MEB'de, teşekkür- takdir devri bitti

Bundan sonraki süreçte 657 sayılı kanunda yapılan (Torba yasa ile) değişikliğe göre Aylıkla ödüllendirme belgesi de verilmeyecek. MEB bu konudaki yönergeyi de yürürlükten kaldırmıştır.

BU düzenlemeler Torba yasaya uyum için yapılmıştır.

Bunun yerine yapılan düzenlemelere gelince;

657 sayılı kanunun 122.maddesinin eski hali:

Madde 122 – Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler,illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir.

Takdirname sicile geçer.

123.maddenin eski hali ise;

Ödül

Madde 123 – (Değişik: 29/11/1984 KHK - 243/24 md.)

Bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil memurlarla Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük işlerinde görevli memurlara iki aylıkları tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile bir aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir.

Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcudunun binde onundan, Maliye ve Gümrük Bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar için binde yirmisinden fazla olamaz.

Şeklinde idi.

Bu maddelerin Torba yasa ile (6111 sayılı yasa) değiştirilen hali

Madde 122 – (Değişik: 13/2/2011-6111/110 md.)

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200üne kadar ödül verilebilir.

Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.

123.madde Mülga (yani kaldırıldı)

Bu durumda ödüllendirme sistemi nasıl olacak?

Daha önce 657 sayılı kanunda Teşekkür Belgesi ile ilgili bir düzenleme bulunmadığı halde uygulada bakanlıkların çıkardığı yönergelerle bu belge verilmekte idi. Yeni bir düzenleme yapılmadığı taktirde bu belge verilemeyecek.

Yapılan düzenlemede Takdirnamenin yerini Başarı Belgesi almıştır.

Takdirname kanuna göre görevinde olağanüstü başarı sağlayana verilmesi gereken bir belge idi. Fakat bu çok keyfi olarak kullanılabilmekteydi. Çok iyi hatırlıyorum ki bir ilçede MEBde çalışan Okul Yöneticilerinden 208 tanesi aynı anda Takdirname Belgesi almışlar sadece 2 kişi belge almamıştı. Bunlardan biri görevinde olağanüstü çalışma gösteren değil olağan görevini en iyi şekilde ifa etmeye çalışan bir kamu görevlisi olduğu için zaten hak etmemişti J Herkesin aldığı belgeyi almak da istemezdi zaten

Takdirnamenin yerini alan Başarı Belgesi;

Kişi önceki düzenlemede de olduğu gibi hem olağanüstü gayret ve çalışma gösterecek hem de kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağlayacak bunu da ispat edecek

Yani bir kaymakam somut bir delil olmaksızın Başarı Belgesi veremeyecek.

Kanun böyle diyor bakalım uygulama nasıl olacak?

Başarı Belgesinden 3 kez alan personel Üstün Başarı Belgesi almaya hak KAZANACAK ve Üstün Başarı Belgesi alan personele daha önceki düzenlemelerde Ödül kamu çalışanları arasında Aylıkla Ödül olarak bilinen maddi ödülde verilebilecek. Evet kesin verilecek değil, verilebilecek Tutar eskisine göre iyi olacak

Şimdi yapılması gereken konu ile ilgili değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi ve , belgelerin dizaynının yapılarak yayımlanmasıdır.

Daha önceki uygulamalarda çokça konuşulan keyfi uygulamalarla gündeme gelen ödüllendirme sisteminin bundan sonraki süreçte daha objektif olmasını diliyoruz

Bu düzenleme ile memurların geçmişi de silinmiş mi oldu?

Aslında bu düzenleme ile bir bakıma çalışanların geçmişte yaptıkları çalışmalar da silinmiş oldu. Çünkü bundan sonraki süreçte kimse bu belgeleri alamayacağına göre şimdiki ve önceki arasında farklılık oluştu. Bakanlıklar düzenlemelerinden Teşekkür ve Takdir Belgelerini kaldırmaya başladılar. (Örneğin MEB yönetici atamadan kaldırıyor) Kaldırmak zorundadırlar zaten. Bir kişi bundan sonra bu belgeleri alamayacağına göre bundan önce alanın istifade etmesi çok da hakkaniyetli değildir zaten.

Bu arada Teşekkür, Takdir ödüllerini savunduğumu düşünenler varsa geçmişte olduğu gibi objektif olmayan hiçbir şeyi savunmayacağımı bilmeleri gerekir. Kaldı ki benim yönetici atamamda puan değeri olan bir tek Teşekkür ya da Takdir Belgemin bulunmadığını da belirtelim.

Bu işe bir düzenleme getirilmesi gerekiyordu fakat düzenlemenin keyfi uygulamaları kaldırma noktasında olması gerekiyordu. Kanun bir şeyleri bu noktaya çekti gibi görünüyor. Uygulamada bunun yansıması nasıl olacak asıl sorun burada

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER