Sene Başı Öğretmenler Kurulu Hangi Gündem Maddelerini Görüşür?

ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEM MADDELERİ

DERS YILI BAŞI ÖĞRETMENLER KURULUNDA ZORUNLU OLARAK GÖRÜŞÜLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

01)
Açılış, yoklama ve kurul kâtipliğine 2 öğretmenin seçilmesi. * kurulun çalışma esaslarının açıklanması,

02) Personelin tanıtılması, personel arasındaki iş bölümünün açıklanması,

03) Bir önceki yılın genel hatlarıyla değerlendirilmesi,

* Son teftiş raporunun okunması, aksaklıkların giderilme yollarının belirlenmesi,

04) Yeni gelen emir, genelge, tebliğ ve değişikliklerin duyurulması,

05) Öğrenci kayıt-kabul, devam-devamsızlık, kılık-kıyafet durumunun görüşülmesi,

06) Zümre ve Şube öğretmenler kurullarının gündemlerinin tespiti,

* Okul zümre başkanlarının belirlenmesi, * Bu kurulların yapılma zaman, gündem ve esaslarının belirlenmesi,

07) Ders planlarının yapılışında uyulacak usul ve esasların açıklanması,

* Ünitelendirilmiş yıllık planların idareye son teslim zamanının belirlenmesi, * Seçmeli derslerin belirlenmesi,

08) Öğrenci başarısını ölçme, sınavlar, sınıf geçme ve yetiştirme kursu açılması konularının görüşülmesi,

09) Ders dışı eğitim faaliyetleri, proje ve performans görevlerinin veriliş ve değerlendirme esaslarının açıklanması,

10) İdarece seçilen şube rehber öğretmenlerinin kurula bildirilmesi, * Şube rehber öğretmenlerinin görevleri ve öğrenci tanıma çalışmalarının açıklanması,

11) Okulun yapısına, personel sayısına ve çevre imkânlarına göre kurulabilecek öğrenci kulüplerinin tartışılıp, tavsiyelerin belirlenmesi,

12) Sosyal etkinlik danışman öğretmenlerinin seçimi,

* Danışman öğretmenlerin görevlerinin açıklanması, * Kulüp çalışma odalarının belirlenmesi, * Sosyal Etkinlikler Kurulunun belirlenmesi ( T.D.2569, Md. 8 ) * Belirli gün ve haftalarda yapılacak çalışmaların öğrenci kulüplerine paylaştırılması, 13) Bunların dışında yapılacak sosyal, kültürel, sportif, izcilik, yarışma, sergi, v.s. faaliyetlerin ve bunları üstlenecek görevlilerin belirlenmesi,

14) Veli toplantılarının gündemlerinin ve zamanlarının belirlenmesi,

15) Personelin maaş, ücret, izin, rapor, taltif, tecziye, v.s. hak ve sorumluluklarının

görüşülmesi,

16) Öğretmen-öğrenci nöbet işleri ve vakit çizelgesinin uygulanmasının açıklanması,

17) Yangın ekiplerinin oluşturulması, güvenlik tedbirleri ve yapılacak tatbikatların

kararlaştırılması,

18) Eşya, araç-gereçlerin korunması, tertip-düzen, temizlik ve tasarruf tedbirlerinin görüşülmesi,

19) Diğer görevlere, kurul ve komisyonlara seçimlerin yapılması,

a-Aile birliği temsilcileri ( 1 idareci, 1 öğretmen asil ve yedek),
b-Satın alma komisyonu üyeleri ( İ.Y. 100 ),
c-Muayene ve teslim alma-( Demirbaş eşya sayım )-komisyonu üyeleri ( İ.Y. 101),
d-Yazı inceleme kurulu üyeleri ( TD. 2569),
e-Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu üyeleri ( TD. 2524),
f-Psiko Sosyal Müdahale Komisyonu kurulması ( 2002/ 11 nolu Genelge ),
g-Kütüphane öğretmeninin seçimi,
h-Kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimi komisyonunun oluşturulması (TD. 2529),
ı-Öğrenci kurulu rehber öğretmeninin seçimi, ( İ.Y. 97),
i-Okul Gelişim Yönetim Ekibinin kurulması, ( İ.Y. 4/ i, 99),
j-Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun kurulması ( İ.Y. 113 ),
k-Yöneltme Öneri Kurulunun belirlenmesi ( TD. 2552),
l-Bu kurul, komisyon ve görevlere seçilenlerin çalışma usul ve esaslarının açıklanması,
20) Öğretmenler arasında yapılan sınıf ve ders dağılımlarının duyurulması, * Haftalık ders program taslağının açıklanması,

21) Öğretmenlerin görev ve çalışma esaslarının belirtilmesi,

22) Toplam Kalite Yönetimi ve Müfredat Laboratuar Okulları Yönergelerinin okunması,

* T.K.Y. uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi için komisyon kurulması (TD.2506, 2533),

23) İhtiyaç duyulan konularda Bakanlığa sunulacak hususların karara bağlanması,
24) Varsa diğer konular, dilek ve temenniler ve kapanış.

***** İkinci yarıyıl başında, en geç ikinci haftanın sonuna kadar zorunlu olarak yapılan öğretmenler kurulunda da; öğretim yılı başında görüşülen gündem maddeleri aynen ele alınıp, bu konularda 1. dönem yapılan çalışmalar değerlendirilir ve varsa aksaklıkların düzeltilmesi için yeni kararlar alınır. Buna ilaveten, kurul gündemine;

25- Mayıs ayında yapılacak yöneltme ile ilgili veli bilgilendirme toplantısının tarihinin belirlenmesi,

26- Sınıf ve şubelerin derslerdeki başarı düzeylerinin görüşülmesi,

27- Sosyal etkinlikler, toplum hizmeti çalışmaları, rehberlik çalışmaları, kurul ve komisyonların çalışmalarının değerlendirilmesi

28- Yöneltme Öneri Kurulunda görev verilecek branş öğretmenlerinin belirlenmesi (TD. 2552),

29- Bakanlığa sunulması gereken yeni öneriler ve soruların belirlenmesi, diye dört madde daha eklenir.

***** Öğretim yılı sonunda yapılan öğretmenler kurulunda ise; ikinci yarıyıl başındaki kurul gündemi aynen görüşülür, ancak buradaki değerlendirmeler öğretim yılının başından itibaren yapılan bütün çalışmaları kapsayacak şekilde yapılır ve görülen eksiklik ve aksaklıkların gelecek yılda nasıl düzeltilebileceğine yönelik tavsiye kararları alınır)

GÜNDEM MADDELERİNİ DOSYA OLARAK İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

İKİNCİ DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEM MADDELERİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ