2018 İOKBS bursluluk başvuru kılavuzu

2018 İOKBS bursluluk başvuru kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı.

2018 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI (İOKBS)

Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu

SINIF SINAV BAŞVURU TARİHİ

SINAV GİRİŞ BELGESİ

İLANI

SINAV TARİHİ

SINAV

SONUÇLARININ İLANI

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı,9,10 ve

11 inci sınıflar

12 Mart-05 Nisan 2018 24 Mayıs 2018 03 Haziran 2018 Saat: 10.00 18 Temmuz 2018
Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Bursluluk Sınavı KANUNLARLA ÖZEL HAK TANINAN ÖĞRENCİ

24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler.

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı, mülga 64 üncü maddeleri ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocukları.

KOMİSYON

Öğrencinin sınava başvurusu sırasında görev yapan okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının ya da görevlendirilen bir müdür yardımcısının

başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyonu.

MEB Milli Eğitim Bakanlığı ÖDSGM Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü RAM Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE

1. Bu e-kılavuz 17/10/2016 tarihli ve 2016/9487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği" ve Eylül 2016 tarihli ve 2708 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi" hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına (İOKBS) başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.

3. Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava girerek bursluluk hakkı kazanan öğrenciler bursluluk hakkından yararlanamaz, sınav sonucu açıklandıktan sonra başvuru şartları ile ilgili geriye dönük düzeltme işlemi yapılamaz ve öğrenci velisi ile okul müdürlükleri düzeltme talebinde bulunamaz.

4. Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar idari ve mali açıdan sorumlu olduklarından, burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyecektir. Belgelerin eksik ve yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik ederek başvurmak istediği kontenjana ilişkin belgelerini tamamlayan öğrencilerin işlemleri yapılarak "2018 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU" komisyon üyeleri tarafından imzalanacaktır.

5. İOKBSyi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri için belirtilen tarihlerde başvuru yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul müdürlüğü sorumludur.

6. İOKBSyi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmelerine ilişkin bu e-Kılavuzda yer alan kurallar, bu Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girmiş olan yasama, yürütme ve yargı kararları gereğince değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Bakanlıkça belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

7. Yukarıda belirtilen hususlarda oluşabilecek herhangi bir hata durumunda Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) sorumlu değildir.

8. Emekli öğretmenlerin bilgilerinin MEBBİS kayıtlarında yer almaması durumunda başvuru süresi içerisinde emekli olduklarına dair belgeyle birlikte il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak durumlarını MEBBİS kayıtlarına işletmeleri gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Bu e-Kılavuzda; İOKBSyi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 03 Haziran 2018 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00da, ÖDSGM tarafından yapılacaktır.

İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkekte yapılacaktır.

Sınav başvurusu; 12 Mart - 05 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

Öğrenciler "2018 İOKBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu" na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecektir.

Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamazlar.

Tutuklu ve hükümlü öğrenciler bursluluk sınavına başvuramazlar.

Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBSye müracaat edebilirler; sınavı kazananlar Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı yurt içindeki resmi, örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilirler.

Ancak, Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

a) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,

b) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler.

c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı, mülga 64 üncü maddeleri ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocukları

özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere parasız yatılı öğrenciler Bakanlıkça her yıl merkezi sistemle yapılan İOKBSye başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları halinde bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçirilebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezi sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları halinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

İOKBSye başvuran öğrencilerin başvuruları; belgelerin eksik ve yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik edilmesi, başvuru şartları ve özellikle mali durum ile kontenjan türüyle ilgili belgelerin tam olup olmadığı, okul müdürlüklerince kurulan komisyon aracılığı ile kontrol edilmesi

ve "2018 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU" nu komisyon üyelerince de

imzalanmasından sonra okul müdürü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Mevzuatta belirlenen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.

c. Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak.

ç. Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.

e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe kanununda belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 Mali Yılı için tespit edilen 11.600,00 TL (onbirbinaltıyüz) yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencil e r hariç ailenin fert başına düşen gelir, bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Maddi imkanlardan yoksun olduğunu belirten "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde yer alan EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname "de öngörülen ve bu beyana esas olan

gelirin tespitinde;

EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2017 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,

Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı

esastır.

Kanunlarla özel hak tanınan öğrencilerden durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla EK-1de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez.

1.1. Kontenjan Dağılımı:

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere,

b) %5i Bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere, ayrılır.

2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması halinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80lik kontenjana ilave edilir. Öğretmen çocuğuna ayrılan %5lik kontenjanın dolmaması halinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması halinde kalan kontenjan %80lik kontenjana ilave edilir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün,

ilgili müdür yardımcısının ya da görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddi durumları 2018 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra "diğer öğrenci" kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

2.1. Yurt İçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Başvuru İşlemleri

a. Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya

https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

b. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınav başvuruları 12 Mart-05 Nisan 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacaktır.

ç. Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi;

"EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname" ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (engel) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.

d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

e. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

f. Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

2.2. Yurt Dışındaki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler, T.C. Kimlik Numarasıyla, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise kimlik numarası ile Eğitim Ataşeliği/Müşavirliği üzerinden başvuru yapacaklardır.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "MEB Denklik Yönetmeliği" dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra sınava başvuru yapabileceklerdir. Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2018-2019 öğretim yılından itibaren MEBe bağlı yurt içindeki resmi örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bursluluktan yararlanabileceklerdir. Yurtdışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecektir.

3. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Öğrencinin,

a. e-Okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

b. Elektronik ortamda okul müdürlüğü başvurusunu onaylamamışsa,

c. Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin denklikleri usulüne uygun düzenlenmemişse,

Başvuru geçersiz sayılır.

4. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. Okulunda kayıtlı öğrencilerin e-Okul sistemindeki bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini başvuru süresi içerisinde kontrol ve takip etmek, eksiklik, hata veya çelişki bulunması halinde velisi ile işbirliği yapılarak bilgileri güncellemek,

b. İOKBSye başvurmak isteyen, şartları taşıyan öğrencilere/velilere başvuru ve tercih işlemleriyle ilgili rehberlik etmek, başvuruda istenen belgeleri ve başvuru takvimini okul panosunda duyurmak,

c. Velilerin ve öğrencilerin talep etmeleri halinde "2018 İOKBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu" na, http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşmalarını sağlamak,

ç. Okulunda sınavda hizmet alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, bu öğrenci velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM) yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS- RAM Modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul sisteminden takip etmek,

d. Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile özel eğitim meslek liselerinde (ortopedik ve işitme engelliler) öğrenim gören engelli öğrenciye ait "Özürlü/Engelli Sağlık

Kurulu Raporu", "Özürlü/Engelli Kimlik Kartı" veya "Özürlü/Engelli Bilgisinin İşlendiği Nüfus Cüzdanı" nı başvuru tarihleri arasında sınav tedbir hizmetinin yapılabilmesi için RAMa topluca göndermek ve bu konuda öğrenci velilerini bilgilendirmek,

e. İOKBSye başvuracak öğrencilerin, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, özellikle de kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadıkları komisyonu tarafından kontrol edilecek ve "2018 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU" nu komisyon üyelerince de imzalanmasının takibini ve onay ekranı üzerinde gerekli kontrolleri de yaparak onaylamak.

f. Öğrencinin sınav başvurusunu elektronik ortamda onaylamak ve başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini öğrenci velisine teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek,

g. Onay bekleyen başvuruları incelemek ve onay/ret işlemlerini yapmak,

ğ. Okulun internet bağlantısının olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün internet erişim imkanlarını kullanarak öğrenci başvurularını onaylamak,

h. "Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi" ni internet üzerinden alarak onaylayıp öğrenciye/öğrenci velisine teslim etmek. " Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi" ni kaybeden öğrencilere belgenin yenisini çıkarıp onaylayarak vermek,

ı. Öğrencilerin İOKBSye başvuru ve kayıt/kabul süresinde "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname" ve eklerindeki bilgilerinin doğruluğunu ilgili yerlerden araştırmak. Araştırma sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun tespiti halinde öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapmak üzere durumu ilgili makamlara bildirmek ve öğrencinin başvurusunu veya bursluluk hakkını iptal etmek,

i. Sınavı kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgelerini çıkarmak ve bilgilendirmek.

j. Öğrenci başvurusu onaylanmayan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacak ve sınava katılamayacaklardır.

5. İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. e-Okul sistemi "Milli Eğitim Müdürlüğü İşlemleri" bölümünde yer alan raporlardan okul müdürlüklerince yapılan başvuruları izlemek,

b. Başvuruların, süresi içinde okullarda yapılması ve onaylanmasıyla ilgili tedbirleri almak,

c. Başvuru onaylama işlemlerini, süresi içinde yapmayan okul müdürlerini uyarmak,

ç. Sınava girecek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin RAMda sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının MEBBİS-RAM Modülünde öncelikli işlem görmesini sağlamak,

d. Sınav günü bu Kılavuzun 7 inci maddesinde açıklanan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve bu Kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek.

6. SINAV GİRİŞ BELGESİ

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflar için 24 Mayıs 2018 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Öğrencilere "Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi" posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde yer alan; sınav bölgesinde, binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGMnin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin "Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi"nde, sınavda alacağı sınav hizmeti de yer alacaktır.

7. ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda engel durumlarına uygun hizmet alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; okul müdürlüğünün/velinin, bağlı bulunduğu RAMa müracaat etmesi zorunludur. RAM adreslerine ilişkin bilgilere

http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.aspinternet adresinden ulaşılabilir.

Okul Müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili olarak RAMa

yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur.

RAMda yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin, (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir.

Sınavlarda öğrencilere gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi tarafından "Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu", "Özürlü/Engelli Kimlik Kartı" veya "Özürlü/Engelli Bilgisinin İşlendiği Nüfus Cüzdanı" veya halen devam eden İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca alınmış yerleştirme (resmi tedbir) kararı bel gelerinden örneğiyle RAMa başvuru yapılması gerekmektedir.

Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca "Aslı gibidir" onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ilkokul ve ortaokulları ile özel eğitim meslek liseleri müdürlüklerince resmi yazıyla engel durumunu bildiren sağlık kurulu raporunun örneğinin RAMa gönderilmesi halinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM Modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme

işlendiğine dair belge öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet verilmeyecektir.

Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, RAM tarafından saklanacak, ÖDSGMye gönderilmeyecektir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili işlemlerini en geç 05 Nisan 2018 tarihine kadar okullarının bağlı bulunduğu RAM a yaptırmaları gerekmektedir. Söz konusu MEBBİS-RAM-Modülünde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav hizmeti sunulması amacıyla belirlenen süre tamamlandıktan sonra herhangi bir işlem yapılmayacağından velilerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

Aşağıda engel durumları belirtilen öğrenciler, tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Ancak, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine velisinin yazılı başvurusu üzerine diğer öğrencilerle birlikte sınava girmek isteyen öğrencilere tek kişilik sınav tedbiri uygulanmayacak olup sadece ek süre tedbirinden yararlanacaktır.

Konu hakkında verilen dilekçeler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından resmi yazı ekinde ÖDSGMye gönderilecektir.

7.1. Görme Engelli Öğrenciler

7.1.1. Az Gören Öğrenciler

Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dahil edilmemektedir.

Az gören öğrenciler, tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre

verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır:

a. 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kağıdı,

b. Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kağıdı.

Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

7.1.2. Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler

Total düzeyde görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Total düzeyde görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

7.2. İşitme Engelli Öğrenciler

İşitme engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

7.3. Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

7.4. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu, Deszintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

7.5. Bedensel Engelli Öğrenciler

Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Bu öğrencilere RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir.

Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.

7.6. Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler

Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Yatarak tedavi gören öğrencilerden sağlık kurumunu terk etmesi sakıncalı olanların durumlarının sağlık raporu ile belgelendirilmesi ve öğrenci velisi tarafından sağlık raporu ile il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunulması halinde bu öğrenciler tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır.

Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılacaktır. Veliler, öğrencinin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe milli eğitim müdürlüğü ve RAMa başvuracaklardır.

Şeker (Tip 1 Diyabet), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

Şeker hastalığı (Tip 1 Diyabet) olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin

verilecektir. Ayrıca, bu öğrencilerin ani kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi sağlanacaktır.

7.7. Zihinsel Engelli Öğrenciler

Zihinsel engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.

Bu öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri halinde velisinin RAMa yazılı başvuru yapması ve bu bilginin MEBBİS-RAM Modülüne işlenmesi gerekmektedir.

8. SINAV KONULARI

Aşağıdaki tablolarda sınav kitapçığında yer alacak dersler yer almaktadır:

Tablo-1

5, 6 ve 7 nci Sınıf Sıra No Ders Adı 1 Türkçe 2 Matematik 3 Fen Bilimleri 4 Sosyal Bilgiler

Tablo-2

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı(8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.) S ıra No Ders Adı 1 Türkçe 2 Matematik 3 Fen Bilimleri 4 Sosyal Bilimler(T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

Tablo-3

9, 10 ve 11 inci Sınıf Sıra No Ders Adı 1 Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve Edebiyatı 2 Matematik 3 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 4 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

9. SINAV UYGULAMASI

a. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınavı, 03 Haziran 2018 yurt içi ve yurt

dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00damerkezi sistemle aynı anda başlayıp, tek

oturum olarak yapılacaktır.

b. Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30da Fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında "Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi" ile kimlik belgeleri (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport), koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

ç. Kimlik belgeleri yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

d. Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

e. Öğrenciler; "Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi" ndeki fotoğrafıyla karşılaştırılarak sınava alınacaktır.

f. Öğrenciler, "Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi" nde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlisi öğretmenlere ait olacaktır. Sınav başlamadan önce salonda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, bina sınav komisyonundan ağzı kapalı olarak alınan sınav güvenlik poşetleri, sınav salonlarında sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce usulüne uygun açılacaktır. Salonda görev öğretmenler, sınav güvenlik poşetinden çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kağıtlarını sayacak, basım hatası ve benzeri hatalar kontrol edecek; salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan sonra, öğrencilere dağıtımını yapacaktır.

g. Öğrenci, cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa; verilen yeni/yedek cevap kağıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salonda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacak, yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.

ğ. Salon görevlileri de, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

h. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala, hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkamaz.

ı. Öğrenci, cevap kağıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.

i. Öğrenci, cevap kağıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle atacaktır.

j. Cevap kağıdında bulunan "Bu alanda işaretleme yapmayınız." kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir. Her testin cevapları, cevap kağıdında o test için ayrılmış bölüme işaretlenir. Cevap kağıdı üzerinde dolu olarak gelen alanlar, zamanlama şeridi ve barkod alanlarında karalama ve işaretleme yapılmaz. İlgili testin cevapları cevap kağıdında doğru alana ve kuralına uygun olarak işaretlenmediği takdirde değerlendirme sonuçlarından öğrenci sorumludur.

k. Öğrenci cevap kağıdında yer alan kitapçık türü bölümünü kendisine verilen kitapçık türüne uygun olarak işaretleyecektir. Salon görevlileri de işaretlemenin doğruluğunu kontrol edecektir. Salon görevlileri sınıf öğrenci yoklama listesindeki kitapçık türünün kodlanacağı ilgili bölüme, öğrenciye verilen kitapçık türü ile cevap kağıdında yer alan kitapçık türü kodlamasını dikkatli bir şekilde kontrol ederek yazacaktır.

l. Öğrenciler, cevaplarını siyah kurşun kalemle, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kağıdında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyeceklerdir.

m. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi halinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

n. Örneğe uygun işaretleme yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan işaretlemelerde o soruya verilen cevap doğru olarak kabul edilmeyecektir.

o. Cevap kağıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kağıdına mutlaka işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır.

ö. Sınav esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi halinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakına eklenecektir.

p. Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak ve zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecek, sınavları da geçersiz sayılacaktır.

r. Sınav bitiminden sonra,

i. Öğrenciler, cevap kağıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve sınıf öğrenci yoklama listesine imzalarını atacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırasında bırakılmayacaktır.

ii. Sınav görevlileri, sınav evraklarını toplayacak, sınav güvenlik poşetine koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

iii. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik poşetlerini dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından okul/kurumlarda kullanılmak üzere toplanacaktır.

10. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı halde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kağıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması ya da zarar görmüş olması,

c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

g. Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

ğ. Sınava girdiği halde, işaretlemeyi cevap kağıdına yapmaması,

h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması,

i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kağıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri), durumlarında "Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi" nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

11. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

a. Her adayın cevap kağıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.

b. İOKBSde soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50ye, standart sapmasını 10a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

h. Sınava girdiği halde, cevap kağıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

Tablo-4

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11 inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları Test No Test Adı Ağırlık Katsayıları 1 Türkçe/Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı 3 2 Matematik 3 3 Fen Bilimleri 3 4 Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 3 TOPLAM 12

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

Ham Puan (HP) Hesaplaması

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplanması

Fen Bilimleri

SPXi : Xi Testi Standart Puanı ORTXi : Xi Testinin Ham Puan Ortalaması SS Xi : Xi Testinin Standart Sapması

ASPXi = AKXi x SPXi

ASP Xi : Xi Testi Ağırlıklı Standart Puanı

AK Xi : Xi Testi Ağırlık Katsayı

TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan

ASP Türkçe : Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve Edebiyatı Testi Ağırlıklı

Standart Puanı

ASP Mat : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Fen : Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı

Yukarıda açıklanan yolla hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemi sonucunda öğrencinin İOKBS puanı elde edilecektir.

İOKBS puanların hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır:

PUAN=100+ [400*(TASP-En Küçük TASP)]/En Büyük TASP-En Küçük TASP TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan

En Küçük TASP: Hiçbir testi iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP En Büyük TASP: Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP

Kopya sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP Puanları, En Küçük TASP Puanın altında olan öğrencilerin, İOKBS puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.

12. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

İOKBS sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. .

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi" ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

13. BURSLULUKLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

13.1. Bursluluk Başlangıcı

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.

13.2. Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlar

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği"nin 18 inci Maddesine göre yapılacaktır.

14. SINAV İTİRAZLARI

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmi internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGMye yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığıyla 20 TL (KDV dahil) yatırılması gerekmektedir.

c. 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından MEB Döner Sermaye İşletmesinin T.C.

Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat /ANKARA şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" hesabına 20 TL (yirmi TL KDV dahil) yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

f. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGMye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

g. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

EK-1

ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME

Velinin adı ve soyadı: Velinin öğrenciye yakınlık derecesi: Velinin işi ve işyeri adresi:

Velinin geliri:

(Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit ya da gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını gösteren belge. Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait oniki aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin oniki ayı bulmaması halinde son aylık geliri esas alınarak oniki ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)

Velinin eşi çalışıyor ise geliri:

(Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait oniki aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin oniki ayı bulmaması halinde son aylık geliri esas alınarak oniki ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)

Velinin diğer gelirleri: Ailenin net yıllık gelir toplamı:

Ailenin yıllık gelir toplamının fert başına düşen toplam yıllık tutarı:

(Ailenin toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek hesaplama yapılacaktır.)

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı ve soyadı ile yakınlık derecesi:

(Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği)

Aile maddi durumumun yukarıda belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum

....................................................................................... Okulu/Lisesi ................................. sınıfı öğrencilerinden

.......................................... oğlu/kızı .............. Nolu .............................................ın .............. yılı yatılılığa/bursluluk

sınavına kabulünü arz ederim.

.. /.. /....

İmza

Velinin Adı ve Soyadı

Öğrencinin

Adı ve Soyadı :...................................................

Adresi :...................................................

EKLER:

1) Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınan geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge.

2) Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı.

3) Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.

4) Velinin yararlanacağı kontenjanla ilgili belge.