2013 Şubat İl İçi Özür Grubu Ataması Yapılıyor (Detaylar İçerde)

2013 Şubat İl İçi Özür Grubu Ataması Yapılıyor (Detaylar İçerde)

MEBin Resmi Yazısı İçin TIKLAYINIZ

2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN
YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi eş ve sağlık durumu
ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı yer değişiklikleri 06/05/2010 tarihli
27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.
1. Öğretmenler, eş ve sağlık durumu özrü ile özel hayatını olumsuz etkileyen nedenlere
bağlı olarak 11-28 Şubat 2013 tarihleri arasında sonuçlandırılmak üzere her il millî eğitim
müdürlüğünce belirlenecek takvim çerçevesinde yer değiştirme başvurusunda
bulunabileceklerdir. İl millî eğitim müdürlüklerince belirlenen takvimlerde sonradan her hangi
bir değişikliğe gidilmeyecektir.
2. 2013 Şubat ayında özür durumundan iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenler
aynı özürden il içinde yer değişikliği talebinde bulunamayacaktır.
3. Eğitim bölgelerinde norm kadro fazlası oluşturulmayacak şekilde ve halk eğitim
merkezleri ile olgunlaşma enstitüleri hariç olmak üzere il genelinde alanlar itibarıyla norm kadro
açığı bulunan bütün okullar il millî eğitim müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecektir.
4. Başvuruda bulunacaklarda, öğretmenlik ve Devlet memurluğunun her ikisinde de
adaylıklarının kaldırılmış veya Şubat ayı sonu itibarıyla kaldırılabilecek durumda olmaları şartı
aranacaktır.
5. Öğretmenliğe 2012 yılı içerisinde atananlardan şubat ayının son günü itibarıyla
bulunduğu ilde veya okulda en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür durumuna
bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Açıktan ve kurumlararası yeniden
atananlardan sağlık durumu ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlerden dolayı
başvuracaklarda bulunduğu ilde/okulda 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olma şartı
aranmayacaktır.
6. Öğretmenler başvurularını, kullanıcı adı ve şifreyle http://mebbis.meb.gov.tr
adresinden Elektronik Başvuru Formunu doldurarak yapacaklardır. Elektronik Başvuru Formu
dışında bir belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7. Öğretmenler, yer değiştirme başvurusundan, başvuru süresi içinde, görevli olduğu
okul ya da kadrosunun bulunduğu ilçe/il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle
vazgeçebilir. Bu öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda iptal edilir.
8. Yer değiştirme iş ve işlemlerinden okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri yöneticileri
görevli, yetkili ve sorumludur.
9. Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında başvuruların son günü, hizmet süresinin
hesaplanmasında ise 2013 yılı Şubat ayının son günü esas alınacaktır.

SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenlerin sağlık durumu özründen yer değiştirebilmeleri için ibraz edecekleri sağlık
kurulu raporunda;
a) Öğretmenin görev yaptığı yerde kalması hâlinde, kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık
durumlarının tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması kaydıyla tedavi olmak istediği,
b) Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi
için Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez. ibaresi bulunanlar ise
anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu
ilçedeki okullara atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
Kendi hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ibraz ettiği
sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin ayrıca
belirtilmesi gerekir.
Özel eğitim alması gereken çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma
merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve il millî eğitim
müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği
resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme başvurusunda
bulunabileceklerdir.
Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:
a) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde, resmî ve özel sağlık kurum ve
kuruluşlarından alınan yukarıda açıklanan muhtevada sağlık kurulu raporu,
b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,
c) Çocuğu özel eğitim alması gerekenlerden, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve
görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğü tarafından verilecek bulunduğu ilde özel eğitim
alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair belge.
Sağlık kurulu raporunun eş, anne – baba, çocuk ve kardeşine ait olması veya vasi tayini
hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği,
onay birimlerince elektronik ortamda temin edilerek uygunluğu kontrol edilecektir.
EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenlerden eşi;
a) Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan ve başvuruların son günü itibarıyla son
iki yıl içinde 360 gün sigortası bulunduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini
belgelendirenler,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında çalışanlar,
c) 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel
emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
ç) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar (TOBB, Odalar vb.),
d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olanlar
eşlerinin görev yaptığı ile/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
e) 2012 veya 2013 Şubat atamalarında eşinin emekliliğinden dolayı yer değiştirmemiş
olmaları kaydıyla son başvuru tarihi itibarıyla son 6 (altı) ay içinde eşi emekli olan öğretmenler,
bir defaya mahsus olmak üzere eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme başvurusunda
bulunabileceklerdir.

Eş durumu özrü kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Eşi yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde
belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli
personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan,
eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan ve birinci aşama son başvuru tarihi itibarıyla başka bir ile atamasının
yapıldığını belgelendirenlerden görev yeri belgesi aranmadan atama kararları yeterli kabul
edilecektir),
b) Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri
kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;
1. Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,
2. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin
faaliyette olduğunu gösterir belge,
3. Başvuruların son günü itibarıyla geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün
sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
4. Eşi ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan
şirketlerde çalışan öğretmen eşlerinin şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde
çalışıyor olmaları hâlinde, öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği
yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar bu belgeyi
kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya
ilgili meslek kuruluşundan alacaklardır.).
5. Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan 360 gün
sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte
değerlendirilecektir.
6. Eşi emekli olan öğretmenlerden, eşinin emekli olduğuna dair belge istenecektir.
7. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin
sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla son iki yıllık süre
içinde askerlikte geçen süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.
8. Öğretmenlerden;
a) Kendisi ya da memur eşi yurt dışı görevde bulunanlar,
b) Eşleri geçici görevli olanlar,
c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar
yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE
BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenlerden;
a) Eşi ölenler, eşlerinin ölüm tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde,
b) Eşlerinin şehit ya da malul gazi olmaları durumunda, olayın meydana geldiği tarihten
itibaren 6 (altı) ay içinde,

c) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle kardeşlerinden ya da kanunen bakmakla yükümlü
olduğu çocukları ile anne ve babasından birinin şehit ya da malul gazi olması durumunda olayın
meydana geldiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde,
ç) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay olduğunu
belgelendirenler,
özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda
bulunabileceklerdir.
Bu kapsamda başvuruda bulunacaklardan;
a) Öğretmenlerin görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturduğuna
ilişkin belge ile birlikte görev yaptığı ilin en üst mülkî amirinin onayı,
b) Eşinin öldüğünü gösterir belge,
c) Eşinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,
istenecektir.
BAŞVURU VE TERCİHLER
Başvurular il millî eğitim müdürlüklerinin belirleyeceği tarihler arasında kabul
edilecektir.
Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki okullar arasından en fazla 25
tercihte bulunabileceklerdir.
Yer değişikliği işlemlerinde, ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer
ilçeleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeleri ve köylerinin her biri ayrı
bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği
yapılabilecektir.
Aynı yerleşim yerleri veya aynı ilçe içindeki (köy ve beldeler hariç) okullar arasında özür
durumundan yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, yalnızca özrünün
bulunduğu il merkezi ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edeceklerdir.
Eşi aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapanlar, öncelikle eşinin olduğu yerdeki
okulları tercih edeceklerdir.
Kendisi ve eşi büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki
farklı ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı büyükşehir belediye sınırları dışındaki
ilçede bulunan (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edeceklerdir.
İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri hariç büyükşehir
belediyeleri sınırları dışındaki ilçelerde görev yapanlar, özürlerinin bulunduğu büyükşehir
belediye sınırları içindeki ilçelerde bulunan okulları tercih edebileceklerdir.
İstanbul il içi başvuruları
a) İstanbulun Anadolu yakasında Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Ümraniye
ve Üsküdar,
Avrupa yakasında Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu,
Fatih, Şişli ve Zeytinburnu ilçeleri dışındaki ilçeler ile bu yakalara dahil yukarıda sayılan
ilçelerden birine atanmalarını gerektiren özrü bulunanlar
bu ilçelerde bulunan okulları tercih edeceklerdir.
b) İstanbul ilinde yukarıda sayılan ilçeler dışında kalan diğer ilçelere atanmaları gereken
özrü bulunanlar, özürlerinin giderileceği ilçedeki okulları tercih edeceklerdir.
c) Yukarıda sayılan Anadolu yakası ve Avrupa yakası ilçelerinde çalışanlardan aynı
yakaya dahil ilçelere atanmalarını gerektiren özrü bulunanlar, il içi özür grubu başvurularında
eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhının bulunduğu
ilçedeki okulları tercih edeceklerdir.

Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana il içi başvuruları
Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki Altındağ, Çankaya,
Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerine atanmasını
gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,
İzmir Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki Balçova, Bayraklı, Bornova,
Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerine
atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe konumundaki; Körfez, Derince, İzmit,
Kartepe ve Başiskele ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,
Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan,
Yüreğir ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki
okulları tercih edebileceklerdir.
Yukarıda sayılan:
- Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dâhil)
merkez ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar merkez ilçelerdeki,
- Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri arasında atanmasını gerektiren özrü bulunanlar
eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhının bulunduğu
ilçedeki,
-Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelere (belde ve köyler dâhil)
atanmasını gerektiren özrü bulunanlar, özürlerinin bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dâhil)
okulları tercih edebileceklerdir.
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liseleri öğretmenlerinin başvuruları
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinde kadrolu olarak görev yapanlar,
güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları ile bilim
ve sanat merkezleri hariç tüm okulları,
Güzel sanatlar ve spor liseleri görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri,
bilim ve sanat merkezleri hariç bu alanlarda tüm okulları,
Güzel sanatlar ve spor liselerine uygulama sınavı sonucu atanarak belirli bir süre görev
yaptıktan sonra fen liselerine, sosyal bilimler liselerine ya da Anadolu liselerine atanan ve hâlen
görev yapan beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim alan öğretmenleri, yer
değiştirmelerinde bilim ve sanat merkezleri hariç güzel sanatlar ve spor liselerini ve diğer
okulları,
Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenler fen liseleri, sosyal
bilimler ve Anadolu liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve
beden eğitimi alanları dışında bilim ve sanat merkezlerini ve diğer okulları
tercih edebileceklerdir.
YER DEĞİŞTİRMELER
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin özür gereklerinin karşılanabileceği yerlerdeki okullara
tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, il millî eğitim
müdürlüklerinin internet adreslerinde yayımlanacaktır.
Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Şubat ayı
sonu itibarıyla tamamlanacaktır.

MEBin Resmi Yazısı İçin TIKLAYINIZ

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER