2014 YGS ve LYS başvuru formu nasıl doldurulacak?

Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir (Bkz. Şekil 3). Form, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.

ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden adaylar tarafından ÖSYMnin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişimle ilgili alanların mutlaka güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir. Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

1. T.C. KİMLİK NUMARASI
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklar ve UYRUĞU alanında T.C.seçeneğini işaretleyeceklerdir.
T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı
Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibiolanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
 T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar bu alana, T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus
İdaresi Sisteminden (MERNİS) almış oldukları 9 ile başlayan, 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası) yazacaklardır. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİSten ÖSYM
kayıtlarına yansıtılacaktır.
 MERNİSten YU Numarası edinmemiş adaylar, ÖSYMnin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklar ve böylece bir Belge Kodu edineceklerdir. Bu formun bir
dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. numaralarını edineceklerdir.
Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİSte Y.U. numarası bulunmayanlar,ÖSYMnin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak edindikleri Belge
Kodu ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. numaralarını alacaklardır.
2. ADI
 3. SOYADI
 4. BABA ADI
 5. ANNE ADI
 6. DOĞUM TARİHİ
 7. CİNSİYETİ
 8. DOĞUM YERİ
 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
 10. UYRUĞU
 T.C. uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge
sahibi olanlar) T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
 Bulgaristandan göç yoluyla gelmiş Türk soylular, Bulgaristandan göç seçeneğini işaretleyeceklerdir.
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular, KKTC seçeneğini işaretleyeceklerdir. Uyruğundan biri T.C. olan KKTC uyruklular T.C. seçeneğini işaretlemelidir.
 KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarını da yazacaklardır.
 Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler Yabancı Uyruklular seçeneğini işaretleyeceklerdir (Sadece bu seçeneği işaretleyen yabancı uyruklu adayların Türkiyedeki yükseköğretim
programlarına yerleştirme işlemleri ÖSYS kapsamı dışındadır. Yabancı uyrukluların Türkiyedeki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.).
 Birden fazla uyruğu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebilirler.

11. YAZIŞMA ADRESİ
KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, YAZIŞMA ADRESİ bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
 12. TELEFON NO.
 13. E-POSTA ADRESİ
11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, ÖSYMnin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.
14. OKUL ADI VE KODU
 15. OKUL TÜRÜ VE KODU
 16. ALAN ADI VE KODU
 17. OKUL NUMARASI
 18. MEZUNİYET TARİHİ
 19. NOT SİSTEMİ
 20. DİPLOMA NOTU/PUANI

14., 15., 16., 17., 18., 19. ve 20. bilgi alanlarına, 2013-2014 öğretim yılında mezun olabilecek durumda olan adaylar okul adı, okul türü, alan adı ve kodları ile okul numarası bilgilerini yazacak; mezuniyet tarihi, not sistemi ve diploma notu alanlarını boş bırakacaklardır. Mezun durumda olan adaylar ise bu alanların tümünü dolduracaklardır.
Mezun durumda olan adaylardan ilk defa ÖSYSye başvuru yapacak olanlar başvurularını, sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır. Bu adayların eğitim bilgileri, yanlarında bulunduracakları diploma
veya mezuniyet belgelerine uygun olarak başvuru görevlisi tarafından sisteme kaydedilecek ve ilgili diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneği bu görevli tarafından alınacaktır. Bu nedenle bu durumdaki
adayların belgelerinin asıllarını değil onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları gerekir. Adaylar, diploma/mezuniyet belgelerinin noter onaylı veya mezun olduğu okul müdürlüğünden ön ve arka yüzü onaylı bir
örneğine T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklar ve 2014-ÖSYS Aday Başvuru Formuna ekleyerek başvuru görevlisine teslim edeceklerdir. Bunun dışında hiçbir belge başvuru görevlisi tarafından teslim alınmayacaktır.
DİKKAT! Okulunuzun kodunu, ÖSYMnin http://www.osym.gov.tr İnternet sayfasında ÖSYS başvuru bilgileri içinde yer alan Ortaöğretim Kurumları Kitapçığından öğrenebilirsiniz. Okul türü ve alan bilgilerinizi Tablo 6 ve
Tablo 7den bularak ilgili alanlara yazınız.
Bu bilgilerden hiçbirini bulamayan adaylar ilgili bilgi alanlarına Diğer yazacaklardır. Ancak, Diğer yazan adaylar, belirli tür ve alanlara tanınan ayrıcalıklardan yararlanamazlar.
Ortaöğretim kurumlarındaki program türleri için kullanılan alan, kol, bölüm ve dal gibi terimlerin yerine bu kılavuzda alan terimi kullanılmıştır.

 21. ÖĞRENİM DURUMU VE KODU
Bu alana, aşağıda yer alan seçeneklerden size uygun olanını koduyla birlikte yazınız.
2013-2014 ÖĞRETİM YILINDA BİR ORTAÖĞRETİM KURUMUNDAN MEZUN OLABİLECEK DURUMDA OLANLAR KODU
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım. 1
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeliyim. 2
MEZUN DURUMDA OLANLAR KODU
Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmedim. 4
Bir yükseköğretim programına (sınavsız geçiş dâhil) ÖSYMce yerleştirildim fakat kayıt olmadım. 5
Bir yükseköğretim programına kayıtlıyım. 6
Bir yükseköğretim programını bitirdim. 7
Yükseköğretimden kaydım silindi. 8