KHK ile ihraç edilenlerin emeklilik hakkı var mı?

KHK ile ihraç edilenlerin emeklilik hakkı var mı?

KHK UYARINCA GÖREVLERİNE SON VERİLEN KAMU PERSONELİNİN EMEKLİLİK HAKLARI KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME

Mahmut ESEN

E. Mülkiye Başmüfettişi

15.08.2016 gün ve 673 sayılı KHK in 6. maddesiyle, 5510 sayılı Kanunun, kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları başlıklı 48. Maddesinde, ek/değişikliğe gidilmiştir. Bu suretle Emekliliğini kazanmış kamu görevlilerinin emeklilik taleplerinin yetkili makamlar tarafından en geç bir ay içerisinde onaylanması gerektiği, aksi halde bir ayın sonunda memurun emekli olmuş sayılacağına ilişkin düzenlemede yer alan ir ay ibaresinin olağanüstü hal süresince uygulanmayacağı ve maddenin 21.07.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği, şeklinde düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Böylelikle OHAL döneminde, kamu personelinin emeklilik hakları da askıya alınmış olmaktadır. Bu konuda herhangi bir duraksamaya yer yoktur.

Diğer yandan, ayrıca 671 ve 672 sayılı KHKlerde : Kamu görevinden çıkarılanların, uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi/ vali gibi unvanları ve yüksek mahkeme başkan/müsteşar/hakim/savcı/kaymakam vb. meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacakları ve bu unvan/sıfat/ meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacakları, yolunda düzenlemeler bulunmaktadır.

KHK ile getirilmiş bu düzenlemelerin; azda olsa, kamuoyunda, görevlerine son verilen kamu görevlilerinin, emeklilik haklarını da yitirip/yitirmeyeceklerine ilişkin tartışma ve duraksamalara yol açtığı görülmektedir.

Konuya ilişkin kişisel görüşüm özetle aşağıya çıkarılmıştır.

Bilindiği üzere, KHKler öncesinde yürürlükte olan mevzuata göre, 1.10.2008 tarihinden önce göreve başlamış olan kamu görevlilerinin emeklilik hakları; sadece Türk vatandaşlığından çıkarılma/izinsiz çıkma vb. hallerinde yitirilmektedir.

Diğer bir ifadeyle, işledikleri bazı suçlardan dolayı hüküm giymiş memurlarında emeklilik işlemlerinin yürütülmesi ve kendilerine emeklilik aylıklarının da bağlanmasında herhangi bir engel durum bulunmamaktadır. Zira 5434 sayılı Kanunun 92. maddesinde yer alan ve belli suçlardan hüküm giyilmesi halinde emeklilik aylığı bağlanmayacağına ilişkin düzenleme yıllar önce yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu yüzden KHKlerde konuya ilişkin getirilmiş düzenlemelerle mevcut Yönetimin; olağanüstü hal döneminde, kamu hizmetlerinde bir aksama olmaması bakımından kamu görevlilerinin emeklilik işlemlerinde de önceliği elde tutmak istediği, bu bağlamda oldu bitti ile karşılaşmak istemediği ve terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan/bunlarla irtibatı olan kamu görevlileri hakkında 5271 sayılı CMK uyarınca taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma kararlarının etkisiz hale gelmesinin önlemesinin amaçlandığı düşünülmektedir.

Zira 01.10.2008 tarihinden önce göreve başlamış olan kamu görevlileri için yürürlükte olan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga hükümlerine göre emekli ikramiyesine ve emekli aylığının belli bir bölümüne haciz uygulanabilmesi olanağı vardır.

Diğer yandan vali/büyükelçi/hakim/savcı vb. bu unvan/sıfat/ meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacakları yolunda düzenlemeden ise, görevine son verilenlerin ( Kamu sosyal tesislerinden/ VİP/özel koruma hizmetlerinden yararlanma; silah taşıma ruhsatı/ nitelikli pasaport sahibi olma vb.) bazı özel haklardan istifade etmelerinin engellenmesinin arzu edildiği değerlendirilmektedir.

Emekliliğini hak etmiş olan kamu görevlilerinin emeklilik haklarını yitireceği şeklindeki bir değerlendirmenin ise, kamu görevlilerinin, Anayasa ile teminat altına alınmış olan sosyal güvenlik hakkının, hatta daha da önemlisi, mülkiyet hakkının ihlaline yol açacağı, böylesi bir sonucun amaçlanmadığı/amaçlanmaması gerektiği düşünülmektedir.