Devlet memurlarının atama ve yer değiştirme işlemleri (Tebliğ,İlişik Kesme,İşe Başlama)

DEVLET MEMURLARININ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİ
(TEBLİĞ, İLİŞİK KESME, GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA)
Devlet memurlarının bulundukları görevden başka bir göreve atanmaları veya aynı görevle yer değiştirmeleri yetkili makamlarca hazırlanan kararnamelerle gerçekleştirilmektedir. Bu yazımızın konusu Mufettisler.netteki önceki formumuzda en çok tartışılan konulardan biri olan, atama ve yer değiştirmelerde memura kararnamelerin tebliğ edilmesi, tebliğde kurumun ve memurun sorumluluğu olacaktır.
Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi, 657 Sayılı Kanununun 62 ve 63. Maddelerinde düzenlenmektedir. Devlet Memurlarının atama ve yer değiştirme işlemlerinde: Tebliğ tarihi belirleyici olup, ilişik kesme tarihi olarak bilinen tarih belirleyici değildir.
Tebliğ konusunda kurumun(amirin) sorumluluğu, atama kararnamesini memura tebliğ etmek ve tebliğ işleminin gerçekleşme sürecinde, memurun yolluğunun da ödenmesini aynı sürede gerçekleştirmektir. Çünkü bunlardan biri eksik olduğu zaman memurun görev yerine hareket için 657 Sayılı Kanununun 62. Maddesinde belirlenen süreler işlerlik kazanmamaktadır.
Tebligat konusunda yaşanan tereddütlerin başında amirin atama kararnamesini bekletip bekletmeme konusudur. Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü incelendiğinde, personele tebligat yapılmasında amire tebligatı bekletme gibi bir yetki tanımamıştır. Başka bir ifadeyle, memura tebligatın yapılmasına engel herhangi bir düzenlemeye yer verilmeyerek her hal ve şartta tebligatın yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Tebligat mevzuatında, tebligat yapılacak kişinin hasta veya raporlu olması, gece, gündüz veya tatil olması, ya da kendisinin olmaması halinde yakınlarına, ikamet ettiği yerin muhtarına ve ilanen tebligat yapılması gerektiği amir hükümler olarak yer almaktadır. Hatta memurun atama kararnamesini herhangi bir şekilde görmesi bile tebligatın yapılmış sayılması da deyim yerinde ise amire herhangi bir takdir hakkı bırakmamıştır.
657 Sayılı Kanununun 62. Maddesinde ise tebligatın yapılmasına değil, tebligatın yapılmasından sonra memurun görev yerine hareket için kendisine tanınan sürenin başlama ve bitiş tarihlerini üç husus etkilemekte veya geciktirmektedir. Bu hususlar:
1- Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
2- Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
3- Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği.
Bu hususlar dışında, tebligatı geciktirebilecek hiçbir düzenlemeye de rastlanmamıştır.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun, İşe başlamama halinde yapılacak işlem başlıklı 63. Maddesinde, ilk defa veya yeniden göreve başlayacak memurlar ile fiili olarak devlet memuru olup yer değiştiren memurlardan, göreve başlamayanlara ayrı ayrı yaptırımlar getirmektedir.
Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan; belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü; başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş gününde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bu grupta yer alan memurların belge ile ispatı mümkün ve zorlayıcı sebeplerden dolayı göreve başlamamalarına iki aya kadar süre verilmektedir. İki aylık süre sonunda da göreve başlamayanların atamaları atamaya yetkili makamlarca iptal edilir. Paragrafta yer verilen kesim, ilk defa devlet memurluğuna atananlar ve devlet memurluğundan ayrılmış olup da tekrar devlet memurluğuna atanma isteğinde bulunanlardır.
Devlet memuru olup, aynı veya başka yerdeki görevlere atananlar ise; 657 Sayılı Kanununun 62 nci maddesinde belirlenen süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Bu 10 günlük süre ise tamamen idarenin takdirine bağlıdır. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.
Memurların atama ve yer değiştirmelerinde, görev yerine hareket konusunda farklı farklı uygulamalara zemin hazırlayabilecek ve tereddüt yaratabilecek olan durum; 657. Sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. Maddesinin son paragrafında yer alan: Bu maddede geçen yer deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir. Hükmüdür. Yapılan alan taramasında paragrafta yer alan konuyla ilgili herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı ile ilgili bilgilere ulaşılmıştır.
Sağlık ve esenlikler diliyorum
Rahmi YAMAN
Müfettişler Derneği Bşk. Yrd.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER