Öğretmenlerin atama ve yer değştirme yönetmeliğinde neler değişti?

1-İL İÇİ VE İL DIŞI YER DEĞİŞTİRMELERİ AYNI ANDA YAPILAMAYACAK

6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin

25. maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiştir.

Eski hali;

(1) Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce en geç ilgili yılın 15 Mayıs tarihine kadar Bakanlığın internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin yer değiştirme isteğinde bulunabileceği, başvuru yeri, şekli ve süresi ile yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlara yer verilir.

Yeni hali;

(1) Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce il içi yer değiştirmeler için en geç ilgili yılın 15 Mayıs, il dışı yer değiştirmeler için en geç 25 Mayıs tarihine kadar Bakanlığın internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin yer değiştirme isteğinde bulunabileceği, başvuru yeri, şekli ve süresi ile yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlara yer verilir. (30/07/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.)

Yorum; İl içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları aynı anda alınıp birlikte değerlendiriliyor iken artık farklı zamanlarda alınacak. İl içi yer değiştirmeler için en geç 15 Mayıs, il dışı yer değiştirmeler için en geç 25 Mayıs tarihine kadar duyuru yapılacak.

2-İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMELERDE SIRA UYGULAMASI YENİDEN GETİRİLDİ

Yönetmeliğin 26. maddesinin 6. fıkrası değiştirilmiştir.

Eski hali;

(6) İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları birlikte alınır ve tercih ettikleri eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre birlikte değerlendirilir.

Yeni hali;

(6) İl içinde yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları mayıs ayı içinde alınır. İl içi yer değiştirme başvuruları öğretmenlerin tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları haziran ayı içinde alınır. (30/07/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.)

Yorum; İl içinde yer değiştirme başvuruları mayıs ayı içinde, İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları haziran ayı içinde alınacak. İl içi yer değiştirmelerde sıra uygulamasına geçiliyor.

3-İL İÇİNDE SIRALAR 2 DEFA ÇALIŞTIRILACAK

Yönetmeliğin 34. maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiştir.

Eski hali;

(1) İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler ile zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları birlikte alınır. Gerekli şartları taşıyanların yer değiştirme suretiyle atamaları, alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan ölçüsünde tercih edilen eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre ilgili yılın haziran ayı içinde yapılır.

Yeni hali;

(1) İl içinde yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla yapılan sıraya bağlı olarak haziran ve ağustos aylarında birer kez olmak üzere eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı çerçevesinde hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Ataması yapılamayanların sıraları ağustos ayı sonu itibarıyla iptal edilir. İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan ölçüsünde tercih edilen eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre ilgili yılın haziran ayı içinde yapılır.

(30/07/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.)

Yorum; İl içi yer değiştirme sıraları haziran ve ağustos aylarında birer kez çalıştırılacak. Ataması yapılamayanların sıraları ağustos ayı sonunda iptal edilecek

4-İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMELERDE TÜM EĞİTİM KURUMLARI TERCİHE AÇILACAK

Yönetmeliğin 45. maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiştir.

Eski hali;

(2) İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak il içinde ve iller arasında yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları; mevcut öğretmenlerle ya da yükseköğrenimlilerce ihtiyacın karşılanabilirliği dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları arasından il millî eğitim müdürlüklerince belirlenir. İller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki kontenjanları ülke genelinde dengeli dağılımı sağlayacak şekilde hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranları dikkate alınarak belirlenir. Yer değiştirme suretiyle atamalar sonucu norm kadro açığı oluşan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen öğretmen atama döneminde yapılacak atamalarla karşılanır.

Yeni hali;

(2) İller arasında isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları; o yerleşim yerinde görev yapan mevcut öğretmenlerle ihtiyacın karşılanabilirliği dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları arasından il millî eğitim müdürlüklerince belirlenir. İller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki kontenjanları ülke genelinde dengeli dağılımı sağlayacak şekilde hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranları dikkate alınarak belirlenir. Yer değiştirme suretiyle atamalar sonucu norm kadro açığı oluşan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen öğretmen atama döneminde yapılacak atamalarla karşılanır. (30/07/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.)

Yorum; İl içinde yapılacak yer değiştirmelerde sıra uygulamasına geçildiğinden il millî eğitim müdürlüklerinin il içinde öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarını belirlemesi kaldırıldı. İl içi yer değiştirmelerde tüm eğitim kurumları tercihe açılacak.

5-SONRADAN EĞİTİM ÖĞRETİME AÇILAN KURUMLARIN PUANI BULUNDUĞU YERLEŞİM YERİNDEKİ DİĞER EĞİTİM KURUMLARI EMSAL ALINARAK DEĞERLENDİRİLECEK.

Yönetmeliğin 47. maddesine 8. fıkra eklenmiştir.

(8) Eğitim ve öğretime yeni açılması, dönüştürülmesi ya da benzeri nedenlerden dolayı bu Yönetmelik eki EK–2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer almayan eğitim kurumlarının yer alacağı hizmet alanları ile hizmet puanları, EK–2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine ekleninceye kadar o eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumları emsal alınarak değerlendirilir. Bu durumdaki eğitim kurumları her yıl kasım ayı içinde Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeden sonra EK–2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer verilerek Tebliğler Dergisinde yayımlanır. (6/5/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.)

Yorum; Sonradan eğitim öğretime açılan kurumların puanı Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine ekleninceye kadar bulunduğu yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumları emsal alınarak değerlendirilecek.

6-ESKİ YÖNETMELİKLE ZORUNLU HİZMETE GÖNDERİLENLER YER DEĞİŞTİRME İSTEĞİNDE BULANABİLECEK

Yönetmeliğe geçici 3. madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dahil iller ile birinci hizmet bölgesine dahil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında 6/5/2010 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan öğretmenler, adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla bulundukları eğitim kurumlarında ya da illerde çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içi ve iller arasında yer değiştirme dönemlerinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. (6/5/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.)

Yorum; Eski yönetmelikle zorunlu hizmete gönderilenler adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla bulundukları eğitim kurumlarında ya da illerde çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın yer değiştirme isteğinde bulanabilecek

7- İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMELERDE BU YIL UYGULAN SIRA YÖNETMELİĞE KONULDU

Yönetmeliğe geçici 4. madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 2010 yılına mahsus olmak üzere il içinde sıra oluşturmak suretiyle ikinci kez yer değiştirme işlemi yapılır. Bu şekilde yapılacak il içi yer değiştirmelere ilişkin duyuru, başvuru, sıraların oluşturulması ve yer değiştirme suretiyle atama işlemleri, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci, 26 ncı maddesinin altıncı ve 34 üncü maddesinin birinci fıkralarındaki duyuru ve başvurulara ilişkin tarihlere bağlı kalınmaksızın bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Bakanlıkça yapılacak planlamaya göre yürütülür. (30/07/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.)

Yorum; İl içi yer değiştirmelerde yönetmelikte olmamasına rağmen bu yıl uygulanan sıra yönetmeliğe konuldu.

8-GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER İLDE ÇALIŞILMASI GEREKEN SÜREDEN SAYILMAYACAK

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

(3) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası; kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu dışında il içindeki diğer kurumlarda görevlendirilen öğretmenler bakımından 2010 yılının temmuz ve ağustos aylarında yapılacak il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerde uygulanmaz. (30/07/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.)

Yorum; İl içinde ya da il dışına yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin, yer değiştirmeleri için gerekli olan bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda veya ilde fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler dikkate alınmaya devam edilecek. Geçici görevlendirmeler ilde çalışılması gereken sürenin hesabında kullanılmayacak.

Bu ekleme ile sadece bu yılki yer değiştirmelerde geçici görevlendirmelerin ilde çalışılması gereken sürenin hesabında sayılarak yapılan yer değiştirmeler yönetmeliğe uydurulmuş oldu.