TEST ÇÖZ
Online Sınav Sistemi

Son Eklenen Sorular

Osmanlılarda XVI. yüzyıla kadar aşağıdakilerden hangisi “sancağa çıkma” usulüne tabilerdi? Sazlıdere Savaşı’ndan sonra Osmanlı başkenti olan şehir, aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’ne “Halifelik” kurumu, aşağıdaki devletlerden hangisinin yıkılması sonucunda geçmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yönetilenlerin sorumluluklarından biri değildir? “O müminler öyle kimselerdir ki eğer kendilerine yeryüzünde bir iktidar verirsek namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, marufu (iyi ve güzel şeyleri) emrederler, münkerden (kötü ve çirkin olan şeylerden) vazgeçirmeye çalışırlar…’’ (Hac suresi, 41. ayet) Bu ayette yöneticilerin sahip olması gereken özelliklerden hangisine değinilmemiştir? Hz. Peygamber atadığı yöneticilerde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına önem vermemiştir? “Yöneticilerinizin en hayırlısı sizi seven ve sizin tarafınızdan da sevilen, size dua eden sizin de kendisine dua ettiğiniz kimsedir. En kötüsü ise halkını aşağılayıp sevmeyen ve halkı tarafından sevilmeyen, halkına lanet eden ve halkı tarafından lanetlenen kimsedir.’’ Bu hadisten yöneticiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Hz. Peygamber: “Her kim ergenlik çağına kadar iki kız çocuğunun bakımını, nafakasını, terbiye ve yetiştirilmesini üzerine alıp gereğini yerine getirirse o kimse kıya-met gününde (parmaklarını birbi-rine kavuşturarak) benimle böyle beraber olacaktır.’’ buyurmuştur.Bu hadiste Peygamber Efendimiz aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? “Allah size, mutlaka emaneti ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emre-der…’’ ( Nisa suresi, 58. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangileri emredilmektedir? Hz. Peygamber eş seçiminde aşağıdaki kıstaslardan hangisini tavsiye etmiştir? Kadınlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.) tarafından yasaklanmıştır? İslam’a göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi özgürlük olarak değerlendirilemez? Hz. Muhammed (sav.) hayatının her döneminde çalışmış ve çalışmayı da teşvik etmiştir. Herkesin hayatının idamesi için çalışmasına müsaade edilmesini ve emeğinin karşılığının verilmesini istemiştir.Bu metinde Hz. Muhammed (sav.)’in temel hak olarak gördüğü konu aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamber geceleri namaz kılarken kıble tarafında uyuyan Hz. Aişe’yi uyandırmamaya özen gösterirdi. Sefere çıkarken en son Hz. Fatıma ile vedalaşır ve dönerken de önce onun evine gidip hal hatırını sorardı.Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Özgürlüklerin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hz. Peygamber Yemen’de yaşayan Necran Hristiyanlarını mescitte karşılamış ve görüş alışveri-şinde bulunduktan sonra, onların ibadetlerini Mescid-i Nebevide yapmalarına müsaade etmiştir.Peygamberimizin bu tutumu O’nun hangi özelliğine örnektir? İslam’da kadının yeri ve değeri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? “…Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.’’ (Hucurât sure-si, 13. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? “Bir Müslümanın bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir. Böyle yapan günah işlemiş olur.”Verilen hadis aşağıdaki haklardan hangisi ile ilgilidir? Temel haklar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kişinin, bir başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve dilediğini yapabilmesine ne denir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi inanç ve ibadet özgürlüğü ile ilgili değildir? “Ey insanlar, takat getireceğiniz işleri yapın. Zira siz ibadetten usanmadıkça Allah da sevap yazmaktan usanmaz. Allah’ın en çok hoşuna giden amel, az da olsa devamlı olanıdır.’’Bu hadiste vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? “Ey insanlar, takat getireceğiniz işleri yapın. Zira siz ibadetten usanmadıkça Allah da sevap yazmaktan usanmaz. Allah’ın en çok hoşuna giden amel, az da olsa devamlı olanıdır.’’Bu hadiste vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? ‘’Bir yerde bulaşıcı hastalık görür-seniz, oraya girmeyiniz. Bulaşıcı hastalık bulunan bir yerdeyseniz oradan da çıkmayınız.’’Bu hadiste Peygamber Efendimiz aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? İslam tarihinde inancından dolayı şehit edilen ilk Müslüman erkek aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın, başkalarının sahip olduğu mal, makam ve ilim gibi kıymetleri kaybetmesini ve bu kişilerin kötü duruma düşmesini şiddetli bir şekilde istemesidir.Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamber’in sağlıkla ilgili hadislerinin bütününe ne denir? Müslümanlar Hudeybiye Antlaşmasını aşağıdakilerden hangisi ile yapmıştır? Bilal-i Habeşî’yi Ümeyye bin Halef’ten satın alarak hürriyetine kavuşturan kişi aşağıdakilerden hangisidir? “(Ey Muhammed!) Sana emrolu-nanı açıkça bildir ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.’’ (Hicr su-resi, 94. ayet)Bu ayetin indirilmesi ile başlayan dönem aşağıdakilerden hangisidir? İslam’a göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İslam’da alkollü içeceklerin yasaklanmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin yapılmasını tavsiye ettiği sporlardan biri değildir? Bedir, Uhut ve Hendek savaşlarının yapılış tarihleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cuma namazı nerede ve ne zaman farz kılınmıştır? Aşağıdaki olayların hangisinden sonra Müslümanlara Medine’ye hicret yolu açılmıştır? Hz. Peygamberin de üyesi olduğu Hılfu’l Fudul cemiyetinin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamberin “Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. Halk bana inanmazken o inan-dı. Herkes bana yalancı derken o doğru söylediğimi kabul etti.Kimse bana bir şey vermezken o beni malıyla destekledi ...’’ sö-züyle kastettiği eşi aşağıdakilerden hangisidir? Arap kabilelerinin yasak aylarda yaptığı savaşlara ne isim verilirdi? Hz. Muhammed (sav.)’in sütanneye verilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygambere “Muhammed” ismini kim vermiştir? İslam öncesi Arabistan Yarımadasındaki sosyal yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi afet sonrasında yapılması gerekenlerdendir? • Dünyadaki en geniş yayılış alanı Türkiye olup kıyıdan 1000-1200 metrelere kadar çıkar.•Akdeniz ve Ege bölgelerinde geniş alan kaplar.•Işığı seven ve hızlı büyüyen bir ağaç türüdür. Yukarıda bazı özellikleri verilen ağaç türü aşağıdakilerden hangisidir? Aras ve Kura nehirleri aşağıdakilerden hangisine dökülmektedir? Marmara Denizi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? • Toprağı korumak•Doğal yaşamı zenginleştirmek•Mobilya ve kağıt sanayi ham-maddesini artırmakYukarıdaki amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınacak tedbirler arasında yer almaz?