MEB'den okul öncesi yazısı

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 28219185/100/3299574 08/08/2014

Konu:Okul Öncesi Eğitimde YönetmelikUygulaması

VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğüne)

İlgi: a)26.7.2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği,

b) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 10.06.2014 tarih ve 2351142 sayılı yazısı

Okul Öncesi Eğitim Kurumlan Yönetmeliği ile MEB İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği tek yönetmelik halinde birleştirilerek 26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazctcde yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelikle birlikte bazı uygulamalarda değişiklik yapılmış olup okul öncesi eğitim ile ilgili olarak yapılan değişiklikler konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İlgi (a) Yönetmeliğin 6ııcı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki Okul öncesi eğitim kuyumlarında günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile ikili eğitim yapılır. hükmü gereği ana sınıflarında olduğu gibi anaokulu ve uygulama sınıflarında da 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren günlük 6 etkinlik saati süre ile ikili eğitim yapılacaktır. Bu konu kayıtların başlamasından önce valiliklere gönderilen ilgi (b) yazımızla da açıklanmış, çağ nüfusundaki tüm çocukların bu eğitimden faydalanabilmesi için okulun bulunduğu yerleşim yerindeki çağ nüfusu da dikkate alınarak ana sınıflarında olduğu gibi anaokulları ve uygulama sınıflarında da öncelikli olarak ikili eğitim yapılması istenmiştir.

İlgi (a) Yönetmeliğin 6 cı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki Ancak, ana sınıflarında kayıt alanındaki tüm çocukların kayıtlarının yapılmasına rağmen, ikili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde okulun öğretim şekline uygun olarak normal eğitim de yapılabilir. hükmü, çağ nüfusundaki tüm çocukların okul öncesi eğitime kazandırıldığı köy ve küçük yerleşim yerleri ile taşıma merkezi okullar bünyesindeki ana sınıfları için uygulanabilecek olup, anaokullannda normal eğitim yapılamayacaktır. Normal eğitim yapan eğitim kurumlan bünyesindeki ana sınıflarının kayıt alanında olup, okul öncesi eğitime kaydı yapılmayan ve bir sonraki eğitim öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak en az 10 çocuk bulunması halinde, bu ana sınıflarında normal eğitim yapılamayacaktır.

Eğitim etkinlikleri, sabah ve öğleden sonra grupların açılmasına imkan verecek biçimde sadece yarım gün süreyle yapılabilecek, aynı çocuk hem sabah hem öğlen grubuna kaydedilemeyecektir. Çocukların sabah veya öğleden sonraki gruplara kaydedilmesi konusunda velilerin talepleri dikkate alınacak olup, bir gruba fazla talep olması durumunda, birinci dönem sabahçı olan grup ikinci dönem öğleden sonra, öğleden sonraki gruplar ise

İlgi (b) yazıda da ifade edildiği üzere, tüm çocukların en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olarak ilkokul birinci sınıfa başlamalarını sağlamaya yönelik; okulun kayıt bölgesinde bulunan ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak çocukların eğitim talebi karşılandıktan sonra daha küçük yaş gruplan için grup açılabilecektir.

Okul öncesi çağ nüfusundaki çocukların yerleşim yeri bazında yaş grubuna göre listeleri e-okul sisteminde Bakanlık/MEM İşlemleri başlığı altındaki Okul Öncesi Kaydı Olmayan Çocuk İşlemleriraporlarından takip edilebilecektir. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, bu raporlardan ilgili yerleşim yerindeki çocuk sayısı ile okul öncesi eğitim kurumuna kayıtlı olmayan çocukları tespit edebilecek, tüm çocukların bu eğitim hizmetlerinden faydalandırılmasından ve okulların tam kapasite ile eğitim yapmalarını sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmasından sorumlu olacaklardır. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri özellikle normal eğitim yapmak isteyen ana sınıfları, çocuk kulübü açmak isteyen okullar ve tam kapasiteyle hizmet vermeyen okul öncesi eğitim kurumlan ile ilgili işlemlerde bu raporları aktif olarak kullanacaklardır.

Okul öncesi eğitim kurumlarında ücret tespit komisyonu ve ücretin tespiti başlıklı 67inci maddesinde devlet okullarında okul öncesi eğitimde eğitim hizmetlerinin ücretsiz olduğu, ancak çocukların beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim programının uygulanmasına yönelik eğitim materyalleri için ücret alınabileceği ve alınacak tavan ücretin ilgili komisyonca belirlenmesi gerektiği açıklanmıştır. Maddeden de anlaşılacağı üzere ücret tespit komisyonları sadece tavan ücreti belirleyecek olup, okul müdürlükleri tarafından okulun bulunduğu çevrenin sosyo ekonomik durumuna göre sıfır ücret de belirlenebilecek, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri okul bazında belirlenen ücretin okulun bulunduğu çevrenin şartlarına uygun olup olmadığını denetleyeceklerdir.

İlgi (a) Yönetmeliğin yayınlanmasından önce ücret tespit komisyonlarınca belirlenen tam gün ücretleri, okul öncesi eğitimde tam gün uygulaması yapılamayacağından dikkate alınmayacaktır.

İlgi (a) Yönetmeliğin 67 ci Maddesi gereği; özellikle maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okul öncesi eğitim kuramlarına kayıt yaptıramayan velilerin çocuklarının da bu eğitimden yararlandırılması için, eğitim hizmeti dışında herhangi bir ek hizmet sunulmayan okul veya gruplarda velilerden ücret talep edilmeyecek, veliden alınan ücretle okul tarafından kahvaltı verilen yarım günlük grupların yanı sıra, beslenme ihtiyacı evden temin edilen ücretsiz grupların da açılması yönünde tedbirler alınacaktır.

İlgi (a) Yönetmeliğin 83üncü maddesinin birinci fıkrasındaki Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarıııda; velilerin istemeleri, personel ve fiziki imkanların yeterli olması halinde çocukların/öğrencilerin eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla eğitim saatleri dışındaki zamanlarda faaliyet göstermek iızere çocuk kulüpleri kurulabilir. hükmü gereği, okul öncesi eğitim kuramlarında personel ve fiziki imkanların yeterli olması halinde çocuk kulüpleri açılabilecek, tam gün talepleri açılan kulüplerle karşılanabilecektir. Ancak bir okul öncesi eğitim kuramunda çocuk kulübü açılabilmesi için, o okulun kayıt alanındaki tüm çocukların yarım günlük eğitim talebinin karşılanmış olması gerekmektedir. Okulun kayıt alanında, bir sonraki eğitim ve öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak okul öncesi eğitime kaydı yapılmayan, grup oluşturacak sayıda çocuk bulunması halinde, söz konusu okuldaki derslikler kullanılacak şekilde çocuk kulübü açılmasına onay verilmeyecektir. Okulların kayıt alanındaki çocukların eğitim talebi karşılandıktan sonra boş kalan derslikler kulüp için kullanılabilecektir. Ayrıca mevcut derslikler kullanılmadan, varsa okulun atölye, çok amaçlı salon ve diğer uygun fiziki mekanlarında da kayıt alanındaki kayıtsız çocuklar dikkate alınmaksızın çocuk kulübü açılabilecektir. Bir okulda çocuk kulübü açılıp açılamayacağına velilerin talebi ve okul müdürlüğünün teklifi üzerine bu açıklamalar doğrultusunda ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince karar verilecektir.

Bedeli kulüp ücretinden karşılanmak üzere sadece çocuk kulübü açılan okullarda kulübe katılan çocuklar için öğle yemeği uygulaması yapılabilecektir.

İlgi (a) Yönetmeliğin 69uncu maddesinin üçüncü fıkrasının Gerek duyulması halinde beslenme, temizlik, muhasebe ve güvenlik hizmetleri dışarıdan da satın alınabilir. hükmü gereği, bu tür hizmetlerin mümkün olduğu ölçüde okulun kendi imkanları ile karşılanacak, ücretli çalıştırılacak personelin her türlü iş ve işlemleri okul yönetimlerince takip cdileccktir. Beslenme hizmeti ile personel çalıştırma işlemlerinin hizmet satın alınması yoluyla tedarik edilmesi yöntemi ise zorunlu durumlarda tercih edilecektir.

İlgi (a) Yönetmeliğin 45inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerince bir grupta bir stajyer öğrenci olmak kaydıyla burumlarda, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince mesleki eğitim kapsamında beceri eğitimi yaptırılan öğrencilerin hizmetlerinden de yararlanılabilir. ifadesi gereği meslek liselerinin çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi ile çocuk gelişimi ve bakımı bölümlerinde okuyan öğrencilerine okul öncesi eğitim kuramlarında staj yapmaları sağlanmıştır. Her gruba günde bir öğrenciden fazla olmamak üzere, öncelikli olarak ücret alınmayan sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı yerleşim yerlerindeki okul öncesi eğitim kuramlarında staj yaptırılması il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince sağlanacaktır.

Yerleşim yerinde tek anaokulu olması ve o yerleşim yerinde kreş ve gündüz bakım evi gibi kuramların bulunmaması durumunda, çalışan annelerin talebini karşılayabilmek için okullar bünyesinde yeteri kadar çocuk kulübü açılması sağlanacaktır.

İlgi (a) Yönetmeliğin 1 linci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi gereği, ilkokula kayıtları bir yıl ertelenen veya okul öncesi eğitime yönlendirilen çocukların okul öncesi eğitim kuramlarına kayıtlarında öncelik tanınacaktır.

Normal eğitim yapan ana sınıfları ile çocuk kulübü açılan okullar ve tam kapasite ile hizmet vermeyen okul öncesi eğitim kuramlarının kayıt alanındaki çağ nüfusunun okullaşma durumu Genel Müdürlüğümüzce de takip edilecek, ilgili mevzuata ve yukarıda yapılan açıklamalara aykırı uygulamalar ve ihmali olanlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

Okul öncesi eğitimde 4-5 yaş grubundaki okullaşma oranının Onuncu Kalkınma Planında hedeflenen % 70e yükseltilebilmesi için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul yöneticilerinin gereken hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Funda KOCABIYIK

Bakan a.

Genel Müdür