Norm Kadro Güncellemeleri 16 Ekimde Yapılacak

Norm Kadro Güncellemeleri 16 Ekimde Yapılacak

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

 

Sayı  : 16833931-601.04.02.02-E.13546051   12.09.2017

Konu :  Norm kadro veri girişi bilgilendirmesi

        DAĞITIM YERLERİNE

 İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığına  Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

       b) 25/08/2017 tarihli ve 16833931-20-E.12827167  sayılı Makam Onayı.

                  25 Kasım 2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete´de 2016/9488 karar sayısı ile  yayımlanan İlgi (a) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; "Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi hâlinde,  değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir. Bakanlık  ihtiyaç duyulan hallerde bu ay dışında da eğitim kurumlarının norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir." hükmü yer almaktadır.

                Yukarıdaki hüküm çerçevesinde;  ilgi (b) Makam Onayı ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılına esas olmak üzere 16/10/2017-10/11/2017 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadrolarında güncelleme  yapılması planlanmıştır. 

                Buna göre;

                1-MEBBİS veri tabanındaki Norm Kadro Modülü eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere 16 Ekim 2017  tarihinde ilin Mebbis yöneticilerine yetki verilerek açılacaktır. Eğitim kurumu  yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri  eğitim kurumlarında  çalışan öğretmenlere duyurmaları,

                2-Norm kadro güncellemesinde veri girişlerinin  tam ve doğru olarak girilmesi, yanlış ve eksik veri girişlerinden oluşacak mağduriyetlerde sorumluluğun işlem yapan birimlere ait olduğunun bilinmesi,

                3-Norm  kadro güncelleme işlemleri sonrasında ilgi (a) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında  belirtilen şartları taşımayan eğitim kurumlarına ait norm kadro değişiklik taleplerinin Bakanlığımıza gönderilmemesi,

                4-Norm kadro güncellemesi yapılacağından, eğitim kurumu müdürlüklerince  güncelleme yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilen taleplerden çeşitli sebeplerle işlemi yapılamayanların  eğitim kurumu müdürlüğünce sisteme işlenmesi,

                gerekmektedir.

                Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                      Hamza AYDOĞDU

                                  Bakan a.

                              Genel Müdür

Dağıtım             :

Gereği               :

81 İl Valiliğine

 

(İl Millî Eğitim Müdürlükleri)