2015-2016 sene başı öğretmenler kurulu gündem maddeleri (fen lisesi)

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..............FEN LİSESİ SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

Toplantı Tarihi : 01-02/09/2015

Toplantı No : 01

Toplantı Yeri : Okul Kütüphanesi

Toplantı Saati : 09:00

GÜNDEM MADDELERİ

1) Açılış ve yoklama.

2) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3) Yazman seçimi (2 asil, 2 yedek)

4) Gündem maddelerinin okunması; eklenmesi istenen maddeler varsa kurulun onayına sunulması

5) Bir önceki öğretmenler kurulunda alınan kararların okunması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi

6) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başarı durumunun değerlendirilmesi; yeni öğretim yılında ders başarısını arttırmak için yapılması gerekenlerin görüşülmesi, istenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemler

7) Mezunların izlenmesi, Son üç öğretim yılına göre, mezunların üst öğretim kurumlarına yerleşme durumlarının sayısal verilere göre değerlendirilmesi; Ders bazında üniversite sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

8) Anayasanın eğitimle ilgili maddelerinin okunması ve açıklanması; 1739,1702 ve 657 sayılı kanunlar hakkında bilgi verilmesi

9) 01/07/2015 tarih ve 29403 sayılı Resmî gazetede yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin okunması, açıklanması ve değerlendirilmesi. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik .Yazılı ve Uygulama sınavları ve ortak sınavlarla ilgili esasların belirlenmesi (İlgili Yönetmeliğin 45. Maddesi)

10) Zümre toplantıları ve ders kesimi raporlarında belirtilen hususlarda, yönetimce yapılan çalışmalar konusunda öğretmenlerin bilgilendirilmesi; zümre toplantılarında dikkat edilecek hususlar

11) Eğitim-öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönergenin okunması; ünitelendirilmiş yıllık ve ders planlarının yapılmasında dikkat edilecek hususların görüşülmesi ( 2551 ve 2575 Sayılı Tebliğler Dergisi)

12) Atatürk İnkılap ve İlkelerinin öğretim esasları ile öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konulara derslerde yer verilmesi hususlarının açıklanması (2104 ve 2488 Sayılı Tebliğler Dergisi)

13) Ders dışı egzersiz çalışmalarıyla ilgili hususlar

14) Okulun amacı, okul çevre ilişkileri ve okulumuzun çevre imkanlarından ne şekilde yararlanabileceği hususlar

15) Kütüphaneden, spor salonundan ve ders araç-gereçlerinden öğrencilerin azami faydalanması için yapılması gerekenler

16) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak kullanılması

17) Çocuk haklarına ilişkin uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi,

18) Öğrencilere okul eşyasının, ders araç-gereçlerinin korunması, kullanılması ve bakımı yönünde iyi alışkanlıklar kazandırılması için yapılması gerekenlerin görüşülmesi

19) Yurt içi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalarla fuar, defile, sergi ve kermesler

20) 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarının belirlenmesi

21) 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yapılması planlanan proje çalışmalarının görüşülmesi

22) Kötü alışkanlıklardan (alkol, sigara, uyuşturucu vb.) öğrencileri korumak için alınacak tedbirler ve komisyon oluşturulması

23) Bakanlıkla ilgili mevzuatın internetten takibi, duyuru dosyalarına takılan yazıların okunması, imzalanması ve cevaplandırılması gereken yazıların ikinci bir uyarıya gerek kalmadan cevaplandırılması

24) Okulun genel disiplin durumunun ile yıl içinde davranış notu indirilen öğrencilerin disiplin durumunun ayrı ayrı görüşülmesi;

25) Onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışların belirlenmesi ve ilgili kurullara bildirilmesi

26) Kitap okuma saatlerinin belirlenmesi ve takip komisyonunun oluşturulması.

27) Okulda şiddetin önlenmesi, Risk faktörleri grubuna öğretmen seçimi.

28) Kardeş okul uygulamaları.

29) Eylül Dönemi Mesleki Eğitim Çalışmaları

30) Eğitim-öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi ile ilgili hususların ele alınıp görüşülmesi:

1. Zaman çizelgesinin açıklanması ( Çalışma takvimi). Okul zaman çizelgesinin oluşturulması. Öğle arasının belirlenmesi

2. Okulda yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler ile okulun, çevrenin bir kültür merkezi konumuna gelebilmesi için yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi

3. Nöbet (öğretmen ve öğrenci) işleyişinin görüşülmesi (Derslere-giriş çıkışlarında dikkat edilecek hususlar, yoklama ve ders defterlerinin işlenişi)

4. Öğretmenlerin sevk-izin-rapor işlemleri

5. Öğrenci devamsızlıklarının önlenmesi için gereken tedbirler ve geç gelen öğrencilerin derse alınış şekillerinin belirlenmesi

6. Ders defterine yazılan konuların ayrıntılı yazılıp imzalanması

7. Gezi-gözlem inceleme ve deney raporlarının hazırlanması

8. Puan çizelgesinin kullanımı

9. 1. Dönem veli toplantısı tarihlerinin belirlenmesi ve toplantılarda izlenecek yol

10. Performans Çalışması ve Projelerle ile ilgili hususlar (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 50)

11. Okulun tertip düzeninin ve temizliğinde izlenecek ortak prensipler

12. Okulun açılış programıyla ilgili görüşmeler; 2015-2016 eğitim-öğretim yılı açılış programı hazırlık komitesinin belirlenmesi

13. Bayrak töreninin yapılmasında izlenecek yol

14. Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri ve ders işlenişi ile ilgili hususların görüşülmesi;

15. Kurum Kültürü oluşturma çalışmaları

16. Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarının belirlenmesi

17. e. okul uygulamaları

31) Komisyon ve kurullarda görev alacak öğretmenlerin seçilmesi/görevlendirilmesi;

1. Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kuruluna gizli oylama ile üye seçimi (Müdür Başyardımcısı başkanlığında 2 asil, 2 yedek )

2. Onur Kuruluna gizli oyla üye seçimi (1 asil, 1 yedek)

3. Muayene ve Kabul Komisyonuna üye seçimi (2 asil 2 yedek öğretmen)

4. İhale ve Satın Alma Komisyonu üye seçimi (2 asil 2 yedek öğretmen)

5. Kalite Kontrol Komisyonu (2 asil 2 yedek öğretmen)

6. Taşınır Değer Tespit Komisyonu (Taşınır Mal Yönetmeliği/ Madde:13/3) (2 asil 2 yedek öğretmen)

7. Taşınır Sayım Kurulu (Taşınır Mal Yönetmeliği/ Madde:32/2) (2 asil 2 yedek öğretmen)

8. Kantin Denetleme Komisyonuna üye seçimi ( Biyoloji öğretmenleri arasından) (2 asil 2 yedek öğretmen)

9. Bilim, Danışma, Sanat, Proje Kurulu (2 asil 2 yedek öğretmen)

10. Tanıtım, Mezunları İzleme, Mesleki Rehberlik ve Danışma Komisyonuna üye seçimi (1 Müdür Yardımcısı, 1 Rehber öğretmen ve 3 öğretmen)

11. Okul-Aile Birliği Denetleme Kuruluna, (2 asil, 2 yedek öğretmen)

12. Okul Spor Kolu Yönetim Kurulu (3 öğretmen, Beden Eğitimi Öğretmenleri)

13. Okul Seçim Kurulu oluşumu . Okul Öğrenci Meclisi yürütme kuruluna 1 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi (2426 T.D.madde 7,14,20,23,9)(MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisi Yönergesi) (1 öğretmen)

14. Sandık Kurulu oluşumu (MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisi Yönergesi) (1 öğretmen)

15. Okul Kütüphanesinden sorumlu öğretmen seçimi (kitap sayıları 3000i aşan ve kütüphane memuru olmayan okullarda (1 öğretmen)

16. Kütüphane Kaynaklarının Tespiti ve Seçimi Komisyonu (3 asil 3 yedek öğretmen)

17. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonuna sınıf şube rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinde (1er öğretmen) (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği/ Madde: 45)

18. Sınıf Rehber Öğretmenleri ile Sosyal Kulüp etkinliklerinde görev alacak danışman öğretmenlerin belirlenmesi

19. Okul Zümre Başkanları Kurulu

20. Sosyal Etkinlik Kurulu( Müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında danışman öğretmenlerin arasından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcileri arasından seçecekleri üç öğrenci ile okul aile birliğini temsilen iki veli) Faaliyet gösterecek sosyal etkinlik kulüplerinin oluşturulması ve rehber öğretmenlerinin öğretmenler kurulunca seçilmesi, topluma hizmet faaliyetleri.

21. İnceleme ve Seçme Kurulu

22. Etik Komisyonu ( 3 öğretmen )

23. Fen Lisesi kontenjan tespiti, kayıt-kabul ve nakil komisyonunun belirlenmesi.

24. Yardıma muhtaç çocukları tespit komisyonuna üye seçimi(2 asil 2 yedek öğretmen)

25. Bilgi kültür yarışmalarına öğrenci hazırlama komisyonu ( en az 3 öğretmen )

26. Okulda yapılacak yetiştirme sınavları tertip komitesi 2 asil 2 yedek öğretmenin seçimi

27. Performans ölçme değerlendirme ve sınav komisyonuna 2 asil 2 yedek öğretmenin seçimi.

28. Tören ve Kutlama Komisyonu Okul kutlama komitesinin oluşturulması ( Bütün Ed. Tarih, Müzik, Beden Eğt.öğrt. )

29. Okul Kitaplarını Teslim Alma ve Dağıtma Komisyonuna öğretmen seçimi

30. Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi Çalışmalarla Stratejik Planlamaya İlişkin İş ve İşlemler, 2015-2019 Yılları Stratejik Planlama Çalışma Kurulu

31. Sivil Savunma Ekibi (2 asil 2 yedek öğretmen)

32. Eğitim Teknolojileri Genel müdürlüğünün uzaktan bilgisayar eğitimi ile ilgili projesi kapsamında uzaktan Hizmet içi eğitim okul sorumlusunun seçimi.

33. Demirbaş sayım kuruluna 3 asil 3 yedek öğretmenin seçilmesi.

34. Okul yayın inceleme komisyonuna bir Edebiyat öğretmeni olmak üzere, 4 asil 4 yedek öğretmenin seçimi

35. Okul Web sitesi yayın kurulunun oluşturulması(2 asil 2 yedek öğretmen)

36. Kitap dağıtım komisyonuna 3 asil 3 yedek öğretmenin seçilmesi.

37. Bilim olimpiyatları, TÜBİTAK araştırma projeleri ile diğer yarışma ve projelere öğrenci hazırlama komisyonunun seçilmesi.

38. Meslekleri tanıtım komisyonunun oluşturulması.

39. Değerler Eğitimi yürütme kurulunun oluşturulması.

40. Branş zümre başkanları ile Okul zümre başkanlarının seçimi.

41. Yıl içinde yapılacak Gezi, Seminer, .vs planlanması

42. Mevzuat genelge ve emirleri ilgili duyuruların yapılması

43. Gündem ile ilgili dilek ve temenniler

44. Kapanış