MEB 2013 bursluluk işlemleri iş takvimi çizelgesi

MEB 2013 bursluluk işlemleri iş takvimi çizelgesi

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : 84037561/245.04/999199 16/05/ 2013
Konu : Burs Hizmetleri

İlgi: İlköğretim ve Ortaöğretim KurumlarmdaParasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar

Yönetmeliği.

2 013yılı bursluluk hizmetlerineilişkin ve işlemler, ilgi Yönetmelik esaslarına göre e-Burs modülü üzerinden yapılacaktır.

Buna göre;

A-Parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş işlemleri;

1- Merkezi sistemsmavı, özel giriş sınavı, özel yetenek sınavıveya mahalli sınav sonucundaparasız yatılılık hakkı kazanarak, en az bir dersyılı parasız yatılı olarak öğrenimgören ve yatılılığı devam eden öğrencilerden; 2013-2014 eğitimve öğretimyılından itibaren bursluluğa geçmek isteyenler başvurularım, 03 Haziran- 31Temmuz 2013 tarihlerindee-Burs modülü üzerinden parasız yatılı olarak öğrenimgördükleri okul müdürlüğüneyapacaklardır.

Bu nedenle;

a) Parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş esaslarını bildiren duyuru, en geç 31 Mayıs 2013 tarihinekadar ilgili okul müdürlükleritaralından yapılacaktır.

b) Başvurudabulunan öğrencinin, başvuruformunun çıktısı alınarak öğrencivelisi ile pansiyondan sorumlu müdür yardımcısıtarafından imzalanacak ve okul müdürütarafından tasdik edilerek arşivlenecektir.

c) Başvurusukabul edilen parasız yatılı öğrencilerine-Burs modülü üzerinden onay işlemleri;

1- 07 Ağustos 2013 tarihlerinde okul müdürlüklerince,

1 2-16 Ağustos 2013 tarihlerinde ilçemillî eğitim müdürlüklerince,

19-23 Ağustos 2013 tarihlerinde ilmillî eğitim müdürlüklerince,

26-29 Ağustos 2013 tarihlerindeBakanlığımızca yapılacaktır.

d) Bakanlığımızca parasız yatılılıktan bursluluğa geçişi onaylanan öğrenciler, 01 Ekim 2013 tarihindenitibaren burslu olarak öğrenimgörmeye hak kazanacaklardır.

2- İlgi Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince sınavsız parasız yatılılığa alman öğrencilerinbursluluğa geçiş haklan olmadığından başvurularıkabul edilmeyecektir.

B-Bursluğun devamı, nakli veya kesilmesi işlemleri;

1- Son sınıf öğrencilerinden okulubitirenlerin ve ortaöğretim kuramlarının son sınıflarındabeklemeli durama düşenlerin bursları, ilgi Yönetmeliğin 28 inci maddesi gereğince dersyılının sona erdiği tarihitakip eden aybaşında kesilecektir.

Bu nedenle, son sımf öğrencilerinden okulubitirenlerin veya ortaöğretim kurumlannınson sınıfındabeklemeli duruma düşen öğrencilerinburslulukları, 24-28 Haziran 2013 tarihlerindee-Burs modülündeki Öğrenci Okulve Burs Bilgileri bölümünün durumu penceresindeki burslu ibaresi mezun olarak, beklemeli duruma düşenlerin ise beklemeli olarak işaretlenip kaydedilmek suretiylesona erdirilecektir.

2- Özel okulaveya açıköğretime kayıtya da nakil yaptıran öğrencilerinburslulukları resmî okuldanayrıldığı tarihitakip eden aybaşından itibaren okul müdürlüğüncee-Burs modülü üzerinden iptal edilecektir.

3- İlköğretim kurumlannın8 inci sınıfınıburslu olarak tamamlayan öğrencilerin kayıtyaptırdıkları ortaöğretim kurumlannaburs nakilleri e-Burs modülü üzerinden otomatikolarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin, e-Burs modülündeki Öğrenci Okulve Burs Bilgileri bölümünün durumu penceresindeki mezun ibaresi burslu olarak değiştirilerek kaydedilecektir.

C- 2013yılında Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanan öğrencilerden;

1- 2013Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına(PYBS) ilköğretim kurumlannın5, 6 ve 7 nci sımflanndan katılıpburslu okumaya hak kazananlann kayıt işlemleri öğrencilerin öğrenimgördükleri ilköğretim kurumlar! nca,

2- İlköğretim kuramlarının 8 inci sınıfında sınavagirip burslu okumaya hak kazananlarınbursluluk kayıt işlemleri kayıtyaptırdıkları ortaöğretim kuramlarınca,

3- Ortaöğretim kuramlarının 9, 10 ve 11inci sınıflannda sınavagirip burslu okumaya hak kazananlann kayıt işlemleri öğrenimgördükleri ortaöğretim kuramlarınca

yapılacaktır.

İlgi Yönetmelik ile 2013Parasız Yatılılık ve Bursluluk SınavıKılavuzunda belirtilen esaslara göre e-Burs modülü üzerinden burs kayıtonay veya ret işlemleri, öğrenci kayıtlannmbaşladığı tarihtenitibaren 30 Eylül 2013 Pazartesigünü mesai bitimine kadar ilköğretim ve ortaöğretim kuram müdürlüklerince gerçekleştirilecektir.

Buna göre burs kazanan öğrencilerin;

a) Bursluluk sınavına girişiçin, ilgi Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen belgeleriniverdikleri okuldeğişmiyor ise okul müdürlükleri öğrencilerinbu belgelerini inceleyecekve belgeleritamam olanların bursluluğunu onaylayacaktır. Burslu!uk sınavına girişiçin ilgi Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen başvuru belgeleriniverdikleri ve bursluluğu kazandıkları okuldanbaşka bir okula kayıtyaptırmaları halinde eski okullarınaverdikleri belgelerintasdikli birer örneğini yeni kayıtyaptırdıkları okullarınaverecekler ve okul müdürlükleride bu belgeleri inceleyerek, belgeleritam ve uygunolanların bursluluğunu onaylayacaktır.

b) Ailesinin2012 yılma ait yıllık gelirtoplamından fert başına düşen netmiktarı 5.790,00 TLyi aşması veya belgelerindeeksiklik bulunması halinde bursluluklan onaylanmayarak reddedilecektir.

c) Okul müdürlüklerireddettikleri öğrencilerin red gerekçesinigösteren bir listeyi (mebbis e-Burs modülü onay listesi ekranraporları arasındanalınacaktır) 01 Ekim 2013 tarihinde, öğrencilerinve diğer ilgililerin görebileceği yer/ yerlerde ilanedeceklerdir. İlgi Yönetmeliğin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmekteolup burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleriile itirazların kayıt süresiiçerisinde yapılması gerekmektedir. Yapılabilecek itirazlar sırası ile okul, ilçe, il milli eğitim müdürlüklerive Bakanlığımızca kayıt süresiiçinde değerlendirilecekve sonuçlandırılacaktır. Gerek kayıt işlemlerive gerekse takvimindebelirlenen diğer işlemlerin süresiiçerisinde yapılmaması durumunda mazeret kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen kayıtlariçin öğrencilerden alman belgelerile onaylananlar ve reddedilenlerin listeleri dosyalarında muhafaza edilmek üzere okulmüdürlüklerince arşivlenecektir.

d) e-Burs modülü üzerinde yapılacak onay veya red işlemleri; ilçe millî eğitim müdürlüklerince 01-04 Ekim 2013, il millî eğitim müdürlüklerince ise 07-11 Ekim 2013 tarihlerinde yapılacaktır. Bu tarihlerden sonra ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri herhangi bir işlem yapamayacaklardır.

e) İlk defa bursluluk kaydı yapılan; okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri ile Bakanlığımızca bursluluğu onaylanan öğrenciler, 01 Ekim 2013 tarihinden itibaren burslu olarak öğrenim görmeye hak kazanacaklardır.

Bursluluktan yararlanacak öğrencilerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi için kayıtlarda istenen belgeler ve iş takviminin ilan edilmesi ile iş ve işlemlerin titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir.

2013 yılı bursluluk hizmetlerinin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ve ekteki iş takvimine göre yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

MerdanTUFAN
Bakan a.

2013 YILI BURSLULUK İŞLEMLERİ İŞ TAKVİMİ ÇİZELGESİ

KONUSU BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SORUMLU BİRİM/KİŞİ
Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş başvuruları için duyuru yapılması. 27 Mayıs 2013 31 Mayıs 2013 Pansiyonlu Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri
Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş için başvuruların elektronik ortamda yapılması. 03 Haziran 2013 31 Temmuz 2013 Öğrenci Velileri Pansiyonlu Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri
Ortaöğretim kurumlarımn son sınıfında beklemeli duruma düşenler ile ilköğretim ve ortaöğretim kuramlarından mezun olanların bursluluklarının modül üzerinde mezun olarak işlenmesi ve kaydedilmesi. 24 Haziran 2013 28 Haziran 2013 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri
Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş işlemlerinin (Onay/Ret) modül üzerinde yapılması. 01 Ağustos 2013 12 Ağustos 2013 19 Ağustos 2013 26 Ağustos 2013 07 Ağustos 2013 16 Ağustos 2013 23 Ağustos 2013 29 Ağustos 2013 Pansiyonlu Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri Bakanlık
İlköğretim kuramlarından mezun olan burslu öğrencilerden, ortaöğretimde bursluluğu devam edeceklerin kayıt yaptırdıkları ortaöğretim kuramlarınca e-Burs modülündeki Öğrenci Okul ve Burs Bilgileri bölümünün durumu penceresindeki mezun ibaresinin burslu olarak değiştirilmesi. Öğrenci kayıtlarının başladığı tarih 30 Eylül 2013 Öğrenci Velileri Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri
2013 yılında bursluluğu kazananların kayıt işlemlerinin (Onay/Ret) modül üzerinde yapılması. Öğrenci kayıtlarının başladığı tarih 01 Ekim 2013 07 Ekim 2013 14 Ekim 2013 30 Eylül 2013 04 Ekim 2013 11 Ekim 2013 15 Kasım 2013 Öğrenci Velileri İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri Bakanlık
21-05-2013