Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik

12 Temmuz 2019 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 30829

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

h) Mesleki eğitim merkezlerinde temel dersler; asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan, hayata ve iş alanlarına hazırlayan derslerdir.

Bu merkezlerde verilen temel derslere ek olarak isteyen öğrencilere diplomaya götüren fark dersleri verilir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan hafta sonu ibaresi hafta sonu tatili, ara tatil olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ders yılı iki döneme ayrılır ve her dönemde bir ara tatil yapılır. Ders yılının başlaması, ara tatiller, yarıyıl tatili, yaz tatili ile ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Pansiyonlu okullarda ibaresinden sonra gelmek üzere ara tatil, ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan Yarıyıl ibaresi Ara tatil, yarıyıl olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara, e-Okul sistemindeki kayıtlar esas alınarak bitirdikleri okul türüne göre diploma verilir. Bütün derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayanlara diploma düzenlenmez. Mesleki eğitim merkezi öğrencileri diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlıkça belirlenecek fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek yüz yüze eğitim programları veya açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmak zorundadır. Bunların diplomaları fark derslerini tamamladıkları kurum tarafından ilgili mevzuatına göre düzenlenir.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan hafta sonu ibaresi hafta sonu tatili, ara tatil olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

(1) Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler; eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde, Bakanlıkça hazırlanan program dahilinde kendi okullarında mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan Yarıyıl ibaresi Ara tatil, yarıyıl olarak değiştirilmiş, aynı bendin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan Yarıyıl ibaresi Ara tatil, yarıyıl olarak değiştirilmiştir.

Öğretmenlerin mesleki çalışma yaptıkları günlerdeki koordinatörlük görevleri mesleki çalışma saatleri dışında yerine getirilir.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 126 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hafta sonu ibaresi hafta sonu tatili, ara tatil olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 138 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu dersler gerektiğinde hafta sonu tatili, ara tatil, yarıyıl ve yaz tatilinde yoğunlaştırılmış olarak yapılabilir.

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 144 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan Öğrencilere ibaresinden sonra gelmek üzere ara tatil, ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 154 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan hafta sonu ibaresi hafta sonu tatili, ara tatil olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 156 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hafta sonu, yarı yıl ibaresi hafta sonu tatili, ara tatil, yarıyıl olarak, (h) bendinde yer alan hafta sonu ibaresi hafta sonu tatili, ara tatil olarak ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan Yarıyıl ibaresi Ara tatil, yarıyıl olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 222 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ara sınıf öğrencileri için ibaresinden sonra gelmek üzere ara tatil, ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.