2013-2014 SBS Anadolu Öğretmen liseleri kayıt için istenen evraklar

2013-2014 SBS Anadolu Öğretmen liseleri kayıt için istenen  evraklar
KAYIT TARİHLERİ:
ASIL KAYITLAR:12-16 Ağustos 2013 (Saat: 17:00ye kadar)
YEDEK KAYITLAR: 19 -29 Ağustos 2013 (Saat: 17:00ye kadar)
1-Sınav Yerleştirme Sonuç Belgesinin aslı (Mezun olduğu ilköğretim okulundan onaylı),
2-Mezun olunan okuldan alınacak öğrenci durum belgesi (Öğrencinin ilköğretim 6, 7 ve 8.sınıfta sınıf tekrar etmediğine dair),
3-Burslu ise mezun olduğu okuldan burslu olduğuna dair belge ,Eğer yeni kazandı ise;Mezun olduğu okuldan onaylı 2013 PARASIZ YATILIK VE BURSLULUK SINAVINI (PYBS) kazandığını gösterir belge ve 2013 PARASIZ YATILIK VE BURSLULUK SINAVINI (PYBS) müracaat sırasında okul müdürlüğüne teslim ettiği başvuru belgelerinin aslı gibidir onaylı örnekleri.
4-Altı (6) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,
5-Beş top fotokopi kağıdı.
6-30 TLlik mektup pulu.
PANSİYONUNDA DEVLET PARASIZ YATILI OKUMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN İSTENEN BELGELER
1-Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair resmî sağlık kuruluşlarından alınacak rapor,
(Sağlık raporu tek hekim tarafından düzenlenecek ve bu rapor da Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı yoktur şeklindeki ibare yer alacaktır.)
2-ÖÖğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname (Ek-1), ( (Vergi dairesi, muhasebe birimi veya yetkili diğer resmi kurumlar ve kişilerce onaylanacak.)
(Ailenin fert başına düşen yıllık geliri hesaplanırken; ailenin bir önceki yılla ait geliri esas alınacak ve toplamı; aile fert sayısına bölünmesinden elde edilen rakam 2012 yıl için 5.790,00 TL (beşbin yediyüz doksan TL)yi geçmemesi gerekir..18 yaşını dolduran aile fertleri hesaplamaya dâhil edilmeyecektir. Eğer öğrenci ise hesaplamaya dâhil edilecek ve öğrenci belgesi eklenecektir.)
Ek -1i doldurmak için ayrıca aşağıdaki belgeler eklenecektir;
· a) Aile nüfus kayıt örneği(Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
b) Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu kendi ana-babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi veya mahkeme karar örneği, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme karar örneği ve kontenjanla ilgili belgeler
· Gelirin hesaplanması ve alınacak belgeler ;
a) Öğrenci velisi, serbest meslek sahibi/esnaf ise; vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit ya da gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını gösteren belge fotokopisinin onaylanmış hali, (Vergi dairesi, muhasebe birimi veya yetkili diğer resmi kurumlar onaylayacak.)
b) Öğrenci velisi, ücretli veya maaşlı çalışıyorsa ya da emekli ise; (çalışıyorsa eşi içinde ); muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibariyle bir önceki yılın 12 ayına ait ayrı ayrı bordro ve 12 aylık toplam gelirini gösteren belge. Bu belgeler muhasebe birimi veya çalıştığı kurum/kuruluşlar tarafından onaylanacak. (Gelirin 12 ayı bulmaması hâlinde bir önceki yılın Aralık ayına ait bordo geliri esas alınarak 12 ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)
c) Öğrenci velisi, çiftçi veya çalışmıyor ise; Ek 1 deki ilgili yerleri doldurup köy/mahalle muhtarına onaylatacak.
d) 18 yaşını doldurmuş aile fertleri için öğrenci ise öğrenci belgeleri
3-Öğrenci ve velisinin nüfus cüzdanının fotokopisi,
4-Velinin ve öğrencinin cep telefonu.
5-Yukarıdaki belgelere ek olarak öğretmen çocuğu kontenjanından faydalanmak isteyen öğrencilerin anne veya babasının öğretmen olduğuna dair belge.(Görev yeri Belgesi)
6-Sınav sonuç belgesi.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER