MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı.

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (aa) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(aa) Seviye belirleme sınavı: İlköğretim kurumlarının 8 inci sınıfında, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından merkezi olarak yapılan sınavı,

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin 7 ve 8 inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmede değerlendirilmek üzere ilköğretim kurumlarının 8 inci sınıfında Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce haziran ayında Seviye Belirleme Sınavı yapılır.

Seviye belirleme sınavı ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Uygulama

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2009-2010 Öğretim Yılında 6, 7 ve 8 inci sınıfta öğrenim gören öğrencilere, bu tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik, 2010-2011 Öğretim Yılından itibaren kademeli olarak ilköğretim 6 ncı sınıf öğrencilerinden başlamak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Millî Eğitim Bakanı yürütür.