BESYO mezunları KPSS olmadan memur olabilir mi?

BESYO mezunlarının KPSSsiz memur veöğretmenolmaları mümkün müdür?

Evetmümkün.Spordallarındadüzenlenenbazıetkinliklerikazananlaraveya belli sayıdakatılanlaramemuriyet hakkıverilmektedir.

İlgiliMevzuat Hükmü

KPSS YönetmeliğindeyeralanEkmadde 4e göre,

(1)Üniversitelerinfakülteveya dörtyıllıkyüksekokullarındanmezun olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıyanlardan;

a)OlimpiyatOyunları, ParolimpikOyunları, ÜniversiadOyunları,AkdenizOyunlarıileDünyaAskeriOyunlarındaferdi vetakımmüsabakalarında ilk üçdereceyegirenlerin,

b)UluslararasıOlimpiyatKomitesinin tanıdığıspordallarınınbüyükler,gençlerve ümitler kategorilerindeDünyaveAvrupaşampiyonaları ileUluslararasıAskeriSporlarKonseyinceyapılanDünyaveAvrupaşampiyonalarında ilk üçdereceyegirenlerin,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilenyarışmalarıntakımsporlarındaen az on kezülkemizitemsil ederek millisporcubelgesialmış olanların,

kendiistekleriüzerine,GençlikveSporGenel Müdürlüğünde münhal bulunansportifeğitimuzmanıve antrenörkadrolarıileöğretmenlikiçin aranan diğerözelşartları da taşımaları kaydıyla MilliEğitimBakanlığında münhal bulunanbedeneğitimibranşındaöğretmenkadrolarınaatanmalarında bu Yönetmelik hükümleriuygulanmaz.

Aşağıdakiyarışmalardaferdi veyatakımhalinde ilk 3e girenler KPSSsiz memur olabilir

-OlimpiyatOyunları,

- ParolimpikOyunları,

- ÜniversiadOyunları,

-AkdenizOyunları

-DünyaAskeriOyunları

Aşağıdakiyarışmalardabüyükler,gençlerve ümitler olarak ilk 3e girenler KPSSsiz memur olabilir

-DünyaveAvrupaşampiyonaları

-UluslararasıAskeriSporlarKonseyinceyapılanDünyaveAvrupaşampiyonalarında

Yarışmalardailk 3 edereceyegiremeyenler de KPSSsiz memur olabilir mi?

Evetolabilir. Yukarıda belirtilenyarışmalarıntakımsporlarındaen az 10 kezülkemizitemsil ederek millisporcubelgesialmış olanlar KPSSpuanınagerek olmaksızın kamuya girebilirler.

Yukarıda belirtilensporcularhangi unvanlara atanabilirler?

Yönetmeliğe göre yukarıda belirtilen şartları taşıyansporcularsportifeğitimuzmanı, antrenör veyaöğretmenolarak atanabilirler.

BESYO haricindekifakültemezunları dayarışmalarakatılarakbu haktanyararlanabilirmi?

Evet. Çünkü Yönetmelik e BESYO ismi zikredilmemiş, "Üniversitelerinfakülteveya dörtyıllıkyüksekokulları" ifadesikullanılmıştır. Yani İİBF, FEF,İletişim,Mühendislikfakültesimezunları da bu haktanyararlanabilirler.

Kutay Seymen ARIKAN

kutay@memurlar.net