MEB'den Yönetici Atama Yazısı

Sorubak Bilgi

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 16/09/2011 tarihli, 63261 sayılı ve Yönetici atama konulu yazılarında;

1,3- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c) bendinde; Atanmak istenilen eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alam itibariyle öğretmen olarak a/anabilecek bir elan öğretmeni olmak. hükmü yer almakta olup, söz konusu hüküm gereği eğitim kurumu yöneticilerinin atanmak istedikleri eğitim kurumuna öğretmen olarak atanabilmeleri halinde yönetici olarak da atanabilmeleri mümkün bulunduğundan alanı din kültürü ve ahlak bilgisi olan yöneticilerin imam hatip liselerine, alanı çocuk gelişimi ve eğilimi öğretmeni olanların ise anaokullarına yönetici olarak atanmaları bugün itibariyle mümkün bulunmamaktadır.

2- Yönetici Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (ç) bendine göre atanmak istenilen eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan Öğretmeni olmak şartı arandığından, atama isteğinde bulunan yönetici/yönetici adayının atanmak istediği eğitim kurumunda alanın bulunması halinde yönetici olarak atanması mümkün bulunmaktadır.

4, 8- Bilindiği gibi, yüksek öğretim kurumlarının hangi programlarından mezun olanların hangi alan ya da kurumlara öğretmen olarak atanabileceği Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenmektedir. Talim ve Terbiye Kurulunun 7/7/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı eki Esasların 9 uncu maddesinde Yabancı Dil. Rehber Öğretmenlik, Bilişim Teknolojileri. Görsel Sanatlar/Resim, Müzik, Beden Eğitimi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanları ilköğretim ve ortaöğretimde ortak alanlardır denilmektedir.

Buna göre, İngilizce, Fransızca, Almanca. İtalyanca gibi yabancı dil öğretmenleri ile rehber öğretmenler, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar/resim, müzik, beden eğitimi ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri bu derslerin okutulduğu her derece ve türdeki eğitim kurumlarına, alanlarında öğretmen norm kadrosu olması durumunda öğretmen olarak atanabilmektedir, norm kadro oluşmayan kurumlara da bu dersleri okutmak üzere görevlendirilmektedirler.

Diğer taraftan. Almanca ve Fransızca dersleri yabancı dil kapsamında yeterince tercih edilmemesi nedeniyle bu alan öğretmenleri istihdam alanı daralan öğretmenler kapsamındadır. Bu nedenle geçmişten beri bu alan öğretmenleri Türkçe derslerini okutmak üzere ilköğretim kurumlarında görevlendirilmektedirler.

Bu çerçevede;

a) Alanı İngilizce, Rehber, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar/resim, müzik, beden eğitimi ve din kültürü ve ahlak bilgisi olan yöneticilerin bu derslerin okutulduğu kurumlara yönetici olarak atanabilmeleri,

b) Alanı Almanca ve Fransızca olan yöneticilerin bu derslerin okutulduğu eğitim kurumlarına yönetici olarak atanabilmeleri, bu durumun mümkün olmaması halinde ise halen görev yaptıkları eğitim kurumunun türüne uygun kurumlara atanabilmeleri, örneğin ilköğretim kurumunda yönetici olarak görev yapan Almanca ve Fransızca öğretmenlerinin yalnızca ilköğretim kurumlan arasında yer değiştirebilmeleri, halen liselerde yönetici olarak görev yapan Almanca ve Fransızca mezunlarının sadece liseler arasında yer değiştirebilmeleri, diğer yabancı dil öğretmenlerinin de bu çerçevede değerlendirilmeleri,

5- Konu, (Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün görev alanına girdiğinden bu Genel Müdürlüğe yönlendirilmiş olup, ilgili Genel Müdürlükten alınacak görüşe göre işlem yapılması gerekmektedir.

6- Yönetici Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 22 ci maddesinin ikinci fıkrasında; Eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğilim kurumunda aralıksız asaleten 5 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, 7 nci ve 8 inci maddelerde atanmak istedikleri eğitim kurumları için öngörülen şartlan taşımak kaydıyla yapacakları tercihleri dikkate alınmak suretiyle il içinde, aynı tipteki eğitim kurumlan olacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir. hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu hüküm gereği zorunlu yer değiştirmeye tabi eğitim kurumu müdürlerinin aynı tipteki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerinden bir alt tipteki eğitim kurumu müdürlüklerini tercih edebilmeleri mümkün olamamaktadır. Ancak ilgi Yönetici Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin sınava dayalı ve 2rinci maddesi kapsamında yapılacak atama ve yer değiştirmelerde mümkün olabilmektedir.

7- Yönetici Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 7 ci maddesinin birinci fıkrasında; Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranılan genel şartlar şunlardır;

a) Yükseköğrenim bitirmiş olmak, geçici 1inci maddesinde ise; Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında asaleten yönetici olarak görev yapan/ar bu görevlerine devam ederler. (Değişik; 09/08/2011 tarihli ve 28020 sayılı Resmî Gazete) Ancak farklı eğitim kurumlarına ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilenler bu Yönetmelik hükümlerin^ tabidir. hükümlerine yer verilmiş olup, yüksek öğrenim mezunu olmayan bir eğitim kurumu yöneticisinin halen görev yapmakta olduğu eğitim kurumu ile aynı seviyede ve aynı yönetim kademesinde olmak koşuluyla zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulması gerektiği mütalaa edilmekledir.

8- Yönetici Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (ç) bendine göre atanmak istenilen eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak şartı arandığından, alanı fizik, kimya, edebiyat, coğrafya olan eğitim kurumu yöneticilerinin alanları itibariyle ilköğretim kurumlarına öğretmen olarak atanamayacaklarından bu eğitim kurumlarına yönetici olarak da atanabilmeleri, yine alanı Türkçe, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler olan eğitim kurumu yöneticilerinin ise alanları itibariyle liselere öğretmen olarak atanamayacaklarından bu eğitim kurumlarına yönetici olarak da atanabilmeler: mümkün değildir. Diğer taraftan alanı ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında ortak olan ve alanı itibariyle ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına atanabilme şartını taşıyan İngilizce, müzik, beden eğitimi, görsel sanatlar vb. alanlarda görev yapan öğretmenlerin ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına atanabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

9- Yönetici Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik eki Ek–4 Yönetici Ek Puan Formunun l/a sırasında; Kız teknik ve meslek liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezi yöneticiliklerine atanmak isteyenlerden, alanı: aile ve tüketici hizmetleri, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları teknolojisi, gıda teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, grafik ve fotoğraf, güzellik ve saç bakım hizmetleri, sanat ve tasarım, seramik ve cam teknolojisi, tekstil teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri olanlara; müdürlük için 20, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için ise 5 puan verileceğe hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle bahse konu hükümde pratik kız sanat okullarına yer verilmediğinden bu okullara atanmak isteyen yönetici adaylarının Ek–4 Yönetici Ek Puan Formunda yer alan ek puandan yararlandırılmaları mümkün değildir.

10- Yönetici Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 21inci ve 22nci maddeleri birlikte ele alındığında, 22ncı madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde alt veya üst kademedeki yöneticiliklere geçişe ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı, alt veya üst kademedeki yöneticiliklere geçişe ilişkin hükümler 21inci madde ile düzenlendiğinden, eğitim kurumu yöneticilerinden zorunlu yer değiştirmeye tabi olanların bir alt kademedeki eğitim kurumu yöneticiliğine atanma isteğinde bulunmaları mümkün olamamaktadır.

11- Yönetici Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 22 ci maddesinin 4üncü fıkrasında; Zorunlu yer değiştirmelerde öngörülen sürelerin hesaplanmasında;

a) 26 ncı maddede belirtilen birleştirme ve dönüştürme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticilerinin birleştirme ya da dönüştürme öncesindeki ve sonrasındaki hizmet süreleri, esas alınır. hükmüne yer verildiğinden söz konusu büküm gereği dönüştürme ve birleştirme sonucunda oluşan eğitim kurumu yöneticilerinin zorunlu yer değiştirmeye esas hizmet sürelerinin hesaplanmasında birleştirme ya da dönüştürme Öncesindeki görev sürelerinin de değerlendirmeye alınması gerekmektedir. açıklamasında bulundu.

Sorubak Bilgi