2012 PYBS sınavına hangi öğrenciler başvuru yapabilir?

pybs geçmiş yıl soru ve cevaplarıPYBS,
5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfların; 10 Haziran 2012,
8 . sınıfların 09 Haziran 2012 tarihlerinde
Türkiye saatiyle saat 10.00da, merkezi sistem sınavı olarak MEB YEĞİTEK tarafından yapılacaktır.
 PYBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkekte yapılacaktır.
5, 6, 7,8, 9, 10 ve 11. sınıfların sınav başvurusu; 12-23 Mart 2012 tarihlerinde yapılacaktır.
8. sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin SBS puanı PYBS puanı olarak kullanılarak yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b. Parasız yatılı olarak öğrenim göreceği kurumda öğrenci olmak veya mevzuatta belirlenen kayıt şartlarını taşımak.
c. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere bulundukları sınıfta bir yıllık olmak.
ç. Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmak.
d. Parasız yatılılığı tercih etmek için hâlen;
ƒ İlköğretim okullarının 8.,
Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim görüyor olmak,
ƒ Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının 10 ve 11. sınıflarında okuyan öğrenciler için tercih edeceği pansiyonlu okullarda öğrenim gördüğü meslek alanı/dalı bulunmak.
e. Bursluluğu tercih etmek için hâlen;
ƒ İlköğretim okullarının 5, 6, 7 ve 8.,
ƒOrtaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim görüyor olmak.
f. Maddî imkânlardan yoksun bulunmak,
Bunun için ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2012 Malî Yılı için tespit edilen 5.400 TL (beşbindörtyüz TL) yi geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenlerin hangi kontenjan grubunda olursa olsunlar (2828 ve 5395 sayılı kanun kapsamında yer alanlar hariç) PYBS başvuruları kabul edilmeyecektir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2011 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde yer alan (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyannamede öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;
 Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2011 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,
 Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararının tasdikli örneği,
 Aile nüfus kayıt örneği, eklenmek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.