2012 SBS başvurularından okul müdürünün yapacağı işlemler

Sorubak BilgiOKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
a. Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, e-Okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,
b. SBSye başvurmak isteyen öğrenciler ile bu öğrencilerin velilerini bilgilendirmek, başvuru tarihlerinde öğrencilere başvuru yapmaları konusunda rehberlik etmek,
c. SBSye başvuran ve PYBSye katılmak isteyen, başvuru şartlarını taşıyan öğrencilere rehberlik etmek, başvuru işlemlerini zamanında yapmak ve okulda kurulan komisyon tarafından öğrenciye ait belgeleri kontrol etmek,
ç. Polis Kolejine başvuru yapmak isteyen öğrencilerden şartları uyanların başvurusunu http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapmak,
d. Polis Koleji başvuru belgesinin aslını okulda saklamak, bir örneğini öğrencinin velisine imza karşılığında vermek,
e. Fotoğraflı sınav giriş belgesini internetten çıktı alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek ve sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini onaylayarak vermek,
f. Okulunda sınav hizmeti alması gereken engelli öğrenci varsa, bu öğrencinin velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul sisteminden takip etmek,
g. Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ilköğretim okulları ile yatılı ilköğretim bölge okullarında (YİBO) öğrenim gören engelli öğrenciye ait Özürlü Sağlık Kurulu Raporu, Özürlü Kimlik Kartı veya özür bilgisinin işlenmiş olduğu nüfus cüzdanını başvuru tarihleri arasında RAMa topluca göndermek,
h. Öğrenciler, SBSde, e-Okul sisteminde kayıtlı olan zorunlu yabancı dil dersinin testinden sorumlu olacaktır. Buna bağlı olarak,-Okulunda birden fazla yabancı dil dersi alan öğrencilerin,
- Şubesi değişen öğrencilerin,
- Nakil işlemi yapılan öğrencilerin, zorunlu yabancı dil dersini e-Okul sistemine 23 Mart 2012 tarihine kadar işlemek.
Bu konuyla ilgili öğrencilerin ferdi bildirimleri dikkate alınmayacaktır.
ı. İşitme engeli olan öğrencinin yabancı dil sınavına katılması için velinin yazılı başvurusu üzerine, bu durumu e-Okul sisteminde not bilgileri ile ilgili kısma işlemek,
i. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerin başvuru işlemlerini, e-Okul sistemi üzerinden takip etmek,
j. Okulun internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek.