Gümrük Müşavirliği Yazılı Sınav Duyurusu

Gümrük Müşavirliği Yazılı Sınav Duyurusu
SINAVIN ADI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Müşavirliği ve Gümrük
Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavları
SINAVLARA KATILMA ŞARTLARI
Gümrük Müşavirliği sınavına katılma şartları:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,
f) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,
g) Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesine sahip olmak,
h) Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak gümrük müşavir yardımcısı izin belgesine sahip olarak iki, yıl çalışmış olmak(Gümrük İdaresinde on yıl çalışmış olup, bunun üç yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, bölge müdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılan ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227/1 nci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyanlardan iki yıl çalışma süresi aranmaz),
ı) 05.02.2000 tarihinden sonra açılan gümrük müşavirliği sınavlarına ikiden fazla girmemiş olmak,
i) Yukarıda belirtilen şartlara 01.01.2016 tarihi itibariyle haiz olmak.
j) 04.10.2016—13.10.2016 tarih aralığında Ön kayıt yaptırmış olmak

Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız