2011 Gündelik Ücretleri Belirlendi.Tıklayınız.

6245 sayılı Harcırah Kanunu:
Madde 3 (11.12.1981 gün ve 2562 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik şekli)
Bu Kanunda geçen;
1. a) Harcırah : Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, bir kaçını veya tamamını;
2. g) Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;
3. h) Başka yer: Yukarıdaki (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;

İfade eder.
Madde 37 - (Değişik: 11/12/1981 2562/15 md.) Meslekî bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir.

31 Aralık 2010 tarih ve 27802 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 26.12.2010 tarih ve 6091 sayılı ?2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu? H cetvelinde belirtilen gündelikler:
(GÜNDELİKLER)

Ek Göstergesi 5800 dahil 8000 hariç olan kadrolarda bulunanlar 31.50 TL
Ek Göstergesi 3000 dahil 5800 hariç olan kadrolarda bulunanlar 29.00 TL
Aylık Kadro derecesi 1-4 olanlar 26.50 TL
Aylık Kadro derecesi 5-15 olanlar 25.50 TL

AÇIKLAMA : Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:38)
27.04.2005 tarihli ve 25798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4. Maddesiyle 10.02.1954 tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.

2- 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ( c) bendiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33. maddesinin (c) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (d) fıkrasında;

Bu kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.? hükmü yer almaktadır.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER