Okullarda sivil savunma ile ilgili hangi iş ve işlemler yapılmalıdır?

Her okulda mutlaka bir Sivil Savunma Dosyası hazırlanarak, okula gelen sivil savunmaya yönelik her türlü yazı, resim, broşür vs. genel dosyalara takılmayıp, bu dosyada saklanmalı, (İKY. Ek: 14/ b–9)

* Yıllık ortalama personel mevcudu 100 den azşleri kılavuzunun 112. maddesindeki sığınak, ikaz-alârm, yangın, kıymetli araç-gereç ve malzemelerin korunması ve yedeklenmesi, gizleme, tahliye ve seyrekleştirme konularını içeren bir Sivil Savunma Tedbirleri Plânı hazırlanarak, personel arasında görev bölümü yapılmalı ve millî eğitim müdürünün onayını müteakip uygulamaya konulmalı, olan kurum ve okullarda, ‘Daire ve müesseseler için Sivil Savunma i
* Sivil savunma ile ilgili şahsi mükellefiyet tüzüğü nün 62. maddesi gereğince, yıllık ortalama personel mevcudu 100 ve daha yukarısı olan kurumlarda, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ‘Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma Kılavuzu esaslarına göre bir Sivil Savunma Planı hazırlanarak milli eğitim müdürlüğüne onaylatılıp okuldaki dosyaya takılmalı,
* Personel sayısının 50den daha az olması sebebiyle, istenen ekiplerin tamamı kurulamayan bina ve tesislerde âmirin uygun göreceği ekipler kurularak önlemler alınmalı, (R.G. 26735), (MEB. 12.01.2009/ 9 sayılı yönerge, md. 86)
* Yıllık ortalama personel mevcudu 200den az olan kurumlarda; a) İtfaiye servisi, b) Kurtarma servisi, c) İlk yardım servisi kurulmalı, (MEB. Sivil Savunma Denetim Rehberi, 2. bölüm, md. 5/
* Sivil savunma ile ilgili teşkil ve tedbirler tüzüğünün 56, 57. maddeleri gereğince, yıllık ortalama personel mevcudu 200den fazla olan kurumlarda ise; a) Kontrol merkezi ve karargâh servisi, b) Emniyet ve kılavuz servisi, c) İtfaiye servisi, d) Kurtarma servisi, e) İlk yardım servisi, f) Sosyal yardım servisi, g) Teknik onarım servislerinin tamamı kurulmalı, (RG. 9931, 11757), (TD. 1390, 1461, 1559, 1560, 1561, 1648)
* Kurulan ekiplerin personelinin değişmesi halinde, hemen onay alınarak plân yenilenmeli,
* Okul koridorlarındaki uygun yerlere eğitici özellikte Sivil Savunma Bilgi Levhaları asılmalı, (TD. 1390)
* Her ders yılının ikinci haftası içinde afetlerle ilgili teorik ve sanal uygulamalı eğitim faaliyetleri yapılmalı, (MEB. 1999/ 93 nolu Genelge)
* Sivil savunma ve itfaiye teşkilatlarından da yararlanılarak, 28 Şubat Sivil Savunma Gününde; sivil savunma ve yangınlara yönelik ikaz-alârm tatbikatı, 1–7 Mart Deprem haftasındayapılmalı ve tatbikatlarla ilgili raporlar düzenlenmeli, (TD. 1423, 2105), (Yönetmelik, md. 129, RG. 26735), (MEB. Sivil Savunma Denetim Rehberi, md. 8/ 3) personel tahliye tatbikatı
* Okul ve kurum âmirleri tarafından ‘Milli Eğitim Bakanlığı personel, evrak, bina, tesis, araç ve gereç güvenliğinin sağlanması ve bunlara yönelik her türlü sabotaj, yangın, casusluk ile yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı alınacak tedbir ve müeyyideler dokümanı dikkate alınarak, sivil savunma uzmanı veya bunların bulunmadığı yerde uygun görülen bir birim veya yetkiliye, kuruma ait bir Koruyucu Güvenlik Dokümanıırlatılmalı, (MEB. Güvenlik Talimatı), (MEB. Sivil Savunma Denetim Rehberi, md. 6) haz
* Koruyucu Güvenliktedbirlerine yönelik olarak Ziyaretçi defteri tutulup, ziyaretçilere giriş kartı verilmeli,
* Gece bekçisi varsa, görevleri yazılı olarak tebliğ edilmeli, (Tebligat Kanunu, RG. 10139)
* Gece bekçisi yoksa bu görev hizmetlilere nöbetleşerek yaptırılmalı, (İKY. 89)
* 2den çok hizmetlisi olan kurumlarda bir hizmetliye gece nöbeti tutturulmalı, yoksa en yakın karakola 6 ayda bir yazılı bilgi verilerek tedbir almaları istenmeli,
* Resmi okullardaki sivil savunma, yangın ve güvenlik önlemleri kurum âmirleri ve denetim görevlileri tarafından, rehberde verilen form– 2/ 1, 2 ve 3 çizelgeler kullanılarak denetlenip, görülen eksikler en kısa sürede giderilmeli, (MEB. Sav. Sek. Sivil Sav. Denetim Rehberi, md. 9–11, sayfa 21–24)
* Özel okullardaki faaliyetlerin denetlenmesi için rehberdeki form– 4/ 1 ve 2 çizelgeler kullanılmalı,(MEB. Sivil Savunma Denetim Rehberi, md. 9–11, sayfa 32–35)
* Personelin, öğrencilerin ve gerekirse çevredekilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için, T.S.E standartlarına uygun bir İlk Yardım Dolabı veya çantası hazırlanıp gerekli malzeme ile donatılmalı, (TD. 2125, 2520), (İKY. 139/ f)
* Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planına (MEB. Stratejik Planı ve 01.06.2010/ 33 nolu Genelge) ve Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı stratejik plana uygun olarak kurumun stratejik planı hazırlanıp 2014 yılı sonuna kadar tamamlanmalıdır. (Bursa Teftş)
Konuyla İlgi Bilgi ve Belgeler İçin Buraya Tıklayınız.
Sorubak.Com
Eğitim Yöneticisi

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER