MEB 2013 Özür Grubu İl İçi ve İller Arası Yer Değiştirme Taslağı

MEB 2013 Özür Grubu İl İçi ve İller Arası Yer Değiştirme Taslağı

2013 YAZ DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNDAN İL İÇİ VE İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU TASLAĞI

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arasında sağlık ve eş özrü ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı yer değişiklikleri, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 06/05/2010 tarihli 27573 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki takvimde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

1. Alanlar itibarıyla atama yapılacak norm kadro açığı bulunan okullar, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı esasına göre yapılacaktır.

2. Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvuruların son günü; hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül 2013 tarihi esas alınacaktır.

3. Başvuru yapacak öğretmenlerde, Devlet memurluğu ve öğretmenliğin her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 30 Eylül 2013 itibarıyla kaldırılabilecek durumda olma şartı birlikte aranacaktır.

4. Öğretmenlikten ayrıldıktan sonra açıktan ya da kurumlararası yeniden atama kapsamında atananlardan, sağlık durumu sebebiyle yer değiştirecekler hariç, 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla bulunduğu ilde en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

5. Sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusu uygun bulunan öğretmen eşlerden, talebi hâlinde diğer eşin de yer değişikliği başvurusu birlikte değerlendirilecektir.

6. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurulmak ve istenilen belgeler okul müdürlüğüne teslim edilmek suretiyle yapılacaktır.

7. Öğretmen, Başvuru Formu?nun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce okul yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır. Yeniden başvurularda tercih düzeltmesi yapılmayacaktır.

Öğretmen, başvuru süresi içinde, görevli olduğu okul ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilir.

8. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapması esastır. Ancak görevli olduğu il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri, e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyecekler; yöneticiler de başvuruları süresi içinde onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formu?nun çıktısı göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattırılacaktır.

9. Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.

10. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden, yurt dışı görev süresi veya izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamda yer değişikliği gerçekleştirilenlerden en geç 15 Eylül tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

11. Başvurular, aşağıda ayrıntılı şekilde belirtildiği üzere, iki aşamada alınacaktır. Birinci aşama özür başvurularının geçerlilik kazanabilmesi için başvurunun, sırasıyla okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanması gerekmektedir. İkinci aşama eğitim kurumu tercihi başvuruları ise sadece okul müdürlüğünce onaylanacaktır.

12. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

13. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

14. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenler;

a) Görev yaptığı yerde kalması hâlinde, kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumlarının tehlikeye gireceğini belirtir sağlık kurulu raporu ile tedavi olmak istediği,

b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için ?Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.? ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu ile anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu

ilçe/ildeki okullara atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

Kendi hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda, hastalığının öğretmenlik yapmasını engellemeyeceğinin ayrıca belirtilmesi gerekir.

Özel eğitim alması gereken çocuğu olan öğretmenler ise, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve il millî eğitim müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

a) Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu (özürlü raporlarında süre şartı aranmaz),

b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,

c) Çocuğu özel eğitim alması gerekenlerden, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve bulunduğu ilde özel eğitim alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğünce verilecek belge.

Eş, anne?baba, çocuk ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporları ile yapılan başvurularda, onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edeceklerdir.

EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

I- Öğretmenlerden eşi;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında,

b) Sosyal Güvenlik Kurumu?na bağlı,

c) 506 sayılı Kanun?un Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi,

ç) TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,

d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak

çalışanlar, eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

II- Eş durumu özründen yer değişikliği isteyenlerden:

a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun?a ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi, (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il?e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarının, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir),

b) Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu?nun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1. Eşinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,

2. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

3. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

4. İdare merkezi belirli bir il?de olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşleri, ayrıca, atanmak istediği yerde eşinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler içinse çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge

istenecektir.

5. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu?nun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.

6. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin sigortalılık süresinin yeterli olmaması halinde, borçlanılmak kaydıyla son iki yıllık süre zarfında askerlikte geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

III- Eşi emekli olan öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere son başvuru tarihi itibarıyla son 6 (altı) ay içinde eşinin emekli olduğunu gösterir belge ile eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. 30 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla emekli olacak TSK mensuplarından buna ilişkin beyan alınacaktır.

IV- Öğretmenlerden;

a) Kendisi ya da memur eşi yurt dışı görevde bulunanlar,

b) Eşleri geçici görevli olanlar,

c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar

yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI

YER DEĞİŞTİRMELER

1. Öğretmenlerden;

a) Eşi vefat edenler, eşlerinin vefat tarihini izleyen 6 (altı) ay içinde,

b) Eşleri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin vukuundan itibaren 6 (altı) ay içinde,

c) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle, kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne/babası veya kardeşlerinden biri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin vukuundan itibaren 6 (altı) ay içinde,

ç) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay olduğunu belgelendirenler,

d) Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla kazanan çocuğunun, öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığını belgelendirenler

yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2. Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerden;

a) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olaya ilişkin belge ile birlikte görev yaptığı il valisinin teklifi,

b) Eşinin vefatını gösterir belge,

c) Eşinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,

ç) Çocuğunun merkezî sınavla kazandığı yeri gösterir belge ile çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığına dair belge

istenecektir.

YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, OKUL, İLÇE VE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formu?nu doldurmak suretiyle yapacaklardır. Elektronik Başvuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ?kullanıcı adı? ve ?şifre? ile ulaşılacaktır.

Öğretmenler yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra özür durumuna ilişkin belgeleri, onay için kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli olduğu il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri, e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaklardır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmen sorumludur.

Okul müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formu?nun çıktısı alınarak başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.

Okul müdürlükleri, özür durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün ya da takip eden gün içinde; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden günde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün içinde onaylanacaktır.

Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi sağlanacaktır.

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.

Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde okullar ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda personel bulundurulacak ve başvuruların onaylanması sağlanacaktır.

Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.

BAŞVURU VE TERCİHLER

Başvurular

Özür sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.

Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formu?nu doldurarak, özür durumuna göre atanmak istediği il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaklardır.

İkinci aşamada ise öğretmenin atanmak istediği il ve ilçede boş norm kadrosu bulunan okullar ile öğretmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle muhtemelen boşalacak okulların listesi http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri okul kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyeceklerdir.

Tercih aşamasında ?muhtemelen boşalacak okul? olarak ilan edilen ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan okulları tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tercihler

İller arasında:

Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu ildeki okullar arasından en çok 25 (yirmi beş) tercihte bulunabilirler. Tercihlerine atanamama ihtimaline karşılık öğretmenler, 26 ncı seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarına atanmak isteyip istemediğini ayrıca belirtecektir.

Tercih ettikleri eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerden 26 ncı tercihi işaretleyenlere, özrünün bulunduğu il genelinde boş kalan eğitim kurumlarına atanmak üzere yeniden en çok 25 (yirmi beş) tercih hakkı verilecektir. Bu şekilde de atanamayanlar, 26 ncı seçenek olarak il içinde norm açığı olan okullara hizmet puanı üstünlüğüne göre atanmayı talep edebileceklerdir.

25?ten az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır.

Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle tercihlerine ve 26 ncı seçeneğe yerleşemeyen öğretmenlere, istekleri hâlinde aylıksız izin kullandırılacaktır.

İl içinde:

Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 25 (yirmi beş) tercihte bulunabilirler.

Yer değişikliği işlemlerinde; il merkezleri; ilçeler; büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeleri ve köylerinin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılamaz.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, yalnızca özrünün bulunduğu il merkezi ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edeceklerdir.

Eşi, aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapanlar, öncelikle eşinin olduğu yerdeki okulları tercih edecektir.

Kendisi veya eşi, büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı büyükşehir belediye sınırları dışındaki ilçede bulunan (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edeceklerdir.

Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler;

Büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçeler dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dâhil) büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,

Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelere (belde ve köyler dâhil) atanmasını gerektiren özrü bulunanlar, özürlerinin bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dâhil)

okulları tercih edebileceklerdir.

Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenlerinin başvuruları:

Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri, güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri, bilim ve sanat merkezleri hariç tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

İlgili mevzuatına göre Anadolu liselerine atanan öğretmenler, bilim ve sanat merkezleri hariç fen liseleri ile sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.

Güzel sanatlar ve spor liseleri hariç, diğer eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinden geçmişte güzel sanatlar liselerinde görev yapmış olanlar da güzel sanatlar ve spor liselerini tercih edebilecektir.

Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, fen liseleri ile sosyal bilimler liseleri hariç, bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bilim ve sanat merkezlerinde daha önce görev yapmamış öğretmenler, bu merkezleri tercih edemezler.

YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Yer değiştirme sonuçları, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takvimi?nde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

I. AŞAMA

Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 12- 16 Ağustos 2013

II. AŞAMA

Tercihlerin yapılması ve onay süreci 20-23 Ağustos 2013

Bilgisayar ortamında yerleştirmelerin yapılması 26 Ağustos 2013

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Ağustos 2013?ten itibaren

Ataması yapılamayanlar için 26 ncı seçenek tercih tarihleri 28 ? 29 Ağustos 2013 günü

saat 15.00?a kadar

Atamalar 29 Ağustos 2013

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 2 Eylül 2013?ten itibaren

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü