MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde neler değişti?

23/07/2010 tarihli ve 27650 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilk üç maddesi hariç birçok maddesinde değişikliğe gidildiği görülmektedir.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinde en çarpıcı değişiklik, görevde yükselme eğitiminin duyurulması başlığı altında düzenlenen 9uncu maddede gerçekleştirilmiştir. Yürürlükte bulunan düzenlemede, görevde yükselme eğitiminin merkez ve taşra teşkilatı kadroları için ayrı ayrı yapılması ve adaylara bir ay önceden atama yapılacak kadrolar sınıfı, unvanı, birimi, derecesi, sayısı ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar belirtileceği düzenlenmişken, yürürlüğe giren değişiklikle merkez ve taşra teşkilatı ayrımı kaldırılarak birlikte sınava alınmaları ve 45 gün önceden adaylara duyurulması hükmü getirilmiş ve sınavın iki yılda bir yapılması düzenlenmiştir.
Ayrıca, şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, APK uzmanı, şef, tesis müdürü, öğretmen, mimar, mühendis, raportör ve sivil savunma uzmanı kadrolarından birinde veya bu kadrolarda toplam en az üç yıl görev yapmış olmak şartının yanında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında en az 10 yıllık hizmeti bulunma şartı aranmaktadır.
Bu düzenlemeyle birlikte yapılan diğer değişiklikler ise şunlardır:
-Tesis Müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olma şartı, Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda toplam en az beş yıl görev yapmış olarak değiştirilmiştir.
-Sekreter kadrolarına atanabilmeye yönelik herhangi bir düzenleme yokken, bu değişiklikle sekreter kadrolarına atanma şartları düzenlenmiş ve diğer tüm ilgili maddelere sekreter ibaresi eklenmiştir.
-Unvan değişikliği sınavıyla atanacaklarda aranacak şartlar arasında son sicil notunun 76 puandan aşağı olmamak şartı madde metninden çıkarılmıştır.
-Sınav başvurusuna ilişkin düzenlemede, başvuru süresinin beş iş gününden az olamayacağı ve aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme eğitimine ve sınavına katılabilecekleri hükme bağlanmıştır.
-Sınav başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamayacağı ve duyurudan önce yıllık izinde bulunanların, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla başvuruda bulunabilecekleri vurgulanmıştır.
-Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemeyeceği, üç katından az sayıda istekli bulunması halinde, şartları taşıyanların tümü eğitime alınacağı, duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınmak üzere Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirileceği düzenlemesi aynen korunmakla birlikte puanların eşitliği halinde dikkate alınacak kriterler arasında son sicil notu yüksek olan ifadesi üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olan olarak değiştirilmiştir.
-Görevde yükselme eğitimine ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan personelin, izinleri süresince eğitime katılma şartı aranmayacağı, ancak aylıksız izinde bulunanların, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girmelerine imkan verilmiştir.
-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı, başarılı sayılanların en fazla 10 tercihte bulunarak, puan üstünlüğü esasına göre atamalarının yapılması düzenlenmiştir.
-Görevde yükselme eğitimiyle ilgili konular arasına Halkla İlişkiler ve Etik Davranış İlkeleri eklenmiştir.
-Unvanlar arası geçişlerde aynı görev grubunun alt görev grubunun içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerden; bu görev grubu içindeki üst bentlerde yer alan görevlere sınavla, aynı veya daha alt bentlerde sayılan görevlere ise bu görev için aranan şartları taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabileceği düzenlenmiş, sınavsız yapılacak atamalar için iki yılda bir merkez teşkilatı kadroları için Personel Genel Müdürlüğünce taşra teşkilatı kadroları için kadronun bulunduğu valilikçe duyuru yapılacağı, yapılacak duyurular üzerine adayların en fazla beş tercihte bulunmak kaydıyla başvuruda bulunabilecekleri, merkez teşkilatında bulunanların merkez teşkilatı kadrolarına, taşra teşkilatında bulunanların ise bulundukları valiliklerin adayları Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre atamaya yetkili makamlarca atamaların yapılabileceği, duyuruda birden fazla unvana yer verilmesi halinde adayların gerekli şartları taşımaları kaydıyla birden fazla unvan için de toplam tercih sayısı beşi geçmemek kaydıyla başvuruda bulunabilecekleri ve tercihlerinden birine atanamayanların atamaları, başvurularında belirtmeleri halinde Valilikçe/Bakanlıkça ihtiyaç çerçevesinde duyuruda yer verilen boş kadrolara yapılabileceği düzenlenmiştir.
-Görev grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olacakları ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, ilgilinin talebinin olması halinde, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabileceği hükmü getirilmiştir.
-Bu yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle öngörülen görevlere atanabilmelerine imkan sağlanmıştır.
-Görevler arası geçişlerde asaleten şube müdürü kadrolarında görev yapanların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü veya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı kadrolarına atanabilmesi için öngörülen üç yıllık görev yapmış olma şartı iki yıla çekilmiştir. Şube müdürlerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü veya bağımlı daire başkanlığı görevlerine atanmaları ise bu kadrolarda asaleten 3 yıl çalışmış olmak yeterli iken, 6 yıl görev yapmış olma şartına bağlanmıştır.
-(A) ve (B) tipi eğitim kurumu yöneticiliğinde belirli bir süre görev yapmış olan eğitim kurumu yöneticilerinin sınavsız olarak Şube Müdürlüğü kadrolarına geçişleri mümkün iken, buna ilişkin yargı kararları da dikkate alınarak bu geçişler kaldırılmış, ancak yeni düzenlemeyle bu defa (A) tipi eğitim kurumlarında en az 8 yıl asaleten müdürlük yapanların il milli eğitim müdürlüğü görevine, A tipinde en az üç yıl veya (B) tipi eğitim kurumlarında en az beş yıl ya da (A) tipi ve (B) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az dört yıl asaleten görev yapanlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevlerine atanmalarına imkan sağlanmıştır.
-İl Milli Eğitim Müdürü, genel müdür yardımcısı olarak asaleten görev yapmakta olanların istemeleri halinde bu görevler arasında geçişlerin yapılabilmesi sağlanmıştır.
-İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerine atanacaklarda aranan diğer şartların yanında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olma şartının ayrıca aranacağı hükme bağlanmıştır.
Alıntı.