2016-2017 Sene Başı Lise Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri

2016-2017 Sene Başı Lise Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri
2016-2017 Sene Başı Öğretmenler Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri

T.C.

..................KAYMAKAMLIĞI

.................................Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Sayı:59829422-903-494 16.08.2016

Konu: 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı sene başı öğretmenler kurul toplantısı

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı sene başı öğretmenler kurul toplantısı 06.09.2016 salı günü saat

10.00da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere okulumuz konferans salonunda yapılacaktır.

Toplantıya katılmanız hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

....................

Okul Müdürü

Gündem Maddeleri:

1) Açılış ve yoklama

2) 2016-2017 Eğitim – Öğretim yılı kurul kâtiplerinin seçilmesi.

3) Okul Müdürü İsmail Kayanın açılış konuşması

4) Okulumuz yönetici ve diğer personelin görevlerinin açıklanması

5) Eğitim ve öğretimle ilgili ilgili mevzuat hükümlerinin yönetici-öğretmen ve öğrencileri ilgilendiren

bölümlerinin; okulun kuruluş amaçlarının; eğitim-öğretim yönetimle ilgili önemli görülen genelge ve

yazıların okunup açıklanması.

6) Öğretim programları ile Bakanlığımız TTK başkanlığının 27.01.2014 tarih ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen

haftalık Ders Çizelgeleri ve açıklamalarının okunup açıklanması. Öğretim programı değişen derslerle ilgili

açıklamaların yapılması.

7) Atatürk İnkılap ve ilkelerinin öğretim esasları ile öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülük

ile ilgili konulara derslerde yer verilmesi hususlarının açıklanması;(2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi)

8) 2015-2016 Eğitim – Öğretim yılına ait eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarının değerlendirilmesi; (LYS

Sonuçları, okul istatistikleri,) bunların sonuçlarından yararlanılarak, yeni ders yılında daha verimli

çalışmalar yapılmasına esas teşkil edecek görüşmelere yer verilip, kararlar alınması;

9) Okulun işleyişi ile ilgili hususların ele alınıp görüşülmesi;

 Zaman çizelgesinin açıklanması

 Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti için

 Okulda yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerin görüşülmesi

 Derslere giriş-çıkışlarda dikkat edilecek hususlar

 Öğretmen rapor-izin işlemleri (MEB izin ynrg. Md 12/2)

 Derslerde öğrencilerin yoklamalarının yapılması ve geç kalan öğrencilerin derse alınması ile ilgili

konunun görüşülmesi

 Ders defterine işlenen konuların ayrıntılı yazılıp imzalanması

 Performans ve proje ödevlerinin verilip-toplanmasında dikkat edilecek hususlar (Md 50)

 Okulun ve sınıfların tertip-düzen ve temizliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

 Okulun açılış programı ile ilgili görüşmeler

 Bayrak törenlerinin yapılışında tertip, düzen ve disiplinin sağlanması.

 Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri ve ders işlenişi ile ilgili hususların görüşülmesi. (Program

değişiklikleri ve etkinlikler vs... ders dağıtım çizelgesi açıklamalar)

10- 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında görev yapacak komisyon ve kurulların oluşturulması

 Okul kütüphanesine kitap seçimi komisyonunun oluşturulması. (Okul Kütüphaneleri ynt. Md:10)

 Muayene, teslim alma ve sayım komisyonuna/kuruluna 2 asil 2 yedek öğretmen seçilmesi (okulpansiyon)

 Satın alma komisyonuna 2 asil,2 yedek öğretmen üye seçilmesi (okul-pansiyon)

 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuna sınıf/şube rehber öğretmenlerinden

her sınıf seviyesinden 1 öğretmen (Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Md: 45)

 Okul öğrenci temsilcisi seçim kurulu başkanlığına 1 öğretmen, (Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri

Yönergesi Md: 9)

 Sandık kuruluna 1 öğretmen (Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Md: 10)

 Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna 2 asil 2 yedek öğretmen (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Md: 185)

 Onur Kurulu başkanlığına 1 asil, 1 yedek öğretmen (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Md: 182)

 Okullarda çıkarılacak dergi ve gazete ve yıllıklarda yer alacak yazıların incelenmesi için oluşturulan

İnceleme ve seçim kuruluna 3 öğretmen (Sosyal Etk. Yönet Md: 24)

 Sosyal etkinlikler kurulunun oluşturulması (Md 8)

 Kantin denetleme komisyonuna üye seçilmesi

 TÜBİTAK proje ve bilgi yarışmaları için komisyona üye seçiminin yapılması

 Okul stratejik plan ve TKY, OGY ekiplerine üye seçiminin yapılması

 Şiddeti önleme kurulunun oluşturulması

 Belirli gün ve haftalarla ilgili komisyon oluşturulması (28. Madde )

11- Öğrenci kulüplerinin tespit edilerek danışman öğretmen seçiminin yapılması.

12- Nöbet görevlerinin yürütülmesi ile ilgili esasların görüşülmesi dikkat edilecek hususlar ve nöbet

mahallerinin belirlenmesi. (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 91)

13- Okulda yapılacak kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve Türkçenin ve Türk tarihinin ve Türk

Edebiyatının geliştirilmesi ile ilgili yapılacak çalışmaların görüşülerek yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar

alınması

14- Öğrencilere, okul eşyası, ders araç ve gereçlerinin kullanılması ve bakımı yönünde iyi alışkanlıklar

kazandırılması hususunda görüşmeler yapılması

15- Öğrencilerin uyması gereken kuralların, onlardan beklenen olumlu davranışların; derslerde,

toplantılarda törenlerde ve rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde, öğrencilere

kazandırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların görüşülmesi ve Onur belgesiyle ödüllendirilebilecek

davranışların belirlenmesi (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Md: 158-161)

16- Günlük planlar ile ümitlendirilmiş yıllık planların hazırlanması zümre toplantılarının yapılması ile ilgili

konunun görüşülmesi.(1-16 Eylül 2016 mesleki çalışma dönemi)

17- 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı 1. Dönem sınıf ve genel veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi

18- Sınıf rehber öğretmenlerinin görevlerinin okunup açıklanması. (RPD Yönetmelik Md:51)

19- Sınavların uygulanışı ve planlama komisyonunun kurulması.

20- Okulun temizlik hizmetleri, test, fotokopi işlerinin yürütülmesi ile ilgili veli ve çevre katkılarının

görüşülmesi

21- Dilek ve temenniler

22- Kapanış