2010-2011 Açık ilköğretim Okulu (AİO) kayıt tarihleri

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı I. Döneminde Açık İlköğretim Okulunda öğrenim görmek üzere kayıt başvurusunda bulunacak öğrenci adaylarının, yeni kayıt işlemeleri 19 Temmuz 2010 – 17 Eylül 2010 tarihleri arasında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde http://aio.meb.gov.tr veya www.aio.meb.gov.tr Internet adresinden yapılacaktır.

I ) AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU KAYIT EVRAKLARINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Açık İlköğretim Okuluna 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı I. Döneminde kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt işlemlerine ilişkin açıklamaların yer aldığı kayıt kılavuzu, Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğünce hazırlanmıştır.


1.1. Kayıt Kabul Koşulları
1. Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 15 yaşından gün alanlar.
(Özel eğitime muhtaç olanlar, tutuklu hükümlü olanlar, ıslah evinde kalanlar, ebeveynine bağlı yurt dışına çıkmak zorunda kalanlar hariç)
2. İlkokul mezunları,
3. İlköğretim okullarının 6.,7. veya 8. sınıfından ayrılanlar,
4. Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
5. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,
6. Yurt dışında öğrenim görüp en az ilköğretim okulu 5. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar,
1.2. Başvuru – Kayıt Ücreti
1. Yeni kayıt yaptıracak adaylar Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankasının herhangi bir şubesine adı-soyadı ve TC Kimlik numaralarını bildirerek 20,00 (Yirmi) TL kayıt ücreti yatıracaklardır.
2. Ayrıca adaylar kaydı alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin Okul Aile Birliği hesaplarına da 5,00 (beş) TL yatıracaklardır.
3. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 29.05.1998 gün ve 1998/1 sayılı genelgesi ile 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve Terörle mücadeleye katılan gazilerimiz ile çocuklarından ve bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt ücreti talep edilmeyecektir.
4. Bu durumdaki öğrencilerin sistemdeki banka dekontu bölümüne MUAF yazılacaktır.
5. Açık İlköğretim Okuluna kayıt başvuru işlemleri sırasında; yanlış hesaba ücret yatırma, çift ücret yatırma, kayıt iptali vb. gibi nedenlerle yatırılan ücretler iade edilmez.
1.3. Öğrenim Belgesi
1. Kayıt için öğrenim belgesinin aslı olacaktır. Bu belgenin asıl olup olmadığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevlilerince kontrol edilecek, asıl olmayan hiçbir öğrenim belgesi kabul edilmeyecektir.
2. Öğrenim belgesinin aslını kaybedenler ise, en son ayrıldıkları okullarından alacakları kayıt örneği belgelerinin aslı ile kayıt olabileceklerdir.
3. Okunamayan silinti ve kazıntı yapılmış, imzasız veya mühürsüz öğrenci belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4. İlköğretim okullarının ve orta okulların ara sınıflarından ayrılarak başvuran öğrenci adaylarının, not dökümlerinin öğrenim belgelerinde belirtilmesi veya notları gösteren bir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
5. Yurt dışından alınan öğrenim belgelerinin kabul edilmesi için İl Millî Eğitim Müdürlüklerince denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
6. 6. sınıftan muaf olmak için, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki eğitim kanunu kapsamında alınan; Kalfalık, ustalık belgelerinin fotokopisi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde aslı gibidir şeklinde onaylanacaktır.( Bu belgelerin asılları öğrencide kalacaktır.)
7. Esnaf dernekleri ve federasyonlar tarafından verilen kalfalık , ustalık belgeleri geçersizdir.
1.4. Fotoğraf
Adaya ait son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 ebatlarında tanınmasına engel teşkil etmeyen 1 adet renkli vesikalık fotoğraf Halk Eğitimi Merkezinde kayıt yapan görevli tarafından kontrol edilerek teslim alınacaktır.(fotoğrafın arkasına adı ve soyadı yazılacaktır)
1.5. Öğrenci Dosyası ve Kayıt Evrakının HEM Görevlisi Tarafından Teslim Alınması
Öğrenci dosyası üzerine sırasıyla;
1. Adayın adı - soyadı ve T.C kimlik numarası yazılacaktır.
2. Kaydı alan büronun bulunduğu il ,ilçe adı ve adayın başvuru kabul listesindeki sıra numarası yazılacaktır.
3. Kayıt sırasında adaydan alınan belgeler kayıt belgeleri bölümündeki kutucuklar işaretlenerek dosya içerisine konulacaktır.
4. Öğrenci dosyası kayıt işlemini yapan görevli tarafından; adı, soyadı, yazılarak imzalandıktan sonra teslim alınacaktır.
5. Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğünce gönderilen öğrenci dosyaları dışında öğrenci dosyası kullanılmayacaktır.

• Internet üzerinden yapılan ön kayıt işleminden sonra alınacak üç nüsha ön kayıt formu çıktısı, bilgilerin öğrenciye teyit ettirilmesinden sonra ( özellikle seçilen yabancı dil, adres, telefon, sınava giriş yeri bilgileri ve kalfalık-ustalık belgesinin olup olmadığının ) bir nüshası öğrenciye verilecek, bir nüshası öğrencinin dosyasına konulacak, diğeri de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde saklanacaktır.
1.6. Öğrenci Numarası
Yeni sistemde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince ön kaydı yapılan öğrenci için öğrenci numarası verme uygulaması olmayacaktır. Öğrenci Numarası, Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü bünyesinde oluşan intibak komisyonlarınca öğrencinin kesin kaydı yapıldıktan sonra sistem tarafından oluşturulacak ve dosya üstüne yazılacaktır. Bu nedenle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde kaydı alan yetkilinin, Öğrenci No bölümünü boş bırakması gerkemektedir.
1.7. Kayıt Evrakının Gönderilmesi
1. Öğrenci dosyaları kargo ile üzerinde KAYIT EVRAKI ibaresi bulunan kutularla / zarflarla Adnan Güneşoğlu Kampusu Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü Ballıkpınar Köyü Gölbaşı/ ANKARA adresine gönderilecektir.
2. Ön kayıt işlemi tamamlanan adaylara ait öğrenci dosyaları kayıt kabul listesindeki sıraya göre sıralanıp üst yazı ve kayıt kabul listeleriyle birlikte her ayın sonunda mutlaka gönderilecektir.
3. Evrakları eksik adayların öğrenci dosyası müdürlüğümüze gönderilmeyecektir.
1.8. Kayıttan Vazgeçmek
1. Kayıttan vazgeçmek isteyenlerin dilekçeleri alınarak, belgeleri kendilerine iade edilecektir.
2. Öğrenim belgeleri kendilerine iade edilen adayların, başvuru kabul listesindeki isimlerinin karşısına kayıttan vazgeçti ibaresi yazılacaktır. Ayrıca bu adayların isimleri üst yazıda da belirtilecektir.
3. Belgeleri Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğüne gönderildikten sonra, herhangi bir nedenle kayıttan vazgeçmek isteyen öğrenci adayları, Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğüne dilekçe ile başvuracaklardır.
1.9. Açık İlköğretim Okulunca İade Edilen Öğrenci Dosyaları
Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü bünyesinde kayıt evraklarının incelenmesi amacı ile kurulan kayıt kabul komisyonunca yapılan inceleme neticesinde evrakların eksik ve yetersiz ( evraklarında eksiklik bulunan, öğrenim belgesi fotokopi olan, öğrenim belgesinde mühür bulunmayan, öğrenim belgesi niteliği taşımayan, ilk okul diplomasında soğuk mühür, imza olmayan, silinti, kazıntı bulunan vb. gibi) olduğu tespit edilen adaylara ait dosyalar başvuruyu alan HEM Müdürlüğüne söz konusu eksiklik ve yetersizliğin giderilmesi amacı ile iade edilecektir. Ayrıca başvurusu iade edilen adaya konu ile ilgili Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğünce bilgi verilecektir.

• Başvuru ile ilgili tüm iş ve işlemlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ileride doğabilecek olumsuzlukların önlenmesi açısından son derece önemlidir.

• Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne gönderilen öğrenci dosyalarının, azalması durumunda ihtiyaç duyulan miktar Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğüne bildirilecektir.