır.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilmez? Çağdaş toplumlarda toplumsal hareketlilik bireye hangi tabakadan, etnik gruptan ya da dinden olursa olsun zeka, yetenek ve çabası ölçüsünde fırsatlar sağlamaktadır. Bireyler özellikle eğitim fırsatlarından yararlanarak toplumda yeni statüler elde edebilir.Bu parçada toplumsal hareketlilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurglanmaktadır? I. sekiz yüz yetmiş birII. yirmi altıIII. beş yüz beş  sayılarını rakamlarının sayı değerlerinin çarpımına göre büyükten küçüğe sembol kullanarak sıralayınız.   Bu yazarımızın yazılarının pek çoğunda kelimelerin âdeta tartılarak yazıya yerleştirildiğini düşünürdüm. Ne bir eksik ne bir fazla… Bir kuyumcu titizliğiyle söylemek istediği lafı, sözü yeteri kadar sözcükle gönlümüze nakşetmesiyle edebiyatımızın gerçek ustalarından biri.Yukarıdaki parçada söz konusu yazarın yazılarının hangi yönü üzerinde durulmuştur? 15’ in 8 eksiği kaçtır? Gerçek öznesi bulunan eylemler çatısına göre etkendir.Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde etken bir eylem kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir