İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeye kimler başvuru yapabilir?

Yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları; mevcut öğretmenlerle ihtiyacın karşılanabilirliği dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları arasından il millî eğitim müdürlüklerince belirlenmektedir.
3.2. İller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki kontenjanları ülke genelinde dengeli dağılımı sağlayacak şekilde hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranları dikkate alınarak belirlenmektedir.
3.3. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları alınacak ve tercih ettikleri eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir.
3.4. İlgili yılın 15 Eylül tarihi itibarıyla; görev yaptığı ilde en az 3 (üç) yıl süreyle çalışan öğretmenler iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
3.5. Yer değiştirmelere ilişkin başvuru ve atamalar, EK-1 Takvimde gösterildiği şekilde yapılacaktır. Ancak, teknik sorunlar ya da olağan dışı durumlar nedeniyle EK-1 Takvimde değişiklik yapılabilir.

3.6. İller arasında yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin, yer değiştirmeleri için gerekli olan bulundukları ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde öğretmen olarak geçirdikleri süreler dikkate alınır. Kadrosunun bulunduğu il dışında görevlendirilen öğretmenlerin yer değişikliği isteğinde bulunabilmeleri için görevlendirildikleri tarihten önce bulundukları ilde çalışılması gereken süreyi tamamlamış olmaları gerekir.
3.7. Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirmeleri ve diğer şartları taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
3.8. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerden, görev sürelerini tamamladıktan sonra yer değiştirme dönemlerinde yurda dönenler ile yurda dönecekler, görev süresinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirmeleri ve diğer şartları taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
3.9. Haklarında yapılan soruşturma sonucu hizmetin gereği olarak görev yerleri il dışına değiştirilenler, aradan üç yıl geçmedikçe özür durumu da dâhil olmak üzere aynı ile yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.
3.10. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde atanan öğretmenler ile bilim sanat merkezlerine ilgili mevzuatına göre atanan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, öncelikle ilgili mevzuat kapsamında sayılan eğitim kurumları arasında tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanı yetersizliği ya da ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı mevzuat kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenler, kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih etmeleri hâlinde değerlendirilecektir.
3.11. Aile bütünlüğünün bozulmaması için her ikisi de öğretmen olan eşlerin yer değiştirme şartlarını taşıması hâlinde aynı illeri tercih etmek zorundadır. Bu şekilde tercihte bulunmalarına rağmen farklı illere atananlar, eşinin yanına yer değiştirmek isteyen eş, görevinden ayrılmaması kaydıyla ataması iptal edildikten sonra, özür grubu yer değiştirme döneminde eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
3.12. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden yer değiştirme şartlarını taşıyanlar, istemeleri hâlinde ayrı ayrı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak, bunlardan farklı yerlere atamaları yapılanlar ile yer değiştirme istemeyen eşler bir sonraki yılın aynı yer değiştirme dönemine kadar eş durumu özründen eşinin bulunduğu ile yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.
3.13. İller arasında herhangi bir nedenden dolayı görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, atamalarının yapıldığı tarihten sonra ortaya çıkan İlgi (a) Yönetmelikte belirtilen özür durumları hariç olmak üzere aynı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme istekleri dikkate alınmayacaktır. Bu durumda bulunan öğretmenler, takip eden yılın yaz tatili özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
3.14. Zorunlu çalışma yükümlüsü olup 1, 2 ve 3üncü hizmet alanlarında görev yapan ve başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılan öğretmenler, istemeleri hâlinde 4, 5 ve 6ıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Bu durumdaki öğretmenler, atanmak istedikleri yerlere hizmet puanı yetersizliği nedeniyle atamaları yapılamadığı takdirde bulundukları eğitim kurumlarındaki görevlerine devam edeceklerdir.
3.15. İller arası yer değiştirmeler kapsamında başvuru yapacak öğretmenler, iller ve alanlar bazında Bakanlıkça belirlenen il kontenjanlarını, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden görebileceklerdir.
3.16. 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında 6/5/2010 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan öğretmenler, adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla bulundukları eğitim kurumlarında ya da illerde çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içi ve iller arasında yer değiştirme dönemlerinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

3.17. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunup, ataması yapılamayan öğretmenler, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Bunlardan iller arası yer değiştirmesi yapılanların, yer değiştirmeleri iptal edilemeyeceğinden il içi atama sıraları iptal edilecektir.
3.18. İl içi isteğe bağlı yer değiştirmesi gerçekleşen öğretmenler, iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelere başvuru yapamayacaklardır.
3.19. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerden; 15 Eylül tarihi itibarıyla bulunduğu ilde 3 (üç) yıllık görev süresini tamamlayan/tamamlayacak olanlar, 5 il tercih etmek suretiyle hizmet puanı üstünlüğü esasına göre karşılıklı yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
3.20. Bu Kılavuzda olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresince duyurulacaktır. Bu husus, ilgililerce takip edilebilecektir.
3.21. Yer değiĢtirme sürecinde yapılan iĢlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan baĢvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal iĢlem yapılacaktır.

İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Başvuru
Kadrolu öğretmenlerden;
 15 Eylül tarihi itibarıyla, bulunduğu ilde en az 3 (üç ) yıl süreyle görev yapanlar iller arasında,
 Norm kadro uygulamaları sonucunda il genelinde norm kadro fazlası konumuna alınan öğretmenler ile İlgi (b) Yönetmelikin 21inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre tahsis edilen boş öğretmen norm kadrolarında görevli öğretmenler, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın iller arasında,
Sözleşmeli öğretmenlerden; 15 Eylül tarihi itibarıyla, bulunduğu ilde en az 3 (üç ) yıl süreyle görev yapanlar iller arasında karşılıklı,Yer değiştirmek için başvuruda bulunabileceklerdir.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER