Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) nasıl oluşturulur?

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 99.maddesinde İlköğretim okullarında; paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sürekli gelişim sağlamak amacıyla Okul Gelişim Yönetim Ekibi kurulur. Ekip, çalışmalarını ilgili Yönerge hükümlerine göre yerine getirir.

Ayrıca, zümrelerden gelen raporları birleştirir, projeleri inceler ve okulun yılsonu raporunu hazırlar. İki nüsha hazırlanan raporun biri, hizmetin kalitesini artıracağı düşünülen projelerle birlikte millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüsha da meslekî çalışma dosyasına konur.

Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE), Okul Gelişim Modelinin birinci basamağıdır. Okul toplumunu temsilen Plânlı Okul Gelişiminden sorumlu bir ekiptir. Her öğretim yılı için hazırlanacak okul Okul Gelişim Plânının hazırlanması ve yürütülmesinden sorumludur.

Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) Üyeleri

1. Okul Müdürü

2. Projeden Sorumlu Müdür Yardımcısı

3. Öğretmen (en az iki)

4. Rehber Öğretmen

5. Destek Personeli (hizmetli, memur)

6. Veli (en az iki)

7. Öğrenci (en az iki)

8. Okul Koruma Derneği Temsilcisi

9. Okul Aile Birliği Sınıflar Temsilcisi (her sınıftan bir veli)

10. Okul Aile Birliği Temsilcisi

11. Sivil Toplum Örgütlerinden Seçilen Bir Temsilci

12. Muhtar

13. Sanayi-Ticaret Odalarından Bir Temsilci

OGYEnin Kuruluş Esasları:

OGYE; demokratik bir seçimle; bir önceki öğretim yılının Mart ayı içersinde, düzenlenecek ön seçim ve bunu izleyen genel seçimle kurulur. (OGYEnin hazırlayacağı Okul Gelişimi Plânı ilgili öğretim yılı başında uygulanacağı için OGYE bir önceki Mart ayında kurulur.)

OGYEye seçilecek bütün grupların genel seçime katılacak adaylarını belirleyebilmesi için ÖN SEÇİM yapılır. Burada belirlenen adaylar arasından OGYEye seçilecek asil ve yedek üyelerin belirlenmesi için de GENEL SEÇİM yapılır.

Bir örnekle açıklayalım: Her sınıfın velisi o sınıfın veli temsilcisini seçer. (ÖN SEÇİM) Tüm sınıfların veli temsilcileri arasından da OGYEye seçilecek veli temsilcisi seçilir. (GENEL SEÇİM)

Bu organizasyonu okul müdürü gerçekleştirir. Örneğin; oku-lun bütün velilerinin davet edileceği bir toplantıda velilere proje hakkında bilgilendirici açıklamalar yapılır, velilerin kendi adaylarını belirlemesi sağlanabilir.

Her grup personel hareketlerini de dikkate alarak olabilecek eksilmelere karşı yedek üyelerin de belirlenebilmesi için üye sayısının 2 katı kadar sayıda aday belirler. Aday belirlerken gerekli organizasyonu okul idaresi ile iş birliği yaparak gerçekleştirir.

Daha önce kurulan OGYE, yapmayı plânladığı çalışmaları tamamlandıktan sonra fesh edilir. Yeni kurulan OGYE çalışmalarına başlar