Memura verilecek hastalık raporunun ve refaket izninin esasları belli oldu

EMEKLİLİK İŞLEMİ UYGULANACAK HASTALIKLAR

Yönetmeliğin 6. maddesinde ve 9. maddesinde bu konuya ilişkin olarak maddelere yer verilmiştir. Maddeler şu şekildedir:

Madde 6- (1) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.
(2) İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
Madde 9- (1) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen süreler kadar izin kullanan memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair resmî sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi zorunludur. Bu rapor, yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre düzenlenir. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, 105 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Bu maddelerde yer alan, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır düzenlemesi yeni bir düzenlemedir. Bir örnek verecek olursak, memura bir hastalığından dolayı 6 ay izin verilir, memur işe başlar ancak 6 ay sonra yine aynı hastalıktan 6 ay hastalık raporu verilirse, iki rapor tarihi arasında 1 yıldan az süre olduğu için alınan ikinci rapor süresi 1. rapora eklenir. Bu kişiye sağlık raporu ile oniki ay kada hastalık raporu düzenlenmesi halinde, memur hakkında emeklilik işlemi başlatılmalıdır.

TEK HEKİM 10 GÜNE KADAR HASTALIK RAPORU DÜZENLEYEBİLİR

Yönetmeliğin 6. maddesinde bu konuya ilişkin olarak iki maddeye yer verilmiştir.

(4) Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.
(5) Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekimler en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır.

BİR TAKVİM YILINDA TEK TEKİMDEN EN FAZLA 40 GÜN RAPOR ALINABİLECEK
40 GÜNÜ AŞAN SÜRELER, RESMİ SAĞLIK KURULLARINCA ONAYLANACAKTIR

Yönetmeliğin 6. maddesinde bu konuya ilişkin olarak iki maddeye yer verilmiştir.

(6) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

(7) Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir.

ALINAN RAPOR ERTESİ GÜN MESAİ SAATİ BİTİMENE KADAR KURUMA ULAŞTIRILMALIDIR

Yönetmeliğin 7. maddesinde, konuya ilişkin olarak yer alan hüküm şu şekildedir:

(3) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.

USUL VE ESASLARA UYGUN RAPOR ALINMAMIŞ İSE MEMUR YAZILI OLARAK BİLGİLENDİRİLECEK

Yönetmeliğin 7. maddesinde, konuya ilişkin olarak yer alan hüküm şu şekildedir:

(5) Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alman hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

HASTALIK RAPORU BAŞKA BİR İLDEN ALINAMAZ

Yönetmeliğin 7. maddesinde, konuya ilişkin olarak yer alan hüküm şu şekildedir:

(6) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.

Bu madde ile birlikte bir çok tartışma sona erdirilmiştir. Eğer memur yıllık izin gibi kanuni bir iznini kullanıyor değilse Kırıkkalede çalışıyorken Yozgata gidip oradan rapor almayacaktır. Rapor memuriyet mahallinden alınmalıdır.

HAKEM HASTANE OLAYINDAKİ ACİL ŞARTI KALDIRILDI

Yönetmeliğin 7. maddesinde, konuya ilişkin olarak yer alan hüküm şu şekildedir:

(7) Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır.

Önceki yönetmelik düzenlemesinde sadece acil hallerde alınan sağlık raporları fene aykırılık gerekçesinden dolayı hakem hastaneye gönderilebilmekteydi. Bu sınırlama kaldırılmıştır. Normal hastalık raporu alındığında da, kurum eğer fenne aykırılıkta tereddüt buluyorsa, memurun bulunduğu yere hakın hakem hastaneye sevk edebilecektir.

YILLIK İZİNDEYKEN HASTALIK RAPORU ALINMASI

Bu konudaki uygulama eskisi gibidir. Eğer hastalık raporu süresi yıllık izin süresinin içinde kalıyorsa memur yıllık izin süresinin sonunda, eğer yıllık izin süresini aşıyorsa memur hastalık raporu süresinin sonunda işe başlayacaktır. Hastalık sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler, yıllık izne eklenecektir. Bu husus yönetmeliğin 8. maddesinde düzenlenmiştir.

REKAFAT İZNİNİN DETAYLARI

Bu husus yönetmeliğin 10. maddesinde düzenlenmiştir.Refakat izni verilebilmesi için,
a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,
ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

Raporda bulunması gereken detaylar

Refakat izni için verilecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakm bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katma kadar uzatılır.

Aynı kişi için aynı dönemde birden fazla memura refakat izni verilmez

Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan diğer hususlar şu şekildedir:

(3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak vcrilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.
(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük hakları korunur.


NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER