LGS sınavının detayları belli oldu.

LGS sınavının detayları belli oldu.

Liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak olan ve 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Merkezi Sınav iki oturum halinde uygulanacak, Türkiye saatiyle birinci oturum 09:30'da ve ikinci oturum l:30'da başlayacaktır. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

1. Bina değişikliği talepleri;

Çeşitli sebeplerle sınav yapılabilme vasfını kısmen veya tamamen kaybeden binaların durumları Bölge Sınav Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilecek, binanın sınav yapmaya uygun olmadığı tespit edilirse, aşağıdaki hususlara dikkat edilerek 10.06.2020 tarihine kadar bina değişikliği talep edilebilecektir:

-Her iki bina da aynı ilçe sınırları içinde olacaktır.

-Yeni binada yerleştirilmiş öğrenci bulunmayacaktır.

-Yeni binanın salon sayısı en az mevcut binanın salon sayısı kadar olacaktır.

-Yeni binada okul birleştirme işlemi yapılmayacaktır.

Talep doğrultusunda öğrencilerin tamamı yeni binaya aktarılacak ve sınav giriş belgelerinde yeni bina ismi yer alacaktır. Sınav evrakları yeniden basılmayacak, eski bina isminin yer aldığı sınav kutuları sınav merkezine (ilçe MEM) ulaştırılacaktır. Sınav günü bu kutuların yeni binaya ulaştırılmasından ve sınavın bu binada sorunsuz olarak uygulanmasından Bölge Sınav Yürütme Komisyonu sorumlu olacaktır.

Ayrıca, bina isim ve adresleri MEBBİS üzerinden kontrol edilmeli, varsa değişiklikler 10.06.2020 tarihine kadar MEBBİS'te güncellenmelidir.

2. Açıköğretim Ortaokulu öğrencileri;

Bazı binalara, o binada öğretim yapan okulun öğrencilerinin dışında Açıköğretim Ortaokulu öğrencileri yerleştirilmiş olabilir. Bu öğrencilere gerekli kolaylık sağlanacak, salon ve sıralarına ulaşmaları için yardımcı olunacaktır.

3. Sınav yeri değişikliği talepleri;

- Naklen yer değişikliği ve benzeri hallere bağlı zorunlu ikamet değiştiren,

- Başka il ve ilçelerdeki okullara nakil olan ya da mücbir sebepten yurt dışında sınava giremeyecek durumda olan,

- Ailesi tarım işçisi olarak çalışan,

öğrencilerin durumları, Bölge Sınav Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilerek sınav yeri değişikliği kabul edilebilecektir.

Sınav yeri değişikliği kabul edilmeden önce; sınava girecek tüm öğrencilerin sınav yerleştirme durumları e-okul sisteminde yer alan Bakanlık / MEM İşlemleri / Giriş Ekranı / 2020 Merkezi Sınav Öğrenci Durum Sorgulama ekranı kullanılarak Bölge Sınav Yürütme Komisyonu tarafından kontrol edilecek ve ekranda verilen yönergeler doğrultusunda işlem yapılacaktır. Sınav yerleştirmesi yapılmamış olan öğrenciler yedek salonlarda sınava alınmayacaktır.

Sınav yeri değişikliği kabul edilenlerin, bulundukları il ve ilçelerdeki sınav merkezlerinin yedek salonlarında gerekli tedbirler alınarak sınava alınmaları sağlanacaktır. Bu durumda olan öğrenciler için her sınav binasına 20 (yirmi) adet yedek cevap kağıdı ve 12 (on iki) adet kitapçık diğer sınav evrakı ile birlikte gönderilecektir. Bu evraklar, gerektiğinde yedek salonda sınava girecek öğrenciler için ve baskı hatası durumunda kullanılacaktır.

Sınav yeri değişikliği kabul edilen öğrencilerin;

- 18 punto kitapçık kullanacak öğrenciler,

- Hiç görmeyen kitapçığı kullanacak öğrenciler,

- Yabancı dili Almanca, Fransızca veya İtalyanca olan öğrenciler,

- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olmayan farklı din mensubu öğrenciler,

gruplarından herhangi birisinde yer almaları halinde, öğrenciye yönelik kitapçığın öğrencinin yönlendirildiği binaya gönderilebilmesi için öğrenci bilgileri ve hangi binada sınava alınacağı bilgisi 10.06.2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile mutlaka bildirilecektir. Bu öğrenciler için ilgili binalara gerekli kitapçıklar gönderilecektir.

4. Ders muafiyeti talepleri;

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olma durumuna yönelik değişiklik talebi, veli dilekçesinin ekli olduğu resmi yazı ile 10.06.2020 tarihine kadar Genci Müdürlüğümüze gönderilecek, bu tarihten sonra gelen yazılar öğrencinin sınav süresinin belirlenmesinde ve sınav puanı hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Yabancı dil dersi muafiyeti ile ilgili değişiklik talebi sınav kılavuzunun 4.9. maddesi doğrultusunda yapılabilecek, muafiyet durumu değişikliği ile ilgili karar RAM tarafından verilecektir. İlgili RAM raporu/kararı resmi yazı ile 10.06.2020 tarihine kadar Genci Müdürlüğümüze gönderilecek, bu tarihten sonra gelen yazılar ile tarihine bakılmaksızın RAM raporu/kararı olmayan yazılar öğrencinin sınav süresinin belirlenmesinde ve sınav puanı hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

5. Sınav tedbir hizmeti talepleri;

- Sınav tedbir hizmeti bilgisi Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından süresi içinde sisteme İşlenemeyen veya sonradan ortaya çıkan sebeplerle evde, hastanede sınav hizmeti, büyük punto sınav evrakı veya hiç görmeyen kitapçığı gibi özel hizmet alması gereken öğrencilerden, RAM tarafından sınav tedbir hizmetleri raporu/yazısı verilen

- Cezaevlerinde tutuklu/hükümlü bulunan

öğrencilerin durumlarının, 10.06.2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile bildirilmesi halinde gerekli sınav evrakı ilinize gönderilecektir. Sınav Tedbir Hizmetleri Bildirim Formu (Ek-2) Genel Müdürlüğümüze gönderilmeyecektir.

Yukarıdaki maddelerde açıklanan durumlar dışında, sonradan ortaya çıkan sebeplerle sınav tedbir hizmeti alması gereken öğrencilerden, yerleştirme öncesi Genel Müdürlüğümüze bildirilmeyenlerin uygun sınav tedbir hizmetini alabilmeleri için gerekli işlemler kılavuzun ilgili hükümlerine göre Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca yapılacak. Genel Müdürlüğümüze bildirilmeyecektir. Öğrencinin sınav süresinin değişmesi durumunda, giriş belgesinde yazan sınav süresi dikkate alınmayacaktır. Öğrencinin tek kişilik salonda sınava alınması gerekiyorsa, öğrenci yerleştirildiği okulun yedek salonunda yedek salon evrakıyla sınava alınacaktır. Öğrencinin sınava girdiği salon yoklama listesinin tutanak bölümüne gerekli açıklama yazılacak, ayrıca Komisyon kararının vc RAM sınav tedbir hizmetleri raporunun aslı sınav dönüş kutusuna konulacaktır.

Yedek salonda sınava alınan öğrencilerin cevap kağıtlarına aday bilgilerini yazmaları ve T.C. kimlik numaralarını ilgili bölüme kodlamaları gerekmekte olup kodlamaların doğru yapıldığı salon görevlilerince kontrol edilmelidir. Cevap kağıdındaki kimlik bilgileri eksik veya hatalı olan öğrencilerin cevap kağıdı değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca yedek salonda sınava alınan öğrencilerin geçerli kimlik belgesinin fotokopisi salon yoklama listesine eklenecektir.

Özcl eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav esnasında alacakları tedbirler ve kullanacakları süreler sınav giriş belgelerinde yer alacaktır. Bu bilgiler aynı zamanda MEBBIS-Bina Bilgileri Modülü altında, Kurum İşlemleri menüsünde yer alan Kurum Raporları bölümünden Salon Aday Yoklama Listesinde ayrıntılı olarak yer alacaktır. Bina Sınav Komisyonunca bu listelerden 2 (iki) adet çıktı alınarak biri sınav salonu kapısına asılacak, diğeri ise sınav paketi ile birlikte salon başkanına teslim edilecektir. Salon görevlilerinin öğrencinin alacağı hizmet ve sınav süresine dikkat ederek öğrencileri salonda tutması gerekmektedir.

Salon yoklama listelerinin sol alt tarafındaki kontrol listesi salon görevlilerince dikkatlice doldurulacaktır. Cevap kağıtları ve salon yoklama listeleri kesinlikle salon/sınav binasında unutulmamalıdır. Sınav evrakı dönüş zarfı dışında tarafımıza ulaşan cevap kağıtları değerlendirilmeyecek olup sorumluluk ilgili görevlilerde olacaktır. Sınav kılavuzunda belirtilen sınav iptali işlemini gerektiren durumlardan biri gerçekleşirse, salon yoklama listesinde yer alan tutanak bölümüne mutlaka açıklama yazılacaktır.

Merkezi Sınavda;

a)Ek süre verilen engelli adaylarda;

i.Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii.Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika

olarak uygulanacaktır.

b)Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan adayların birinci oturumdaki

toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

Sınavla ilgili olarak velilere ve öğrencilere sınavda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirmeler okul idarelerince yapılacaktır.

Öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defler, not vb. doküman, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrencilerin bu araçlarla sınava alınmayacağı, sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacağı hususunun mutlaka duyurulması gerekmektedir.

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrencilerin, sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması sağlanacaktır.

Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartlarında fotoğraf bulunması şartı aranmayacaktır.

Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

Sınavda görevliler dışındaki kişiler ile öğrenci velilerinin sınav salonlarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir.

Merkezi Sınavda, sözel bölüm ve sayısal bölümün sınav evrakı ayrı sınav paketi ile paketlenerek kutulanmıştır. Sınav paketlerinin üzerinde ait olduğu bölüm belirtilmiştir. Her bölümde yapılacak sınav için o bölüme ait sınav kutusu süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Farklı bölüme ait sınav evrakının bulunduğu sınav kutu ve paketlerinin kendi bölümü haricinde açılmamasına dikkat edilecektir.

Okullarda emniyet görevlileri tarafından öğrencilere üst araması yapılmayacaktır. Ancak sınav yapılan okullarda genel asayişin sağlanması ve sınav evrakının okula intikalinden, sınavın tamamlanmasından sonra sınav evrakı nakil görevlisine teslimine kadar her okulda emniyet personeli bulunacaktır.

Salon görevlileri, sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve Bina Sınav Komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava alınmalarını sağlayacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. İlk 15 dakikadan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazacaktır. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan vc sınav bitimine 15 dakika kala öğrencilerin sınav salonundan çıkamayacaklarını duyuracaktır.

Salon görevlileri, sınava giren öğrencilerin kitapçık türlerini cevap kağıdına doğru kodladıklarını kontrol edecek, kitapçık türlerini ve girmedi bilgilerini sınıf yoklama listesine doğru ve eksiksiz olarak kodlayacaktır. Öğrenci, cevap kağıdındaki imza bölümünü kurşun kalemle imzalayacaktır. Bu hususun, bina sınav sorumluları tarafından sınavdan önce yapılacak toplantıda sınav görevlilerine bildirilmesi önem arz etmektedir.

Salon görevlileri tarafından cevap kağıtları, sınıf öğrenci listesi, hazırlanan tutanaklar ve benzeri sınav evrakı, sınav evrakı dönüş zarfına konulduktan sonra sınav salonunda kapatılarak Bina Sınav Komisyonuna imza karşılığında teslim edilecektir.

Sınavda kullanılan soru kitapçıkları geri gönderilmeyecektir. Sınavın her iki bölümü tamamlandıktan bir saat sonra, isteyen öğrencilere soru kitapçıkları Bina Sınav Komisyonu tarafından verilecektir. Alınmayan soru kitapçıkları milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.

Sınavda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca her türlü tedbir alınacak, sınav salonlarının giriş çıkış açısından uygunluğuna ve yapılacak uygulamalarda öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamalarına dikkat edilecektir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için görevlendirilecek okuyucu ve kodlayıcı öğretmenler, öğrencinin engel durumuna göre, matematik dili okumayı bilen ve yabancı dil okumaya yatkın olanlardan seçilecektir.

Öğrencilerin engellerinden dolayı sürekli kullandıkları araç-gereç, cihaz ve ilaç varsa kendilerinin getirmeleri kaydıyla sınavda kullanmalarına izin verilecektir.

Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınavda verilecek destek ve hizmetlerin, sınav kılavuzunun ilgili bölümünde yer alan talimatlara uygun olarak verilmesi sağlanacaktır.

Sınav ile ilgili duyurular www.meb.gov.tr internet adresinde sürekli olarak yayımlanacaktır. Öğrencilerin, velilerin sözü edilen internet adresini takip etmeleri ve anlaşılmayan durumlarda MEB iletişim Merkezi MEBIM 444 O 632 hattına başvurmaları gerekmektedir.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER