2024 LGS sık sorulan sorular

2024 LGS sık sorulan sorular
Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu nerede yayımlandı?
Kılavuz https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.
❖ Sınav ne zaman yapılacaktır?
Merkezî Sınav 02 Haziran 2024 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum
09.30da, ikinci oturum 11.30da yapılacaktır.
❖ Özel Eğitim Uygulama Okulları öğrencileri merkezî sınava katılacak mı?
Özel eğitim uygulama okulları ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları öğrencileri
merkezi sınava katılmayacaktır.
❖ Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları öğrencilerinin sınava katılabilme şartları
nelerdir?
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8inci sınıfında öğrenim
görüyor olmaktır.
❖ Sınav başvurusu nereden yapılacaktır, başvuru ücretli midir?
Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç)
Merkezî Sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaktır.
Başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki
bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir.
Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.
❖ Sınava tüm öğrencilerin katılma zorunluluğu var mıdır?
Hayır, sınav isteğe bağlı olup öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.
❖ Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru şartları nelerdir?
Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 eğitim
öğretim yılı 3. dönem itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmaktır.
❖ Yurt dışında e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başvuru
şartları nelerdir?
05/04/2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik
Yönetmeliği esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilip Türkiyedeki 8inci sınıf seviyesine denk sınıfta
öğrenim görüyor olmak.
❖ Yurt dışında e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler başvurularını
nasıl yapacaklardır?
18-29 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsoloslukları üzerinden
yapacaklardır. Kılavuzda yer alan EK-1 Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin
Merkezî Sınav Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan
Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır. Yurt dışında
öğrenim görüp e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait başvuru belgeleri büyükelçilik veya
başkonsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine 29 Mart 2024 tarihine kadar
gönderilecektir.
Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen başvuru belgelerinin asılları öğrenci velisi tarafından Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No.:8
Teknikokullar/Yenimahalle (06560) /ANKARA adresine en geç 5 Nisan 2024 tarihine kadar ulaşacak
şekilde gönderilecektir.
Başvuru Belgeleri:
- Bir adet vesikalık fotoğraf
- Geçerli kimlik belgesi fotokopisi
- Onaylı denklik belgesi
- EK-1 Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru
Formunun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası
Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu öğrenciler
sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
❖ Sınavsız öğrenci alan okul tercih edeceğim, sınava girmeli miyim?
Hayır, sınavsız öğrenci alan okulları tercih edecek öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildir.
❖ Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?
Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 24 Mayıs 2024
tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.
❖ Sınav giriş belgesi nereden alınacaktır?
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince elektronik
ortamdan (https://eokul.meb.gov.tr/) alınıp onaylanarak öğrenciye teslim edilecektir.
❖ Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınav giriş
belgelerini nereden alacaklardır?
Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınav giriş belgelerini
24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya
başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.
❖ Nakil olan, zorunlu adres değişikliği yapan ya da mevsimlik işçi, hastalık, tayin gibi mücbir
sebeplerle başka illerde bulunan öğrenciler sınava nasıl gireceklerdir?
Bu durumdaki öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek
istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 28 Mayıs 2024 tarihine kadar başvuru yapacaklardır.
Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak bölge sınav yürütme komisyonları tarafından
değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.
❖ Sınava girerken öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesini (T.C.
kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı
uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli,
mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır.
Öğrenciler; nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik
belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.
❖ Merkezî Sınav oturum sayısı kaçtır, süresi ne kadardır?
Sınav 2 (iki) oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturumda sözel alan soruları yer alacak ve süre 75 dakika
olacaktır, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak ve süre 80 dakika olacaktır.
❖ Merkezî Sınavda oturumlarında hangi derslere ait sorular yer almaktadır❖ Soru dağılımı nasıl
olacak?
Merkezî Sınavın birinci oturumu olan sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din
kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerine ait sorular; ikinci oturumu olan sayısal alanda ise
matematik ve fen bilimleri derslerine ait sorular yer alacaktır.
Soru dağılımı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:
Birinci Oturum Sözel Alan: Türkçe 20 soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, din kültürü ve
ahlak bilgisi 10 soru, yabancı dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru
İkinci Oturum Sayısal Alan: matematik 20 soru, fen bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru
❖ Merkezî Sınavda soru sorulacak derslere ait konu, kazanım ve açıklamalara nereden ulaşabilirim?
Sınav, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 8inci sınıfında uygulanan öğretim programları esas alınarak
yapılacaktır. 2024 yılında gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin
Merkezî Sınava esas derslere ait konu, kazanım ve açıklamalara http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden
ulaşabilirsiniz.
❖ Özel gereksinimi olan öğrencilerin sınavda kendilerine uygun hizmet alabilmeleri için ne
yapmaları gerekmektedir?
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün
eğitime devam edenlerin bilgileri okul müdürlükleri tarafından ilgili RAMa gönderilecektir. Sınav tedbir
hizmetinin alınabilmesi için;
Okul müdürlüğü, velinin/vasinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili işlemlerinin
takibinden birinci derecede sorumludur.
Öğrencinin alacağı sınav tedbir hizmeti, velinin/vasinin görüşüne ve yetersizlik alanına uygun olarak
okul müdürlüğü tarafından tespit edilerek ilgili RAMa bildirilecektir.
Öğrencilere sınav tedbir hizmetinin sağlanabilmesi için RAM müdürlükleri tarafından bu öğrencilerin
MEBBİS-RAM Modülünde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci olarak tanılanmış olması gerekmektedir.
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin EK-2 Sınav Tedbir Hizmetleri Bildirim Formu ile gönderilen
bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlendiğine dair belge, RAM müdürlükleri tarafından okul
müdürlüklerine gönderilecektir.
Açık Öğretim Ortaokuluna devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin işlemleri Açık Öğretim
Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.
❖ Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler sürekli kullandıkları araç gereçlerini sınav esnasında
yanlarında bulundurabilecekler midir?
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendileri getirmesi
kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.
❖ Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulacak hizmetler nelerdir?
https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzun 8. maddesinin ‘‘Özel Eğitim İhtiyacı
Olan Öğrencilerle İlgili İşlemler başlığı altında bu kapsamda yer alan öğrencilere sunulacak hizmetlerle
ilgili bilgilere yer verilmiştir.
❖ Yabancı dil dersinden kimler muaf olabilecektir?
İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin yabancı dil
dersi alt testinden muaf olabilmesi ve bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlenmesi için bu durumun,
veli tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.
❖ Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrenciler sınava nerede girecektir?
Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti
sunulabilmesi için öğrencilerin sınava alınacağı adresin, veliler/vasiler tarafından öğrencinin kayıtlı
olduğu okul müdürlüğüne, okul müdürlüğü tarafından ise ilgili RAMa bildirilmesi gerekmektedir. RAM
müdürlükleri, öğrenci için alınan sınav tedbir hizmeti kararını ve öğrencinin sınava alınacağı adres
bilgisini il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne göndereceklerdir.
❖ Süreğen hastalığı olan öğrenciler için sınav esnasında sunulacak tedbirler nelerdir?
Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda
sınava alınacaktır. Bu durumda olan öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
Tip 1 diyabet hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat
içeren gıdaları bulundurmalarına, hipoglisemi (ani kan şekeri düşmesi) durumunda bunları
tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir.
Ayrıca bu öğrencilerin hiperglisemi (ani kan şekeri yükselmesi) durumunda oluşabilecek tuvalet
ihtiyacının giderilebilmesi için yedek gözetmen eşliğinde izin verilecektir. Bu durumda olan öğrencilerle
ilgili olarak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları bilgilendirilecektir.
❖ Sınavda ek süre verilen ve muafiyeti olan öğrencilerin sınav süresi kaç dakika olacaktır?
Yabancı dil dersi alt testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav
süresi 80 dakika,
Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi alt testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci
oturum) toplam sınav süresi 80 dakika,
Yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin alt testinden muaf olan öğrenciler, sözel
oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süreleri 65 dakika, olacaktır.
❖ Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi alt testinden muaf olan öğrencilerin sınav süresi kaç dakika
olacaktır?
Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi alt testinden muaf olan öğrencilerin sözel oturumundaki (birinci
oturum) toplam sınav süresi 60 dakika olacaktır.
❖ Sınavda uyulacak kurallar nelerdir?
Sınav kuralları https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan Sınav Başvuru ve Uygulama
Kılavuzunun Sınavın Uygulanması bölümünde açıklanmıştır.
❖ Sınavın değerlendirilmesi nasıl yapılacaktır?
Merkezî Sınavın değerlendirilmesi https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan Sınav
Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun Sınavın Değerlendirilmesi bölümünde açıklanmıştır.
❖ Sınav sonuçları ne zaman ve nereden ilan edilecektir?
Merkezî Sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan
edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
❖ Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına nereden ve nasıl itiraz edilecektir?
Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve
sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş)
takvim günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz
bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi
için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine,
Kurumsal Tahsilât Programı veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da şubeden, ayrıca;
https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 50 TL (KDV dâhil) itiraz
ücreti yatırılması gerekmektedir.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka
dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve
cevaplandırılmayacaktır.
Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
❖ Görme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?
Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm
işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.
❖ İşitme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?
Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm
işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.
❖ Ruhsal ve duygusal bozukluğu olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?
Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm
işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.
❖ Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?
Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm
işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.
❖ Bedensel yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?
Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm
işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.
❖ Zihinsel yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?
Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm
işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.
❖ Süreğen hastalığı olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?
Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm
işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.
❖ Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?
Çocuğunuzun sınava alınacağı adresi, kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir,
başka yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri geri kalan
işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER