2013 motorlu taşıtlar vergisi sorgulama,hesaplama (Genel Tebliğ)

2013 motorlu taşıtlar vergisi sorgulama,hesaplama (Genel Tebliğ)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama
Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Borç Ödeme

Kasko Değerleri
MTV Ödeme Noktası Bankalar

31 Aralık 2012 PAZARTESİResmî GazeteSayı : 28514 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 42)

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 Yetki başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. hükmüne,

5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz. hükmüne

yer verilmiştir.

2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2013 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm ³ ) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 1300 cm ³ ve aşağısı 517,00 361,00 203,00 153,00 56,00 1301 - 1600 cm ³ e kadar 827,00 620,00 361,00 255,00 99,00 1601 - 1800 cm ³ e kadar 1.457,00 1.141,00 672,00 410,00 160,00 1801 - 2000 cm ³ e kadar 2.295,00 1.770,00 1.040,00 620,00 246,00 2001 - 2500 cm ³ e kadar 3.443,00 2.500,00 1.562,00 934,00 371,00 2501 - 3000 cm ³ e kadar 4.799,00 4.175,00 2.609,00 1.405,00 517,00 3001 - 3500 cm ³ e kadar 7.308,00 6.576,00 3.962,00 1.979,00 727,00 3501 - 4000 cm ³ e kadar 11.489,00 9.921,00 5.844,00 2.609,00 1.040,00 4001 cm ³ ve yukarısı 18.803,00 14.100,00 8.351,00 3.755,00 1.457,00 2-Motosikletler 100 - 250 cm ³ e kadar 99,00 76,00 56,00 36,00 16,00 251 - 650 cm ³ e kadar 203,00 153,00 99,00 56,00 36,00 651 - 1200 cm ³ e kadar 517,00 308,00 153,00 99,00 56,00 1201 cm ³ ve yukarısı 1.249,00 827,00 517,00 410,00 203,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş 1) Minibüs 620,00 410,00 203,00 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 1900 cm ³ ve aşağısı 827,00 517,00 308,00 1901 cm ³ ve yukarısı 1.249,00 827,00 517,00 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 25 kişiye kadar 1.562,00 934,00 410,00 26 - 35 kişiye kadar 1.874,00 1.562,00 620,00 36 - 45 kişiye kadar 2.085,00 1.770,00 827,00 46 kişi ve yukarısı 2.500,00 2.085,00 1.249,00 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 1.500 kg .a kadar 558,00 371,00 183,00 1.501 - 3.500 kga kadar 1.124,00 653,00 371,00 3.501 - 5.000 kga kadar 1.687,00 1.405,00 558,00 5.001 - 10.000 kga kadar 1.874,00 1.592,00 748,00 10.001 - 20.000 kga kadar 2.250,00 1.874,00 1.124,00 20.001 kg ve yukarısı 2.815,00 2.250,00 1.309,00

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş Uçak ve helikopterler 1.150 kg a kadar 10.443,00 8.351,00 6.263,00 5.010,00 1.151 - 1.800 kg .a kadar 15.668,00 12.531,00 9.399,00 7.519,00 1.801 - 3.000 kg .a kadar 20.891,00 16.713,00 12.531,00 10.026,00 3.001 - 5.000 kg .a kadar 26.117,00 20.891,00 15.668,00 12.531,00 5.001 - 10.000 kg .a kadar 31.341,00 25.072,00 18.803,00 15.040,00 10.001 - 20.000 kg .a kadar 36.565,00 29.252,00 21.936,00 17.545,00 20.001 kg . ve yukarısı 41.789,00 33.429,00 25.072,00 20.057,00

5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.

——————————

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

3 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

4 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER