TEST ÇÖZ
Online Sınav Sistemi

Son Eklenen Sorular

Aşağıdakilerden hangisi Şanlı Urfa’nın turistik zenginliğidir? Rafting sporu hangi doğal unsurda yapılan bir turizm etkinliğidir? Aşağıdaki illerimizin hangisinde deniz turizmi diğerleri kadar gelişmemiştir? Türkiye’de 1980’den sonra hangi ekonomi politikası benimsenmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi bir bölge- de veya ülkede ticaretin gelişmesi- ne katkı sağlamaz? I. Teknolojik düzeyII.  Doğal afetlerIII.  Göç hareketleriIV.  SanayileşmeYukarıda verilenlerden hangileri ulaşım araç ve sistemlerinin gelişmesini daha fazla etkilemiştir? Petrol ve doğal gaz aşağıda sistemlerden hangisiyle daha kolay ve ucuz taşınır? Türkiye sınırları içindeki ilk demir yolu hattı hangi şehirlerimiz arasında inşa edilmiştir? Türkiye’nin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi ulaşım sektörünün gelişmesi için elverişli imkânlar sunar?  Fiziki coğrafya özelliklerine göre yapılan sınıflandırmada Rize, Trabzon ve Artvin illeri hangi bölge içinde değerlendirilemez? Gelecekte Dünya nüfusunda aşağıdakilerin hangisinde artma beklenmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Sanayi devrimiyle Avrupa’da gerçekleşen yeni durumlardan biri değildir? Yazıyı ilk kullanan medeniyet aşa- ğıdakilerden hangisidir? Büyük sulama projelerinin yüksek maliyetli yatırımlar olduğu göz önüne alınırsa sulama yapılan bu tarım alanlarında hangi özelliğe sahip ürünlerin yetiştirilmesine daha çok önem verilmesi gerekir? Heyelanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Büyük (Pasifik) Okyanus’ta gerçekleşen tsunami aşağıdaki ülkelerden hangisinde tahribata neden olur? Bir bölgede uzun süreli yaşanan ekstrem sıcaklık veya soğukların ortaya çıkaracağı en olumsuz sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye’de orman yangınlarının çıkmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki şehirlerden hangisi Batı Anadolu horstgraben sisteminin oluşturduğu depremlerin etkisi altındadır? Türkiye’de doğal gaz tüketiminin yaygınlaştırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? Aşağıdaki tarım bitkilerinden hangisi baklagillerdendir? Türkiye’de bölgeler arasında geliş- mişlik farkını ortadan kaldırmak için gelişememiş yerlerde devlet tarafın- dan bazı teşvik politikaları hayata geçirilmektedir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yatırımcılara teşvik olamaz? Doğal ortamda sıvı olarak elde edilen tek metal olup; termometrelerde, altın ve gümüş üretiminde, aynaların sırlanmasında ve pil yapımında kullanılan maden nedir? Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ekonomisine olan olumsuz etkileri daha fazladır? Türkiye’nin kıyı kesimlerinde yer alan arazilerde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangileri daha yaygındır? I. Teknolojik gelişmelerII.  Ülkeler arası gelişmişlik farkıIII.  Dünya nüfusunun artmasıIV.  Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeDoğal kaynakların öneminin sürek- li artmasında verilenlerden hangilerinin etkisi daha fazladır? Kullanım alanı çok çeşitli olup Dünya’nın her yerinde bulunmayan bir ham madde, tüketici diğer ülkelere çeşitli ulaşım sistemleri sayesinde taşınıp ithal edilerek küresel ölçekte önemli ekonomik değer haline gelir.Aşağıdakilerden hangisi buna gösterilebilecek en iyi örnektir? Aşağıdakilerin hangisi ekonomik faaliyet olarak değerlendirilemez? Şehir ve buraya ait karakteristik özelliğiyle ilgili aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Dünya ekonomi ve politikasında küreselleşerek önemli bir merkez haline gelen kentlerin bu güce ulaşmasında aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi en azdır? Günümüz Japonya’sında izlenen nüfus politikasının temel yapısı aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? Aşağıdakilerden hangisi biyosferi ultraviyole ışınlarından koruyan atmosfer gazıdır? Coğrafi özellikleri benzerlik taşıyan yerlerde canlı türleri arasında da benzerlikler bulunur.Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangileri arasında yaşayan canlılar arası benzerlik daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi ekosistemleri oluşturan organik etmenlerden biridir? Barkanlar nerede oluşan birikim şekilleridir? Akarsuyun göl veya denize ulaştığı kısmına ne ad verilir? İskandinav Yarımadası’nın her yıl yaklaşık 2 mm ile 10 mm arasında yükselmesi hangi iç kuvvetin hareketine örnektir? Günümüzden 3,7 milyar ile 600 milyon yıl önceki dönemi kapsayan ilk bitki ve tek hücreli canlıların ortaya çıktığı jeolojik zamanın adı nedir? Kutup ikliminin etkisinde olan yerlerde güneşlenme süresinin uzunluğuna rağmen sıcaklık değerlerinin düşük olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Batı rüzgârlarının özelliğidir? Aşağıda verilen yerlerin hangisinde Temmuz ayı sıcaklık ortalaması daha yüksektir? Yükselti farkından dolayı aşağıdaki şehirlerden hangileri arasında sıcaklık farkı daha fazladır? Sabah, öğle ve akşam saatlerinde hava şartları aynı kalsa bile güneş ışınlarının ısıtma gücünün değiş- mesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Yeryüzünü uzaydan gelen meteorlardan koruyan atmosfer katı aşağıdakilerden hangisidir? Atmosferdeki su miktarı yeryüzüne eşit dağılmamıştır. Ekvatordan kutup- lara ve kıyılardan iç kesimlere gidil- dikçe su buharı miktarı azalır.Bu bilgiden yararlanarak aşağıda- kilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi 21 Mart ve sonrasında gözlemlenen durumlardan biri değildir? Haritalarda yeryüzü şekillerinin gösterilme yöntemlerinden hangisinde harita maket haline getirildiği için yapımı zor ve yüksek maliyetlidir? Türkiye yaklaşık 36° - 42° Kuzey paralelleri arasında yer almaktadır.Verilen bilgiden yaralanarak aşağıdakilerden hangisi hesaplanabilir? Ülke içindeki il, ilçe ve köy gibi yerleşmeler arasındaki sınırları gösteren haritalara ne ad verilir? - - - - örneğin tarımı keşfetmesiyle orman ve mera alanlarını tarlaya dönüştürmüş, eğimli arazileri basa- maklandırmış, kanallar inşa ederek tarlalara su taşımış böylece beslen- me ihtiyacını gidermeye çalışmıştır.Aşağıdakilerden hangisi verilen metnin içeriğine göre daha uygun bir giriş cümlesi olur?