TEST ÇÖZ
Online Sınav Sistemi

Son Eklenen Sorular

Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin sosyal dayanışma yönünü vurgulamaktadır? Kötü alışkanlıklar konusunda duyarsız kalınmaması gerektiğini düşünen Zeynep sigara içen, fal baktıran ve şans oyunları oynayan arkadaşlarını her fırsatta uyarmakta, bu davranışlarından vazgeçirmeye çalışmaktadır. Kimi zaman arkadaşları tarafından incitilmiş ancak bu sorumluluğunu yerine getirmeye devam etmiştir.Zeynep’in bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilidir? Siyahi bir düşünür olan Malcolm X, hac ile ilgili anısında şöyle der: “Dünyanın her yerinden on binlerce hacı vardı. Mavi gözlüsünden siyahilerine kadar her renkten insan bulunmaktaydı. Beyaz tenli Müslümanların sözleri ve davranışlarında Gana, Sudan ve Nijerya Müslümanlarında hissettiğim samimiyeti gördüm. Müslüman kardeşlerimle birlikte ben de aynı ibadetleri yaptım ve aynı yerde bulundum...”Bu metinden haccın insan üzerindeki etkilerinden hangisine ulaşılamaz? İslam dini, insan haklarına saygı göstermeyi, kul hakkını gözetmeyi emreder. Kul hakkını ihlal etmek, Allah’ın bağışlamadığı davranışlardandır. Hak ihlali yapan kimsenin öncelikle hak sahibini razı etmesi, daha sonra da Allah’tan af dilemesi gerekir.Bu metinle aşağıdakilerden hangisi anlamca aynı doğrultudadır? Hz. Peygamber arkadaşlarıyla yolda yürürken karşılarından gelen bir adam yere tükürdü. Hz. Muhammed’in (sav.) yüzü birdenbire kızardı ve olduğu yerde kalakaldı. Yanındakiler koşuşarak tükürüğün üstünü toprakla örttü. O da bundan sonra yoluna devam etti.Bu metinde Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sigaranın zararları arasında gösterilemez? Bir kadın, kumaş ticareti ile uğraşan Ebu Hanife’nin yanına gelir ve elindeki kumaşı ona yüz dirheme satmak ister. Fakat Ebu Hanife kumaşın daha değerli olduğunu söyleyerek fiyatı artırır. Bu fiyat artırma beş yüz dirheme kadar çıkar ve kumaşı bu fiyat üzerinden satın alır. Kadın bu durum karşısında şaşkınlık içinde kalır.Ebu Hanife’nin bu davranışı aşağıdaki hadislerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? Hz. Peygamber, Müslümanlara karşı özel bir şefkat ve muhabbet beslemiştir. Yaşadığı süre içinde Müslümanların dertleriyle ilgilenmiş, üzüntülerine ortak olmuştur.Hz. Peygamber’in metinde anlatılan bu tutumu, aşağıdaki ayetlerin hangisinde ifade edilmiştir? Müslümanların büyük bir sıkıntı içinde ve baskı altında oldukları bir dönemde sahabelerden bazıları Hz. Peygamber’e gelerek bu zulmü yapanlara beddua etmesini istedi. O ise: “Ben rahmet peygamberiyim, beddua etmek için gönderilmedim.” buyurdular.Bu olayda Hz. Muhammed’in (sav.) hangi özelliği öne çıkmaktadır? Şehrin sokaklarında her gece bir adam ihtiyaç sahiplerinin evlerine çuval içerisinde erzak bırakır ve kimseye de görünmezmiş. Yardım gören insanlar mutlu olur ve teşekkür etmek için bu iyiliği yapan kişiyi ararlar ama kim olduğunu bir türlü bulamazlarmış. Aradan zaman geçmiş ve bir gece yardımlar kesilmiş. İnsanlar ertesi gün Hz. Ali’nin torunu olan ve İmam Seccâd olarak da bilinen Zeynel Abidin’in öldüğünü ve sırtında çuval taşımaktan oluşan yaralar bulunduğunu öğrenmişler.Bu metinden Zeynel Abidin ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? • “...Anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık.”(En’âm suresi, 98. ayet)•     “...Allah, insanlara düşünüp anlasınlar diye ayetlerini açıklar.”(Bakara suresi, 221. ayet)Bu ayetlere göre insanların Kur’an-ı Kerim’e karşı sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Mekkeli müşrikler, Hz. Muhammed’i (sav.) İslam’ı anlatmaktan vazgeçirmesi için amcası Ebu Talip’e başvurdular. Ebu Talip, Hz. Peygamber’e durumu bildirdi. Davasından vazgeçmesini, artık meselenin kendisinin de üstesinden gelemeyeceği bir noktaya ulaştığını söyledi. Çok sevdiği amcasının bu sözlerine üzülen Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: “Allah’a yemin ederim ki tebliğ görevimi terk etmem için sağ elime Güneş’i, sol elime Ay’ı verseler, sen de beni terk etsen, onların bu dediklerini asla kabul etmem. Rabb’im Allah bana yeter!”Hz. Muhammed’in (sav.) bu tavrı aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilemez? Arkadaşı Tarık’ın düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu öğrenen Semih, bunun hem sağlıklı yaşama katkı sağladığını hem de zor durumda olan insanlara destek olduğunu öğrenince kendisi de kan bağışı yapmaya karar verir.Buna göre Semih’in aşağıdakilerin hangisine gitmesi uygun olur? • “Rabbim! Gerçekten bana hükümranlık verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.”                                                      (Yûsuf suresi, 101. ayet)•  “...İşte böylece (Mısır’da adaletle hükmetmesini sağlamak) ve kendisine (rüyadaki) olayların yorumunu öğretmek için Yusuf’u oraya yerleştirdik...”                                                       (Yûsuf suresi, 21. ayet)Bu ayetlerde Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Tay kabilesinin başkanı Adiy b.Hatim, Müslüman olmadan önce Medine’ye gelmişti. Hz. Peygamber’in yetişkinlere ve çocuklara davranışlarını gözlemledi. Onda diğer ülke liderlerinde bulunmayan bazı özellikler olduğunu fark etti. Yolda yaşlı bir kadını uzun müddet sabırla dinlediğine şahit oldu. “Bir devlet başkanı o kadar işinin arasında nasıl olur da yaşlı bir kadına bu kadar vakit ayırır?” diye düşündü. Daha sonra Hz. Peygamber’in evine gitti. Hz. Peygamber oturması için minderini ona verdi ve kendisi yere oturdu. Bu davranış karşısında çok etkilenen Adiy bin Hatim “Vallahi, bu bir kral değil.” diyerek Müslüman oldu.Bu metne göre Adiy b. Hatim’in Müslüman olmasında Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönü etkili olmuştur? “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.”                                                                          (Bakara suresi, 262. ayet)Zekât ile ilgili bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre alkol ve uyuşturucunun yasaklanma sebeplerinden biri değildir? I. Aklı kullanmakII.Taklit etmekIII. Ön yargılı olmakIV. Araştırma yapmakNumaralanmış tutum ve davranışlardan hangileri kişinin taassuba düşmesine neden olur? Atatürk, cumhuriyeti yeni nesillere emanet ederken “Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak.” demiştir.Atatürk, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar, milletimizin tam bağımsız olarak yaşaması, millî egemenliğin esas alınması, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkılmasıdır. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle millî birliğin ve ülke bütünlüğünün korunmasıdır.Bu bilgide, Atatürk ilkelerinden hangisine vurgu yapılmamıştır? “Benim yaptığım bütün işler, biri ötekine gerekli ve zorunlu olan işlerdir.”Atatürk’ün bu sözü Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir? Halkçılık ilkesi, bütün bireylerin yasa önünde eşitliği esasına dayanır. Bu ilkede ayrıcalıklı bir sınıf kavramı yoktur ve olamaz. Herkes devlet hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden halkçılık kapsamında değerlendirilemez? “Toplu bir milleti istila etmek darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir.”Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Cumhuriyetçilik, halkın kendisini yönetecek kişileri kendisinin seçmesini esas alan bir düşünce sistemidir.Buna göre;I.  TBMM’nin açılmasıII.  Medeni Kanunun kabul edilmesiIII.  Saltanatın kaldırılmasıIV. Soyadı Kanunu’nun çıkarılmasıgelişmelerinden hangileri cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir? • Ziya Gökalp, özellikle Türkçülük üzerine kaleme aldığı eserleri ile tanınmıştır.• Namık Kemal, Türk edebiyatının öncü şairlerinden olup “vatan şairi” olarak anılır.Ziya Gökalp ve Namık Kemal eserleriyle Atatürk’ü hangi alanda etkilemiştir? “Memlekette sosyal ve siyasi büyük inkılaplar oldu. Darülfünun bunlara karşı tarafsız bir gözlemci gibi kaldı. Ekonomik alanda anlamlı hareketler oldu. Darülfünun bunlardan habersiz göründü. Hukukta radikal değişiklikler oldu. Darülfünun yalnız yeni kanunları öğretim programına almakla yetindi. Harf Devrimi oldu. Öz dil hareketi başladı. Darülfünun bunu hiç önemsemedi.”Dönemin Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip’in bu sözlerinden hareketle Darülfünun ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?  • Türkiye’de ilk medeniyet kimler tarafından ve nasıl kurulmuştur?• Türkiye’nin en eski halkını kimler oluşturmuştur?• Türklerin dünya medeniyetindeki hizmetleri ve yeri nedir?Bu soruların bilimsel yollarla araştırılması için Atatürk Dönemi’nde aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmıştır? Medeni Kanun ile Türk kadınına; boşanma, mirastan erkek ile aynı oranda hak elde etme, istediği mesleği seçme ve tanıklıkta erkek ile eşit olma hakları tanınmıştır.Buna göre Medeni Kanun ile kadınların;I.  sosyalII.  siyasiIII.  ekonomiIV. eğitimalanlarından hangilerinde kazanımlar elde ettiği savunulabilir? “Büyük Millet Meclisi’nde ve millet karşısında ulus işlerinin serbestçe tartışılması ve iyi niyet sahibi kişilerin ve partilerin özel görüşlerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları benim gençliğimden beri âşık ve taraftar olduğum bir sistemdir.”Atatürk’ün bu sözünün;I.  Tek parti iktidarının sürdürülmesiII.  Mecliste muhalefetin oluşturulmasıIII.  Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesidurumlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi’nde alınan;•  Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.•  Kuvayımilliye’yi etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.kararları aşağıdakilerden hangisinin benimsendiğini gösterir? Yunanlılara karşı sekiz ayda dört savunma savaşı yapılmıştır. Ancak TBMM Hükûmeti Sakarya Zaferi’nden sonra Büyük Taarruz için yaklaşık bir yıl beklemiştir.Büyük Taarruz için bir yıl beklenmesinde;I.  Ordunun eksiklerinin giderilmek istenmesiII.  Saltanatın kaldırılmak istenmesiIII.  Orduya taarruz için eğitim verilmek istenmesiIV. Kuvayımilliye’den düzenli orduya geçilmek istenmesinedenlerinden hangileri etkili olmuştur? Fatma Nine, “Ah evladım, bu köyün üç bin sığır ve koyunu vardı. Şimdi yaralı kocamla kızıma yedirecek yumurta bile bulamıyorum. Bir tek tavuk kalmadı. Tuz bile yok. Yaprakları, otları kaynatıp yerken insan içine bir parça tuz koyabilse.” dedi.Halide Edip Adıvar’ın “Türk’ün Ateşle İmtihanı” adlı eserinden alınan bu metin Yunan işgalinin hangi alandaki etkisini vurgulamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi’nin uluslararası sonuçlarından biri değildir? Kütahya - Eskişehir Savaşlarının ardından ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlifimilliye Emirleri yayımlanmış, Türk halkı elindeki gıda maddelerinin, giyim eşyalarının ve binek hayvanlarının bir kısmını Tekâlifimilliye Komisyonları’na teslim etmiştir.Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I. İnönü Savaşı’nın kazanılması, İtilaf Devletleri’nin TBMM Hükûmetini Londra Konferansı’na çağırmalarını sağladı.Bu bilgiye göre TBMM Hükûmetinin Londra Konferansı’na çağrılmasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Maraş’ın işgalinden sonra Fransızlar, Maraş Kalesi’ndeki Türk bayrağını indirip kendi bayraklarını çekmişlerdir. Maraş Ulu Cami İmamı Rıdvan Hoca’nın, cuma namazı için toplanan halka, kalelerinde hür bayrağı dalgalanmayan esir bir memlekette cuma namazı kılınamayacağını söylemesi halkı harekete geçirmiştir. Bunun üzerine Maraşlılar kaledeki Fransız bayrağını indirip yerine yeniden Türk bayrağını çekmişlerdir.Bu olay, Maraş halkının aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir? Sean : Where were you on your last vacation?Cindy : - - - -. I made lots of friends there. Kate     : Why are some people into extreme sports?Sinan   : Because they love adrenalin and  - - - -. Gary : I want to visit Mardin. What’s the weather like there in summer?Erdal :  - - - -. Akın     : Hi! James, this is Akın. I’m going to go to the museum. Would you like to come with me?James : Sure. - - - -?Akın     : Tomorrow. Tracy : I have two tickets for the rock concert tonight. Shall we go together?Susan : Yeah, that would be great. - - - -. What time does it start? Öykü  : - - - -?Nina   : It is cheaper and faster. Derek  : - - - -?Kevin  : At about 10 p.m. Jill      : Hello, Jill speaking.Adam : Hi, Jill. This is Adam. - - - -?Jill      : Good, thanks. Bir çocuk, elinde beklettiği buz parçasının küçüldüğünü görmüş; elinin ıslandığını ve üşüdüğünü hissetmiştir.Bu durumla ilgili olarakI. Buz parçası, katı hâlden sıvı hâle geçerken ısı almıştır.II. Çocuğun eliyle buz parçası arasında ısı alışverişi olmuştur.III. Buz parçasının sıcaklığı azalmıştır.yargılarından hangileri doğrudur?  Kaynama sıcaklığı 80 °C olan saf bir sıvının sıcaklığını, 20 °C’tan 30 °C’a çıkarmak için gerekli ısı miktarı hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?  Fen bilimleri dersinde öğretmen şu haberi okur: “Ormanlık alana atılan cam kırıkları, saydam maddeden yapılmış kaplar, su dolu cam ve pet şişelerin neden olduğu yangınlar çıktı.”Öğretmen, öğrencilerine bu atıkların neden yangın çıkardığını sorar.Mert  : Bu atıklar saydam maddeden yapıldığı için güneş ışınlarını kırdıktan sonra dağıtmıştır.Fatma : Bu atıklar, ince kenarlı mercek görevi görmüştür.Selma : Bu atıklar, üzerine düşen güneş ışınlarını kırarak bir noktada toplamıştır.Buna göre hangi öğrencilerin cevabı doğrudur? Bilim insanları, Güneş’te oluşan patlamaların ışığını gözleyebilirken patlamalarda ortaya çıkan sesleri duyamamaktadırlar.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Birçok canlı türünde uygulanan biyoteknolojik yöntemlerle genetiği değiştirilmiş mısır tohumları elde edilmiştir. Bu tohumların yetiştirildiği yere yakın ortamlarda, bu uygulamanın yapılmadığı başka mısır bitkilerinden oluşan tohumların da genetiğinin değiştiği gözlenmiştir.Bu açıklama doğrultusunda,I.  Biyoteknoloji çalışmaları yalnızca mısır bitkisi üzerinde gerçekleştirilmektedir.II.  Genetiği değiştirilmiş mısır bitkileri ile etrafındaki diğer mısır bitkileri arasında biyoteknolojik yöntem kullanılmadan da genetik madde aktarımı gerçekleşebilir.III. Genetiği değiştirilmiş canlılar, çevrelerindeki diğer canlı türlerinin genetik yapısını yalnızca beslenme yoluyla etkiler.çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Fotosentez yapan su yosunlarının yer aldığı bir ekosistemde, somon balıkları su yosunlarıyla beslenen sinek larvalarını yemektedir. Bu ortamdaki canlıların atıkları ve ölü organizmaları bakteriler tarafından parçalanmaktadır.Bu ekosistemdeki beslenme ilişkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?