2013 Damga Vergisi Oranları

2013 Damga Vergisi Oranları

24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %15 oranında artırılmıştır.

Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve 55 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %15 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2013 tarihinden itibaren 1.487.397,70 Türk Lirası olmuştur.

Buna göre 2013 damga vergisi oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
 • Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
 • (Binde 9,48) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)
  (Binde 1,89) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48) 4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48) 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89) 6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)
  Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş
  ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
  (Binde 1,89) B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (39,65 TL) 2. Sulhnameler (39,65 TL) 3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin
  aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
  (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (222,40 TL) II. Kararlar ve mazbatalar 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (39,65 TL) 2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008)
  İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve
  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 5,69) III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar 1. Ticari ve mütedavil senetler: a) Emtia senetleri: aa) Makbuz senedi (Resepise) (13,95 TL) ab) Rehin senedi (Varant) (8,25 TL) ac) İyda senedi (1,55 TL) ad) Taşıma senedi (0,65 TL) b) Konşimentolar (8,25 TL) c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48) d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48) 2. Ticari belgeler: a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (13,95 TL) b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen
  bilançolar ve işletme hesabı özetleri: ba) Bilançolar (30,60 TL) bb) Gelir tabloları (14,85 TL) bc) İşletme hesabı özetleri (14,85 TL) c) Barnameler (1,55 TL) d) Tasdikli manifesto nüshaları (6,20 TL) e) Ordinolar (0,65 TL) f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (6,20 TL) IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar 1. Makbuzlar: a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet
  alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
  nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve
  belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu
  ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına
  açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya
  emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 9,48) b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
  ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
  benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan
  paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak
  ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden
  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
  hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
  olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59) c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
  mahiyetteki senetler (Binde 7,59) d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
  paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59) 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası
  vergiye tabidir): a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin
  gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen
  liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,65 TL) b) Vergi beyannameleri: ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (39,65 TL) bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (53,00 TL) bc) Katma değer vergisi beyannameleri (26,25 TL) bd) Muhtasar beyannameler (26,25 TL) be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (26,25 TL) c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (53,00 TL) d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (19,55 TL) e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (19,55 TL) f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronik
  ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta
  prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için (31,15 TL) 3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından
  fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
  ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,65 TL)

  NE ZAMAN?

  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Ne Zaman
  Haber Kategori
  Haber

  SON HABERLER