Proje okullarına atamaları müstaşar yapacak

Proje okullarına atamaları müstaşar yapacak

MEB 05/12/2013 tarihli ve 35427624/10.04/3696087 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi yürürlükten kaldırarak MEB, imza yetkileri yönergesi değiştihaberimizde yer verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi yürürlüğe koydu.

Peki neler değişti? önemli gördüğümüz dört değişiklik var;

1-Proje okullarının yönetici ve öğretmenlerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin onayları Müsteşar İmzalayacak.

2- İl milli eğitim müdür yardımcılar ile İlçe milli eğitim müdürlerinin atamaya ilişkin onaylarını Bakan Yardımcısı imzalayacak.

3- Grup Başkanı tanımı kaldırıldı yerine Daire Başkanı tanımı getirildi.

4- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki yeni Yönetmelik yönergeye işlendi.

İşte tüm değişiklikler;

- Müsteşar Yardımcısı tanımlar kısmına eklendi.

- Grup Başkanı tanımı kaldırıldı yerine Daire Başkanı tanımı getirildi.

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki yeni Yönetmelik yönergeye işlendi

- 18/10/2004 tarihli ve 8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak olan yazılar bu yönetmeliğin yerine yayınlanan 15/12/2014 tarihli ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak.

Bazı kurumların onay yazıları Bakan tarafından imzalanacak yazılardan çıkarıldı.

- Okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim okulları, pratik kız sanat okulları, halk eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin nevi değişikliğine ait onay yazıları Bakan tarafından imzalanacak yazılardan çıkarıldı.

İl milli eğitim müdür yardımcılar ile İlçe milli eğitim müdürlerinin atamaya ilişkin onaylarını Bakan Yardımcısı imzalayacak.

- İl milli eğitim müdür yardımcılarının atamaya ilişkin onayları ile İlçe milli eğitim müdürlerinin atamaya ilişkin onayları Bakan Yardımcısı tarafından imzalanacak yazılar kısmı eklendi

Proje okullarının yönetici ve öğretmenlerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin onayları Müsteşar İmzalayacak.

- Müşterek kararname ile atananlar dışındaki Bakanlık merkez teşkilatı ve Talim ve Terbiye Kurulunda görevli personelin atamaya ilişkin onayları ile hukuk müşaviri ve avukatlar, taşra teşkilatı şube müdürleri, hizmetiçi eğitim merkezlerinin yönetici ve öğretmenleri, öğretmenevi yöneticileri, merkeze bağlı eğitim kurumlarının yöneticileri ve proje okullarının yönetici ve öğretmenlerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin onaylar Müsteşar tarafından imzalanacak yazılara eklendi.

- Grup başkanı ve üstü yöneticiler, ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Kamu Personeli Seçme Sınav sonuçlarına göre yapılan merkezi yerleştirmeye dayalı atamalar ve merkezi/kura yöntemiyle yerleştirilen öğretmenlerin atamaları hariç personelin atamaya ilişkin onayları Müsteşar tarafından imzalanacak yazılardan çıkarıldı.

- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında görevli grup başkanı ve alt kademe yöneticilerinin imza yetkilerini belirleyen onay ve yazılar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı tarafından imzalanacak yazılardan çıkarıldı.

- Önceden grup başkanı ve alt kademe personelinin imza yetkilerini belirleyen onay ve yazılar ile kanuni izin, yurtiçi geçici görev onayları ve bu sürelerde yerlerine görevlendirilen personelin vekalet onayları Birim amirleri tarafından imzalanacak yazılar kısmında Daire başkanı ve alt kademe personeli seviyesine yükseltildi.

- Merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü altında görevli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçişlerine ilişkin muvafakat verme ve görevlendirme yazıları; merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü altındaki personel ile merkeze bağlı eğitim kurumlarının öğretmenleri ve diğer eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenlerinin atama onayları, yargı kararlarına bağlı onaylar, istifa onayları Birim amirleri tarafından imzalanacak yazılara eklendi.

- Okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim okulları, pratik kız sanat okulları, halk eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerine ait açma ve kapatma onaylarına ilişkin yazılar Birim amirleri tarafından imzalanacak yazılara eklendi.

- Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık birimlerinden eşdeğer unvanlardaki yöneticilerin imzasıyla gelen yazılara verilecek cevap yazıları, Birime yapılan başvurularla ilgili her türlü iş ve işlemlere ilişkin yazılar, personelin askere celp ve sevklerinin ertelenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığına yapılacak teklif yazıları, İmzalanması yetki devri yoluyla birim amiri tarafından uygun görülen yazılar Daire başkanları tarafından imzalanacak yazılara eklendi.