6 yıllık sicil notundan dolayı kimler takdr belgesi alır?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/06/2010 tarih ve 31265 sayılı Takdir Belgesi verilmesi konulu yazılarına göre; 09/09/1985 ve 20/10/3999 tarihleri arasında 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanlardan takdir belgesi verilmeyenlere takdir belgesi verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/06/2010 tarih ve 31265 sayılı Takdir Belgesi verilmesi konulu yazılarında; Bilindiği üzere, Bakanlığımız merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile bağlı kuruluşlarında görevli personelden, görevinde olağanüstü gayret ve çalışmalarıyla başarı sağlayanlara, Takdir Belgesi ve Teşekkür Belgesi verilmesine ilişkin, 9/9/1985 tarihli ve 2195 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Mensuplarına Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönergenin uygulamasında görülen bir kısım aksaklıkların olduğu yönünde Bakanlığımıza gelen sözlü ve yazılı başvurulardan hareketle, bahse konu aksaklıkların giderilmesi ve güncelleştirilmesi bakımından yeniden hazırlanan 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge 20/10/1999 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.07-6/2572-99716 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulmuş olup halen yürürlüktedir.

2195 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Mensuplarına Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönergenin 4/a maddesinde 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanlara Takdir Belgesi verileceği belirlenmiştir.

Yönergenin uygulama süreci olan 09/09/1985 ve 20/10/3999 tarihleri arasında söz konusu Yönerge hükmüne göre Takdir Belgesi almayı hakeden personele Takdir Belgesi verilmesi gerektiği halde idarelerce sehven bazı personele Takdir Belgesi verilmediği, bu durumun da görevde yükselmelerde personelin mağduriyetine neden olduğu Bakanlığımıza yapılan başvurulardan anlaşılmıştır.

Bu bakımdan, Makamdan alınan İlgi (a) onayda; 2195 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Mensuplarına Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönergenin belirtilen uygulama sürecinde Yönergeye göre 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olduğundan Takdir Belgesi almaya hak kazanmış, 1 kademe ilerlemesi almış ya da 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde olduklarından kademe İlerlemesi yapılmamış ve Takdir Belgesi verilmemiş personelin; idari işlemlerinde Takdir Belgesi almış gibi işlem yapılması uygun görülmüştür.

Bu itibarla, 18/06/2010 tarihli ve B.08.PGM.0.06.03.00.6–1837/30508 sayılı Makam onayına göre, İdari işlemlerde Takdir Belgesi yerine geçmek üzere; Bakanlığımız birim/kurumlarında görevli personelden durumları makam onayındaki hükme uyanların müracaat etmesi halinde; sicil ve özlük dosyalarının tutulduğu birimlerce;

İlgilinin durumunun sicil ve özlük dosyalarından titizlikle incelenerek, mükerrer düzenlemeye de meydan vermeden ve ilgi (b) Yönergenin yukarıda belirtilen uygulama sürecinde olmak kaydıyla, ayrıca, hangi yıllara ait sicil notundan dolayı kademe ilerlemesi yaptığı ve Takdir Belgesi1 almaya hak kazandığının ayrı ayrı açıklaması yapılarak kendilerine resmi yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. Açıklamasında bulunuldu.

Açıklamalara göre:

1–09.09.1985 ve 20.10.3999 tarihleri arasında 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanlardan takdir belgesi verilmeyenlere takdir belgesi verilecek.

2-2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge 20/10/1999 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.07-6/2572-99716 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulmuş olup halen yürürlükte olan yönergenin; Takdir belgesi verilebilecekler başlıklı 4. maddesinde;

Takdir Belgesi:

a) Genel bir zarar, felaket ve tehlikenin önlenmesi veya genel bir faydanın sağlanması için hayatını tehlikeye koyarak görevinde olağanüstü gayret ve başarı sağlayanlara, (görevinde olağanüstü gayret ve başarı, sıralı sicil amirlerinin gerekçeli teklifi üzerine veya doğrudan takdir belgesi verecek makamlarca belirlenir.)

b) Milli Eğitim Bakanlığının görev alanına giren konularda bilimsel nitelikte eser vermiş olanlardan bu eserlerinin yarışma sonucu bir veya birkaçı ders kitabı olarak kabul edilmiş veya yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda derece almış olanlara,

c) Okul koruma derneklerinin ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerinin yürütülmesinde ve geliştirilmesinde üstün gayret sarfederek onursal üye olarak çalışanlara,

d) Bakan tarafından üst üste 3 yıl Teşekkür Belgesi verilenlerden 4 üncü yılda da Bakan tarafından Teşekkür Belgesi verilmesi uygun görülenlere,

e) Memuriyeti süresince siciline işlenmiş herhangi bir ceza almadan (silinme hali hariç) emekli olanlara,

f) Yeni buluşlar yapanlar veya mevcut usullerde yararlı yenilikler meydana getirenlere,

g) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda üretimi, verimliliği ve geliri kişisel çabası ve girişimleri ile bir önceki yıla oranla önemli ölçüde artıranlara,

verilebilir. 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanlara takdir belgesi verilir hükmü bulunmadığından 20.10.3999 tarihinden sonra 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanlara takdir belgesi verilmeyecektir.