Eğitim Müfettişlerinin Yetkileri Artırılıdı.

Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle bakanlığı yeniden yapılandırdı. Bakanlığın taşra teşkilatına ilişkin yapılan önemli değişikliklerden birisi de eğitim müfettişlerine ilişkin. Eğitim müfettişlerinin ünvanları İl Eğitim denetmeni olarak değiştirildi ve yetkileri son derece artırıldı.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Teftişleri İl Eğitim Denetmenlerine Verildi.

Daha önce İl Milli Eğitim müdürü dışındaki ildeki bütün yönetici ve personelin soruşturmalarını yapma yetkisi olan eğitim müfettişleri bu kurumların denetimini yapamıyordu. Son düzenleme ile bu kurumların denetimi İl eğitim denetmenlerine verildi. Ayrıca daha önce görev alanında yer almayan Liselerin teftişi de görev alanına dahil edildi.

İl eğitim denetmen ve denetmen yardımcıları, artık ildeki her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütecek.

Denetmenin Talebi Yerine Getirilecek

Bakanlar Kurulu Kararına göre; İl eğitim denetmenleri, kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olacaklar. Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep ettiği takdirde İl Eğitim denetmenlerine ibraz edecekler.

Özlük Haklarında Kötüleşme

Eğitim müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları son derece artırılmasına rağmen özlük haklarında hiç iyileştirme yapılmadı. Yeni oluşturulan Milli eğitim uzmanları ve uzman yardımcılarına bile makam ve görev tazminatı verilirken, İl eğitim denetmenlerine makam ve görev tazminatı yine verilmedi. Haftada 20 saat olarak aldıkları ekders te kesilen eğitim müfettişlerinin aylık gelirlerinde 500-600 Tl civarında düşüş olacak. Halen bir uzman öğretmen ekders dahil 2600 Tl civarında ücret alırken İl Milli Eğitim müdürlüğünü bile denetleyecek olan İl eğitim denetmeni aylık 1600 Tl maaşla çalışacak.

Ek Ödeme Dengeyi Sağlamalı

Kararname ile Bakana, merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapma yetkisi verildi. İl eğitim denetmenlerinin seçimi, niteliği, yetki ve sorumluluğu, görevlerinin önemi ve işgüçlüğü dikkate alınarak ücret dengesizliğini yok edecek düzeyde ek ödeme yapılmalıdır.

Doğan CEYLAN
Müfettişler Derneği Başkanı

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER