LGS sınavında kaç yanlış doğruyu götürecek?

LGS sınavında kaç yanlış doğruyu götürecek?
LGS Liselere geçiş sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürecek mi?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

Liselere geçiş sınavında kaç yanlış doğruyu götürecek?

 • Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları
 • Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
 • Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde
 • ç. Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanır.

  Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50ye, standart sapmasını 10a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde

  Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları

  Yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde

  Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)

  Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

  Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

  Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

  Alt TestlerAğırlık Katsayıları Türkçe 4 Matematik 4 Fen Bilimleri 4 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Yabancı Dil 1