2011-2012 Haziran Ayı Mesleki Çalışmaları (Seminer Konuları)

Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmalarına ilişkin program (Ek-1), 1. , 2. , ve 3. Grup ders dağıtım çizelgeleri (Ek-2/a-b-c ile uygulama esasları (Ek-3) yayınlanmıştır.

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılının Haziran dönemi Mesleki Çalışmalar Hakkında Resmi Yazıya Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

EK-3

TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ VE ÇALIŞMALARI EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI
1. Bakanlıkça uzaktan eğitim uygulaması ile yapılan Mesleki Gelişim Eğitimine katılacak öğretmenler üç gruba ayrılacaklardır. Gruplar oluşturulurken okulların öğretmen sayıları (okul öncesi ve sınıf öğretmenleri) dikkate alınarak okullar gruplandırılacak, okul bütünlüğünün bozulmamasına özen gösterilecektir. Her grup kendileri için hazırlanmış olan programa göre eğitim ve çalışmalara katılacaklardır.
2. Birinci ve ikinci grupta eğitime katılanlar uzaktan eğitim programının değerlendirilmesini takip eden haftanın ilk işgününde yapacaklardır. Eğitime üçüncü grupta katılanlar ise Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayınlanan Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi Değerlendirme Anketini doldurarak değerlendirme yapacaklardır.
3. Yüz yüze mesleki çalışma/eğitim uygulamaları; konular, öğretmen sayıları, okul veya merkez kapasiteleri dikkate alınarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince planlanacaktır.
4. Uzaktan eğitim dışında yapılacak uygulamalı eğitim programları için eğitim görevlileri, illerdeki eğitim fakültelerinin akademisyenlerinden, il eğitim denetmenlerinden, formatörlerden, bu konularda eğitim almış yönetici ve öğretmenlerden seçilecektir.
5. Yüz yüze eğitim ve mesleki çalışma programının uygulanması ve denetimi il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluklarında olacaktır.
6. Uygulamaya yönelik çalışmalarda okul, salon ve katılımcı sayısının çalışmalara uygun olarak planlanmasına dikkat edilecektir.
7. Uzaktan eğitim programını hukuken geçerli bir mazereti nedeniyle takip edemeyenler ile diğer alan öğretmenleri Bilgi İşlem Grup Başkanlığının internet sayfasından daha sonra izleyebileceklerdir.
8. e-konferans Salonların hazırlanmasından, teknik alt yapısından, salon yöneticisi sorumlu olacaktır. Ayrıca her salonda eğitimin düzenli bir şekilde uygulanmasından sorumlu bir il/ilçe şube müdürü olacaktır. Söz konusu il/ilçe şube müdürü eğitim süresince salonda bulunacak, aşağıda ek olarak verilen formu doldurarak eğitim sürecini raporlayacaktır. Şube müdürleri haftalık raporlarını İl Milli Eğitim Müdürlüklerine sunacaklardır.
9. Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ilgi (c ) yönetmelik kapsamında, her hafta için ayrı faaliyet numarası verilerek, mahalli yıllık plana dâhil edilecek, mahalli faaliyet usullerine göre uygulanacak ve katılımcılara Seminer Belgesi verilecektir.
EK:

TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİNE İLİŞKİN ŞUBE MÜDÜRÜ RAPORU
İl/İlçe
Salon
Grup
1. Fiziki mekan ile ilgili görüşler
2. Teknik donanım ile ilgili görüşler
3. Katılımcıları ilgi ve motivasyonu ile ilgili görüşler
4. Katılımcıları seminere devamları ile ilgili görüşler
5. Eğitime ilişkin genel görüşler
Tarih
İsim/Unvan
İmza

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılının Haziran dönemi Mesleki Çalışmalar Hakkında Resmi Yazıya Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 89. maddesinde Mesleki Çalışmalar:

İlköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim-öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde meslekî çalışma yapılır.

Örnek Seminer Konuları:

 • Eğitime erişim ve devamın izlenmesi (seminer konusu)
 • Öğretim yöntem ve teknikleri sunusu (Seminer Konusu)
 • DYNED Nedir? (Seminer Çalışması)
 • 6245 sayılı harcırah kanunu
 • 6111 sayılı kanunun özeti
 • 6111 sayılı kanun (Bazı alacakların yeniden yapılandırılması
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanununun İncelenmesi (seminer konusu)
 • Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında 6111 sayı
 • Birleştirilmiş sınıf uygulamaları-seminer konusu
 • Ölçme ve değerlendirme sunusu (seminer konusu)
 • Tartışma Yöntemi Sunusu ve Açıklama (Seminer Çalışması)
 • Risk Altındaki Çocvuklar Sunu ve Açıklama (Seminer Konusu)
 • Serbest etkinlikler dersi sunusu (seminer çalışması)
 • Rol oynama ve yaratıcı drama sunusu (seminer konusu)
 • Okul-Aile-Çevre İlişkileri seminer konusu
 • Dezavantajlı ve riskli çocuklar (seminer konusu)
 • İletişim Becerileri Sunu ve Açıklama (Seminer Konusu)
 • Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar (Sunu ve Açıklama)

SEMİNER KONULARININ TAMAMI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER