Okullarda Kurulan kurul ,komisyonlar ve Görevlileri

OKULLARDAKİ BAZI KURUL VE KOMİSYONLAR
SIRA
KOMİSYON ADI
MEVZUAT
GÖREVLİLER
1
Öğretmenler Kurulu
İlköğr. Kurml. Yönet. Md. 94
Müdürün başkanlığında, idareciler ve tüm öğretmenler katılır.
Seçilenler:
Tüm öğretmenler ilan edilen kurul toplantı zamanlarında katılacaklardır.
2
Şube Öğretmenler Kurulu
İlköğr. Kurml. Yönet. Md. 96
Müdür ya da müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeni başkanlığında, rehber öğretmen, ders öğretmenleri.
Gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrenci temsilcileri katılır
Seçilenler:
İlgi şubede derse giren tüm öğretmenler ilan edilen toplantı zamanlarında katılacaklardır.
3
Sınıf yükseltme sınav komisyonu
İlköğr. Kurml. Yönet. Md. 49
Müdür başkanlığında, sınıf öğretmeni ve bir üst sınıfın öğretmeniyle varsa okul rehber öğretmeni katılır
Seçilenler:
4
Satın Alma Komisyonu
İlköğr. Kurm. Yönt. Md. 100
Müdür veya müdür yardımcısı, yardımcısı olmayan okullarda müdürün görevlendireceği bir öğretmen başkanlığındaöğretmenler kurulunda seçilecek üç öğretmen ve muhasebeden sorumlu bir memur katılır.
Seçilenler:
5
Ana sınıfı seçici komisyonu
Ok.Önc. EKY. Mad.11
Okul müdürünün teklifi ve il / ilçe mem nün onayı ile okul müdürü başkanlığında varsa müdür yardımcısı/ bölüm şefi ve sene sonu öğretmenler kurulu toplantısında seçilen iki öğretmenden katılır
Seçilenler:
6
Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi
Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği Md. 72,
2008/60 Genelge, Md. 3
Okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında;
a)Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen,
b) Bir rehber öğretmen,
c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen,
ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni, d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri,
e) Öğrencinin velisi,
f) Öğrenci den oluşur.
Seçilenler:
7
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu
Rehberlik ve PDHY. Md. 45, 47/b,
(T.D. 2524),
Okul müdürünün baş­kanlığında
a) Müdür yardımcıları.
b) RPD servisi psikolojik danışmanları.
c) Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci.
d) Disiplin / öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulundan bir temsilci.
e) Okul-aile birliği ve okul koruma derneğinden birer temsilci.
f) Okul öğrenci temsilcisinden oluşturulur
Seçilenler:
8
Eğitim bölgesi danışma kurulu
MEB. Eğt. Bölgeleri ve Eğt. Kurulları Ynrg. Md.18
Koordinatör müdürün başkanlığında;
a) Eğitim bölgesinde bulunan eğitim kurumları müdürleri,
b) Eğitim bölgesi zümre başkanları kurulunun kendi aralarından seçecekleri iki öğretmen,
c) Her derecedeki eğitim kurumunu temsilen koordinatör rehber öğretmenlerin kendi aralarından seçecekleri birer öğretmen,
d) Rehberlik Araştırma Merkezi müdürün veya temsilcisi,
e)Yürürlükten kaldırıldı,
f) Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi müdürü veya temsilcisi,
g) Sivil Savunma Uzmanı,
h) Bölgede yer alan mahalle ve köy muhtarlarını temsilen birer muhtar,
i) İlde faaliyet gösteren kamu çalışanları sendikalarından en çok üyeye sahip sendika temsilcisi,
j) Yerel yönetimi temsilen il genel ve belediye meclisinden birer üye,
k) İlde faaliyette bulunan Esnaf ve Sanatkâr Odaları Başkanlığınca seçilecek bir temsilci,
l) Eğitim bölgesi müdürler kurulu tarafından belirlenen ve bölgede faaliyet gösteren özel ya da kamu kurumu temsilcileri,
m) Bölgede faaliyet gösteren ve eğitim bölgesi müdürler kurulunca seçilen gönüllü kuruluşlardan bir temsilci,
n) İldeki Yüksek Öğretim Kurumu tarafından görevlendirilecek bir temsilci,
o) Bölgede bulunan eğitim kurumlarının okul öğrenci kurulu, okul koruma derneği ve okul aile birliği başkanlarının kendi aralarında seçecekleri birer temsilci katılır.
Seçilenler:
9
Eğitim bölgesi müdürler kurulu
MEB. Eğt. Bölgeleri ve Eğt. Kurulları Ynrg. Md.17
Koordinatör müdürün başkanlığında, bölgede bulunan eğitim kurumlarının müdürleri katılır.
Seçilenler:
Tüm müdürler katılacaktır, okulda seçim yapılmayacaktır.
10
Zümre öğretmenler kurulu
İKY. Md. 95
1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenleri,
6, 7 ve 8 inci sınıflarda branş öğretmenleri katılır
Seçilenler:
Aynı sınıfı veya dersi okutan tüm öğretmenler ilan edilen zamanlarda katılacaklardır.
11
Okul Zümre Başkanları Kurulu
MEB. Eğt. Bölgeleri ve Eğt. Kurulları Ynrg. Md.14
Üyelerin aralarından seçecekleri bir öğretmenin başkanlığında zümre başkanları, bölüm şefleri, okul rehber öğretmenlerinin temsilcisi katılır,
Okul aile birliği ve okul öğrenci meclisinceseçilen ikişer temsilci de gözlemci olarak katılır. (tüm zümreler yapıldıktan sonra toplanır)
Bir öğretmen yazman olarak seçilir.
Seçilenler:
12
Muayene ve Kabul Komisyonu
İKY. Mad.101,
Ok. Önc. EKY. Mad.40
Müdür başyardımcısı veya müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir öğretmen, ambar memuru, taşınır mal kayıt ve kontrol memuru, varsa sağlık personeli ve bir nöbetçi öğretmen katılır
Ana sınıfı bulunan okullarda okul öncesi öğretmenlerinden de bir üye seçilir.
Seçilenler:
13
Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu
İKY. Mad. 113
Müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısı bulunmayan okullarda müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca seçilen birer sınıf ve birer şube rehber öğretmeninden bir asil, bir yedek üye, bir okul rehber öğretmeni ile okul-aile birliği başkanı ve öğrenci kurulu başkanı katılır.
Seçilenler:
14
İhale Komisyonu
Ok. Önc. EKY. Mad. 39
İhale yetkilisinin birini başkan olarak görevlendireceği ihale konusu işin uzmanı olan ilgili idare personelinden en az dört kişi ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personel katılır
Yedek üyeler de görevlendirilir,
Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda komisyona müdürün görevlendireceği bir öğretmen başkanlık eder.
Okulda yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması hâlinde, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
Seçilenler:
15
Değer Tespit Komisyonu
Taşınır Mal Y. Mad. 14
Harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşur.
Seçilenler:
16
Kütüphane Kaynaklarının Tespiti ve Seçimi Komisyonu
Okul. Kütüp. Yön. Mad. 10, (T.D. 2529)
Okul müdürünün başkanlığında, ilgili zümre başkanları, kütüphanecilik kulübü danışman öğretmeni, kütüphanecilik kulübü temsilcisi, okul-aile birliğinden bir üye, okul öğrenci meclisi başkanı, kütüphaneci veya kütüphane memurundan oluşturulur.
Seçilenler:
17
Tören ve Kutlama Komisyonu
Sosyal E.Ynt. Mad. 28,
(T.D. 2569)
Müdür veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az iki öğretmen ve bir öğrenci temsilcisinden oluşur.
Okulun öğrenci, öğretmen ve diğer görevlileri ile hazır bulunanlar katılır.
Seçilenler:
18
Sosyal Etkinlikler Kurulu
Sosyal. E. Ynt. Md. 8,
(T.D. 2569)
Müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.
Seçilenler:
19
İnceleme-seçme Kurulu
Sosyal E.Ynt. Mad. 24
İnceleme kurulu, müdürün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, biri kültür dersleri öğretmeni olmak üzere iki öğretmen, ilgili sosyal etkinlikler danışman öğretmeninden oluşur,
Seçme kurulu, kulüp üyeleri arasından seçilen ve okul yönetimince uygun görülen beş öğrenciden de oluşturulur.
Seçilenler:
20
Öğrenci Kulübü toplantısı
Sosyal E.Ynt. Mad. 10
Sınıf temsilcileri, okul yönetici ve öğretmenleri katılır
Seçilenler:
Öğretim yılı başladıktan ve sınıf temsilcileri seçildikten sonra ilan edilen zamanda toplanırlar
21
Spor Kulübü Yönetim Kurulu
Okul Spor Klp.Ynt. Md. 11,
(T.D. 2336)
Okulun öğretmenler kurulunca; beden eğitimi öğretmenlerinden, yoksa diğer öğretmenler arasından seçilen 3 öğretmen ile spor kulübü genel kurulunca gösterilecek adaylar arasından seçilen 8 öğrenciden teşekkül eder.
Öğretmenler kurulu; yönetim kuruluna seçilen 3 öğretmenden birini yönetim kurulu başkanı olarak belirler.
Seçilenler:
22
Okul Seçim ve Sandık Kurulu
Dem. Eğt. Ok. Mec. Yng. Mad. 9, 10
(T.D. 2564, 2588)
Okul Seçim Kurulu; öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden seçilen iki asıl, iki yedek üyeden oluşur. Bu kurul okuldaki seçim işlerini yürütür.
Sandık Kurulu veya Kurulları; öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin rehberliğinde, öğrenci kurulu veya okul onur genel kurulunda seçilen üç asıl, üç yedek öğrenciden oluşur. Bu öğrencilerden yaşça en büyük olanı sandık kurulu başkanı görevini yürütür. Okul öğrenci meclisi başkanlığına aday olan öğrencilerin gösterecekleri birer öğrenci gözlemci olarak sandık başında bulunabilir.
Seçilenler:
23
Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu
MEB. Eğt. Bölgeleri ve Eğt. Kurulları Ynrg. Md.16
Koordinatör müdürün veya eğitim bölgesinde görevlendireceği bir okul müdürünün başkanlığında, bölgede bulunan okulların zümre başkanları, bölüm şefleri, koordinatör müdür tarafından belirlenen okulun, okul öğrencimeclisini temsilen iki üye ile gerektiğinde aynı okulun rehber öğretmeninin katılımı ile oluşur.
Ayrıca yine koordinatör müdürün belirlediği okulun, okul aile birliğini temsilen iki üye bu kurula gözlemci olarak katılır.
Seçilenler:
Okul zümreleri, zümre başkanları toplantıları yapıldıktan sonraki bir tarihte toplanırlar
24
Kalite Kurulu
MEB. TKY. Uyg.Ynt. Md. 9
Birim amirinin başkanlığında, birimin konuyla ilgili kritik sorumluluklarını üstlenmiş, yeterli bilgi ve beceriye sahip en az beş kişiden oluşur.
Seçilenler:
25
Kalite Geliştirme Ekibi
MEB TKY. Uyg. Ynt. Md.10
Birim amirince seçilecek en az üç kişiden oluşturulur. Bu ekipte yer alacak personelin, birimde iş görenleri harekete geçirecek, katılımcı anlayışa sahip, iyi iletişim kurabilen nitelikte olmasına özen gösterilir.
Seçilenler:
26
Okul Gelişim
Yönetim Ekibi
İKY. Md.99,
(T.D 2533, 2552, 2566)
Müdürün başkanlığında müdür yardımcısı, en az iki öğretmen, rehber öğretmen, bir destek personeli, en az iki veli, en az iki öğrenci, aile birliği temsilcisi, Aile Birliği sınıflar temsilcisi, Sivil Toplum örgütlerinden seçilen temsilci, Mahalle Muhtarı, üniversite temsilcisi, Sanayi/Ticaret odalarından birer temsilciden oluşur
(kuruluşu yönetmelik maddesinde yoktu, dokumandan alınıp, eklendi)
Seçilenler:
27
Öğrenci Kurulu
ve Okul Meclisi
İKY. Mad. 97
Okulun tüm öğrencileri tarafından 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri arasından seçilen bir başkan; 4 ve 5 inci sınıflar arasından seçilen ikinci başkan ve 1–8 inci sınıf şubelerinden seçilen birer temsilciden oluşur. Bu kurula, öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen rehberlik eder.
Seçilenler:
28
Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği
Aile Bir. Yönt. Md. 11
Yönetim kuruluna okul müdürü, öğretmenler kurulunca seçilen birer asil ve yedek müdür yardımcısı ve öğretmen (5 kişi)
Denetim kuruluna .öğretmenler arasından birer asil ve yedek üye seçilir. (2 kişi) (Ekim ayında yapılan genel kurulda seçilirler)
Seçilenler:
29
Taşınır Sayım Kurulu
Taşınır Mal Y. Mad. 32/2
Harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulur
Seçilenler:
30
Kütüphane Öğretmeni
Okul. Kütüp. Yön. Mad. 7, (T.D. 2529)
Kütüphanecinin atanamadığı durumlarda Yönetimce kütüphanecilik kursu almış bir öğretmen yoksa öğretmenler kurulunca belirlenecek bir öğretmen görevlendirilir. Öğretmene yardımcı olmak üzere okul müdürlüğünce bir memur görevlendirilir. Öğretmen ve memurun, Bakanlıkça düzenlenecek programa göre kütüphanecilik ile ilgili hizmetiçi eğitim kursuna katılmaları sağlanır.
Seçilenler:
31
Şiddetin Önlenmesi Okul Çalışma Ekibi
2006/26 Genelge, Md. C
Müdür, okul/kurum çalışma ekibini oluşturarak, çalışmaların aksamaması için ihtiyaç duyulan personeli Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirecektir.
Seçilenler:
32
Psikososyal Müdahale Ekibi
2002/11 Genelge, Md. 3
Okul yönetimi oluşturulacak okul ekiplerinde okul müdürü ya da belirleyeceği bir müdür yardımcısı, bir öğretmen, bir veli ve öğrenci temsilcisi ile psikolojik danışmanın yer almasının sağlar,
Seçilenler:
33
Veli İkna
Komisyonu
2010/38 Genelge, Md. 7
İl ve ilçelerde Milli Eğitim Müdür yardımcısı/Şube Müdürleri ve Ar-Ge birimleri, Okul Müdürleri, Rehber ve Sınıf öğretmenlerinden bir komisyon oluşturulur
Seçilenler:
34
Kantin Denetleme Komisyonu
007/33 Genelge md. C-1
Öğrenim yılı başında öğretmenler kurulu toplantısında seçilir.
Komisyon; müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısının başkanlığında tercihen sağlık bilgisi/biyoloji öğretmeni, okul aile birliğinden bir yetkili, öğrencilerin oylarıyla seçilen okul meclisi başkanı veya yardımcısından oluşturulur. Acil durumlarda gereği için Tarım İl / İlçe Müdürlüklerinin gıda denetçileri kontrol ve denetim için davet edilir.
Seçilenler:
Not: Bunların dışında, peşinen kurulması gerekmeyip, genel veya mahalli projelere bağlı veya (Öğrencileri Yetiştirme Kursu Yönetim Kurulu gibi) zamana ve bulunma durumuna bağlı olarak kurulması gereken pek çok kurul ve komisyonlar da ilgili okullarda kurulacaktır. Ancak bunlar tüm okulları ilgilendirmediğinden listeye alınmamıştır.
Kırmızı renkle seçilen yerler, mevzuattan kaldırıldığı halde, güncellenmeyen mevzuatlarda hâlâ adı geçen cümlelerdir, dikkate-alınmayacaklardır.
Alıntı
Bursa Teftiş