PYBS (Bursluluk Sınavı) Puan Hesaplaması

Sorubak Bilgi2013 PYBS PUANINIZI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava katılacak  öğrencilerin  PYBS  puanı  hesaplamalarıyla  ilgili  işlem  basamakları  ise  SBS  e?  başvuru kılavuzunda açıklanacaktır.
 
a. Her  öğrencinin  cevap  kâğıdı  2  (iki)  adet  optik  okuyucu  tarafından  çift  kontrol  sistemiyle okutulacak.
b. Türkçe/Türk Edebiyatı?Dil ve Anlatım, Matematik, Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri ve Sosyal
Bilgiler/ Sosyal Bilimler testlerinin her biri için doğru cevap ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.
 
c. Her  test  için  yanlış  cevap  sayısının  üçte  biri,  doğru  cevap  sayısından  çıkarılarak  geçerli cevaplara karşı gelen ham puanlar bulunacak (şekilli sorulardan muaf olarak değerlendirmeye alınacak görme özürlü öğrencilerin ham puanları hesaplanırken önce her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen geçici ham puanlar bulunur. Bulunan geçici ham puanlar, testlerdeki toplam soru sayılarına ötelenerek değerlendirmeye esas ham puanlar hesaplanır). Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanmış olacak. 
 
d. Her  bir  test  için  tüm  öğrencilerin  ham  puanları  toplanarak  sınava  giren  öğrenci  sayısına bölünüp her bir testin ortalaması bulunacak. 
 
e. Ham  puanlar,  ortalamalar  ve  sınava  giren  öğrenci  sayısı  kullanılarak  her  testin  standart sapması hesaplanacak.
 
f.   Öğrencinin Türkçe testine ait standart puanı (SP); Türkçe testine ait ortalama ve standart
sapma  kullanılarak  tüm  öğrencilerin  ham  puanlarının  ortalamasını  50’ye,  standart  sapmasını  10’a getiren  bir  dönüştürme  işlemi  sonunda  elde  edilir.  Diğer  testlere  ait  standart  puanların hesaplanmasında aynı yöntem uygulanacak. 
 
g. Her test için hesaplanan standart puanlar tablo?2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir
testin ağırlıklı standart puanları (ASP Türkçe, ASP Mat, ASP Fen, ASP Sosyal) bulunacak. 
 
h. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, öğrencilerin toplam ağırlıklı standart puanları
(TASP) bulunacak.

 

Test No
Test Adı
Ağırlıklı Katsayıları
1
Türkçe / Türk Edebiyatı- Dili ve Anlatım 3,5
2
Matematik
3,5
3
Fen ve Teknoloji / Fen Bilimleri
2,5
4
Sosyal Bilgiler / Sosyal Bilimler
2,5

Toplam
12

 

 2013 PYBS PUANINIZI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.
 
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Şekilli Sorulardan Muaf Olan Görme Özürlü Öğrencilerin Ham Puanı;
HPXi Görme  = Öğrencinin Xi Testindeki Doğru Sayısı ? (Öğrencinin Xi Testindeki Yanlış Sayısı / 3)     
HPXi      =     (HPXi Görme / Görme Özürlü Öğrencinin Xi Testindeki Sorumlu Olduğu Soru Sayısı) x Xi   
Testindeki Toplam Soru Sayısı
 
Diğer Öğrencilerin Ham Puanı;
HPXi    = Öğrencinin Xi Testindeki Doğru Sayısı ? (Öğrencinin Xi Testindeki Yanlış Sayısı / 3)     
Xi        :Türkçe, Matematik, Sosyal Bil. veya Fen ve Tek./Fen Bil. Testlerinden herhangi birini
ifade eder.
 
HPXi     : Öğrencinin Xi Testi Ham Puanı
 
HPXi Görme : Şekilli Sorulardan Muaf Görme Özürlü Öğrencinin Xi Testindeki Geçici Ham Puanı
 
SPXi = SPX i : X i   Testi Standart Puanı
ORTX i  : X i   Testinin Ham Puan Ortalaması
SS X i : X i  Testinin Standart Sapması
 
ASPX i = AKX i  x  SPX i
ASP X i : X i   Testi Ağırlıklı Standart Puanı
AK X i : X i   Testi Ağırlık Katsayı
TASP =  ASP Türkçe + ASP Mat + ASP Fen + ASP Sosyal
 
TASP     : Toplam Ağırlıklı Standart Puan
 
ASP Türkçe  : Türkçe/Türk Edebiyatı?Dil ve Anlatım Testi Ağırlıklı Standart Puanı
 
ASP Mat        : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı
 
ASP Fen    : Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı
 
ASP Sosyal       : Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı
 
Yukarıda açıklanan yolla hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü 100 ve
en  büyüğü  500  olan  bir  puan  dağılımına  dönüştürülecek.  Dönüştürme  işlemi  sonucunda  öğrencinin
PYBS puanı elde edilecektir.  
 
Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.
 
PYBS  =  100  +      400 x (TASP – En Küçük TASP)
                                 En  Büyük TASP – En Küçük TASP
 
Formülde kullanılan En Küçük TASP Puanı; kopya taraması sonucu hiçbir testi ikili ya da toplu
kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrencilerin içindeki En Küçük TASP Puan’dır.
 
Kopya  taraması  sonucu  bazı  testleri  iptal  edilen  ve  TASP Puan’ları,  En  Küçük  TASP Puan’ın altında olan öğrencilerin, PYBS puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.

 

 2013 PYBS PUANINIZI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ