2014 MEB'e TEOG İtiraz Başvurusu Yağıyor!

Ha­ta­lı so­ru­lar ne­de­niy­le yü­rüt­me­si­ni dur­dur­ma ka­ra­rı verilen TE­OG sı­na­vında skandallar bitmiyor. Veliler Ankaraya akın etti, 250 lira ödeme zorunluluğu ile itiraz başvurusu yaptı.

Aynı sınıfta, aynı dersten, aynı 6 soruyu yanlış yapan öğrencilere sistemin ‘ikili kopya kabul edip sıfır verdiği ortaya çıktı. Binlerce öğrenci MEBe itiraz başvurusu yaptı.

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı (MEB) Te­mel Eği­tim­den Or­ta­öğ­re­ti­me Ge­çiş Sınavı (TE­OG) 29 Ni­san 2014te ya­pıl­dı. So­nuç­lar 11 Ha­zi­ra­n­da açık­lan­dı. 4 Tem­muzda okul­la­rın kon­ten­jan­la­rı­nın du­yu­rul­ma­sı­nın ar­dın­dan 7 Tem­muzda yer­leş­tir­me esas pu­an­la­rı ilan edi­le­cek. Li­se ter­cih­le­ri 31 Tem­muz - 8 Ağus­tos ara­sın­da ya­pı­la­cak.

So­nuç­la­rı 22 Ağus­tos a açık­la­na­cak. An­cak yer­leş­tir­me­le­re az bir sü­re ka­la on bin­ler­ce öğ­ren­ci ya­şa­dı­ğı mağ­du­ri­yet­ten do­la­yı­ MEB Ye­ni­lik ve Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne baş­vur­du. Ge­rek­çe­si ise pu­an­la­rın oto­ma­tik ola­rak he­sap­la­ma­sın­da uy­gu­la­nan yön­tem­de tes­pit edi­len ha­ta!

DE­RE­CE YA­PAN ÖĞ­REN­Cİ­YE SI­FIR VE­RİL­Dİ

İs­tan­bul Zey­nep Ka­mil Or­ta­oku­lu­n­da 8. sı­nıf öğ­ren­ci­le­ri İl­kay Öl­ge ile Bu­se Uzu­noğ­lu, sis­tem mağ­dur­la­rın­dan sa­de­ce iki­si. 14 ya­şın­da­ki İl­kay Öl­ge­nin an­ne­si Hu­ri­ye Öl­ge oğ­lu­nun eği­tim ha­ya­tı bo­yun­ca ba­şa­rı­lı bir per­for­mans ser­gi­le­di­ği­ni oku­lun­da de­re­ce yap­tı­ğı­nı an­la­ta­rak, E-okul sis­te­miy­le so­nuç­la­ra bak­tı­ğı­mız­da ade­ta yı­kıl­dık. Oğ­lu­mun tüm ders­le­ri çok iyi ama İn­gi­liz­ce­si sı­fır ola­rak gö­rü­lü­yor­du­ di­ye ko­nuş­tu.

KOP­YA ÇEK­ME­Sİ İM­KAN­SIZ

He­men An­ka­ra­ya ME­B­e gi­den an­ne Öl­ge, Bi­zi 1100. sı­ra­ya al­dı­lar. Sı­na­vın de­ğer­len­di­ril­di­ği Ye­ni­lik ve Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne iti­raz baş­vu­ru­su yap­tım. Ora­da­ki bir yet­ki­li öğ­ren­ci­nin iki­li kop­ya mu­ame­le­si gö­rüp bu yüz­den no­tu­nun sı­fır ola­rak de­ğer­len­di­ril­di­ği­ni söy­le­di. Yet­ki­li bu du­rum­da çok sa­yı­da öğ­ren­ci ol­du­ğu­nu ve Böl­ge İda­re Mah­ke­me­si­ne baş­vur­mam ge­rek­ti­ği­ni de be­lirt­ti­ de­di.

Oğ­lu­nun ce­vap ka­ğı­dı­nın ay­nı sı­nıf­ta sı­na­va gi­ren sı­nıf ar­ka­da­şı Bu­se Uzu­noğ­lu­nun­ki ile de­ğer­len­di­ril­di­ği­ni be­lir­ten an­ne Öl­ge şöy­le ko­nuş­tu, İ­kisi­ de ba­şa­rı­lı ço­cuk­lar. Ay­rı­ca ay­nı sı­nıf­ta­lar ama otur­ma plan­la­rı fark­lı. Sı­nav­da bi­ri en ön­de öte­ki en ar­ka sı­ra­lar­da otur­du. Bu şe­kil­de kop­ya çek­me­si im­kan­sız.

KI­ZIM BU YÜZ­DEN HEM­Şİ­RE OLA­MA­YA­CAK

Bu­se­nin an­ne­si Gü­ner Uzu­noğ­lu da kı­zı­nın Ana­do­lu Sağ­lık Mes­lek Li­se­si­n­de oku­yup hem­şi­re ol­mak is­te­di­ği­ni söy­le­di. Uzu­noğ­lu, Kı­zım bir­çok dal­da ba­şa­rı­lı. Ders­le­ri­nin ya­nın­da iyi de bir bas­ket­çi ve at­let­tir. Çok sa­yı­da de­re­ce­si bu­lu­nu­yor. Kı­zı­mın ba­ba­sı öl­dü. Ken­dim oku­ya­ma­dım emek­li maa­şım­la hem ge­çi­ni­yo­rum hem de ço­cuk­la­rı­mı okut­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. An­ka­ra­ya git­tim iti­raz di­lek­çe­mi ver­dim. İl­gi­li mah­ke­me­ye baş­vur­dum. Git­ti­ği­miz ku­rum çok ka­la­ba­lık­tı. Hep­si de ay­nı şi­ka­yet için ora­da bu­lu­nu­yor­du.

Veliler Ankaraya akın etti

Bu­na gö­re ay­nı sı­nıf­ta sı­na­va gi­ren iki öğ­ren­ci ay­nı ders­ten ay­nı 6 so­ru­yu yan­lış ya­par­sa sis­tem bu­nu ‘i­ki­li kop­ya­ ola­rak ka­bul edip pu­an­la­rı he­sap­lan­mı­yor. Bu da her iki öğ­ren­ci­nin o ders­ten sı­fır al­ma­sı an­la­mı­na ge­li­yor. Sı­nav so­nuç­la­rıy­la ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­yan 10 bin­ler­ce öğ­ren­ci ve­li­le­ri iti­raz için Ba­kan­lı­ğın yo­lu­nu tut­tu. İti­raz için An­ka­ra­ya gi­den ve­li­ler yol mas­raf­la­rı­nın ya­nı sı­ra iti­raz baş­vu­ru­su ve mah­ke­me için de 250 li­ra öde­mek zo­run­da bı­ra­kıl­dı.

MEB SES­SiZ KAL­DI

Öte yan­dan MEB, ko­nuy­la il­gi­li so­ru­la­rı­ ya­nıt­sız bı­rak­tı. Ula­şı­lan il­gi­li bi­rim­ler açık­la­ma yap­mak­tan ka­çın­dı.

Tutanak tutulur

Sı­nav sü­re­sin­ce sı­nıf­ta iki gö­zet­men öğ­ret­me­nin bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan an­ne Öl­ge, kop­ya­ya iliş­kin her­han­gi bir tu­ta­na­ğın bu­lun­ma­dı­ğı­nı da be­lir­te­rek, ‘Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bu­nun gi­bi on bin­ler­ce mağ­dur öğ­ren­ci­ni­n ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti.

40-50 PUA­NI KE­Sİ­LE­CEK

Öl­ge, Ço­cu­ğu­mun psi­ko­lo­ji­si­ni boz­du. 40-50 pua­nı ke­sil­di. Nor­mal­de iyi bir li­se­ye yer­leş­me­si ge­re­kir­ken, dü­şük ka­li­te­de bir oku­la ka­yıt ola­cak. Mağ­du­ri­ye­tin gi­de­ril­me­si ge­re­k ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Hatalı soru sınavın yürütmesini durdurdu

An­ka­ra 13. İda­re Mah­ke­me­si 8n­ci sı­nıf­lar için ya­pı­lan 1n­ci dö­nem TE­OG sı­na­vı­nın ha­ta­lı so­ru­lar ne­de­niy­le yü­rüt­me­si­ni dur­dur­ma ka­ra­rı ver­di. Ge­liş­me­yi Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı açık­la­dı. Böl­ge İda­re Mah­ke­me­si­ne iti­raz baş­vu­ru­su ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Ba­kan­lık açık­la­ma­sın­da dört so­ru­nun ha­ta­lı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di­ği be­lir­til­di. Açık­la­ma­da Üst mah­ke­me­nin ka­ra­rı­na gö­re, sı­nav so­nuç­la­rı ilan edi­le­cek­tir de­nil­di.