Mehmet Akif Ersoy Kronolojisi

1873
Mehmet Akif İstanbul Fatih Sarıgüzelde doğdu

1877
Mehmet Akif 4 yaşında mahalle mektebine başladı

13 Şubat 1878
İkinci Abdülhamit Meclis-i Mebusanı kapatarak 33 yıl sürecek dönemini başlattı.

1879
Akif, 7 yaşında Emir Buhari İlkokulu a başladı.

1882
3 yıllık ilkokulu bitirerek, 9 yaşında Rüştiyeye girdi.

1885
12 yaşında Mekteb-i Mülkiye in lise kısmına başladı.

1887
14 yaşında, Mekteb-i Mülkiye in yüksek kısmına girdi.

1887-1888
Evleri yandı ve babası öldü.

1888
Akif, 15 yaşında, Baytar Mektebi e girdi.

3 Kasım 1892
19 yaşında, bilinen ilk şiirlerinden Desturu yazdı.

14 Aralık 1893
20 yaşında, Baytar Mektebi i bitirerek memurluğa başladı.

1894
21 yaşında, İsmet Hanımla evlendi. Edirnede gezici görevde bulunuyor.

14 Mart 1895
22 yaşında, yayımlanan ilk şiiri Kurana Hitap Mektep Mecmuası da çıktı.

1896
23 yaşında, Beşinci Orduya at satın almak için Adanaya sonradan Şama kadar gitti.

20 Mayıs 1897
Türk-Yunan Savaşı başladı.

1897
Bazı şiirleri Resimli Gazetede yayımlandı (24 yaşında).

1899

26 Haziran 1903
Hersekli Arif Hikmet manzumesini yazdı.

1905
Rusyada Çarlığa karşı geniş ayaklanmalar; Muhammed Abduh öldü; Tevfik Fikret Tarih-i Kadimi yazdı. Orman ve Meadin ve Ziraat Nezareti Beşinci Şube Baytar Müfettiş Muavinliği e atandı.

4 Ekim 1906
İlk görevinin yanında, (33 yaşında) Halkalı Ziraat Mektebi e kompazisyon öğretmeni olarak da atandı.

29 Aralık 1906
Küfeyi yazdı.

25 Ağustos 1907
(34 yaşında). Çiftlik Ziraat Mektebi Türkçe öğretmenliğine atandı.

28 Ocak 1908
Seyfi Babayı yazdı.

23 Temmuz 1908
İkinci Meşrutiyet ilan edildi.

28 Temmuz 1908
Mehmet Akif, İttihat ve Terakki Cemiyeti e kaydoldu.

27 Ağustos 1908
Sebilürreşatın ilk sayısı ve Akifin bu dergide ilk manzumesi Fatih Camii yayımlandı.

11 Kasım 1908
Darülfünun Edebiyat Müderrisliği e atandı.

17 Aralık 1908
Meclis-i Mebusan açıldı.

13 Nisan 1909
31 Mart Ayaklanması başladı.

27 Nisan 1909
İkinci Abdülhamit tahttan indirildi. Sultan Reşat padişah oldu.

1911
(38 yaşında). İlk kitabı Safahat Birinci Kitap adıyla yayımlandı.

29 Eylül 1911
Türk-İtalyan Savaşları başladı.

5 Mart 1912
Yazılarının yayınlandığı Sıratı Müstakim, Sebillürreşat olarak adını değiştirdi.

1912
(39 yaşında) Safahat, İkinci Kitap Süleymaniye Kürsüsünde yayımlandı.

15 Ekim 1912
Türk-İtalyan Savaşı sona erdi.

8 Ekim 1912
Balkan Savaşları başladı.

23 Aralık 1912
Akif İstanbuldan Mısıra gitti.

6 Ocak 1913
Balkan Savaşları ı sonuçlandırmak için toplanan Londra Konferansı sonuçsuz olarak dağıldı.

20 Şubat 1913
Akif, Mısırdan İstanbula döndü.

23 Ocak 1913
İttihatçılar Babıâli Baskını ı düzenleyerek iktidara hakim oldular.

2 Şubat 1913
Akif (40 yaşında). Beyazıt Cami Kürsüsü de halkı birliğe ve yurt savunmasına çağırdı.

7 Şubat 1913
Fatih Cami Kürsüsü de konuştu.

5 Mart 1913
Edirne teslim oldu.

11 Mayıs 1913
Akif memurluktan istifa etti.

30 Mayıs 1913
Londra Antlaşmasıyla Edirne Bulgarlara bırakıldı. Mayıs-Haziran Safahat, Üçüncü Kitap "Hakkın Sesleri" yayımlandı.

29 Haziran 1913
İkinci Balkan Savaşları başladı.

10 Temmuz 1913
Fatih Kürsüsü de uzun manzumesi Sebilürreşat a yayımlandı.

21 Temmuz 1913
Edirne kurtarıldı.

10 Ağustos 1913
Bükreş Anlaşmasıyla Balkan Savaşları sona erdi.

14 Ağustos 1913
Akifin ilk Tefsir Serifi yayımlandı.

1914
Fatih Kürsüsünde kitap olarak yayımlandı. Yılın ilk aylarında Akif Mısıra gitti, Medineye kadar yolculuk yaptı.

29 Ekim 1914
Türkiye, Birinci Dünya Savaşı a girdi.

Aralık (?) 1914
Akif (41 yaşında). Almanların elindeki esir Müslüman askerlerine propağanda yapmak amacıyla Almanyaya gönderildi.

5 Mart 1915
Akif (42 yaşında). Berlin Hatıraları ı bitirdi.

8 Nisan 1915
Berlin Hatıraları yayımlanmaya başladı.

25 Kasım 1915
Sebiürreşat yayınına 5,5 ay ara verdi.

1916 (ilk Ayları)
Akif (43 yaşında). Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Arabistana Gezisi 4-5 ay sürdü.

10 Mayıs 1916
5,5 aylık aradan sonra Sebilürreşat yeniden yayımlandı.

26 Ekim 1916
Sebilürreşat 20 ay kadar yeniden kapandı.

1917
Safahat, Beşinci Kitap "Hatıralar" yayımlandı; (44 yaşında) Akif, Lübnana geri döndü; Dar-ül Hikmet-ül İslamiye başkatipliğine atandı.

4 Temmuz 1918
Sultan Reşat öldü. Vahdettin tahta geçti.

17 Temmuz 1918
Sebilüreşşat, yeniden yayına başladı.

1918
"Süleymaniye Kürsüsü"ndenin üçüncü basımı, "Hakkın Sesleri ve "Hatıralar"ın ikinci basımları yapıldı.

30 Ekim 1918
Mondros Ateşkes Anlaşması imza edildi.

13 Kasım 1918
İtilaf donanması İstanbula geldi.

21 Aralık 1918
Meclis-i Mebusan kapatıldı.

26 Aralık 1918
Akifin "Hala mı Boğuşmak" manzumesi yayımlandı.

15 Mayıs 1919
İzmir işgal edildi.

19 Mayıs 1919
Mustafa Kemal Paşa, Samsuna çıktı.

12 Haziran 1919
Sebilürreşat, mandacılığa karşı çıktı.

26 Haziran 1919
Sebilürreşat, Türklerle Arapların ayrılamayacağını yazdı.

23 Temmuz 1919
Erzurum Kongresi açıldı.

4 Eylül 1919
Sivas Kongresi açıldı.

18 Eylül 1919
Akif (46 yaşında). Asım, Sebilürreşat a yayımlanmaya başlandı.

12 Ocak 1920
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi açıldı.

22 Ocak 1920
(47 yaşında) Dar-ül Hikmet-ül İslamiye üyeliğine atandı.

23 Ocak 1920
Akif Balıkesirde Zağanos Paşa Camii de halkı düşmana ve bozgunculara karşı birlik olmaya çağırdı.

16 Mart 1920
İstanbul İtilaf Devletleri ce işgal edildi.

11 Nisan 1920
Şeyhülislamlık fetvası yayımlandı. Akif (47 yaşında). İstanbuldan gizlice Anadoluya geçti.

23 Nisan 1920
Büyük Millet Meclisi açıldı.

28 Nisan 1920
Hakimiyeti Milliye Mehmet Akifin Ankaraya geldiğini yazdı.

3 Mayıs 1920
Dar-ül Hikmet-ül İslamiyedeki görevine son verildi.

6 Mayıs 1920
Sebilürreşatın İstanbulda son sayısı yayımlandı.

3 Haziran 1920
Bigada adaylar arasında en yüksek oyu alarak mebus seçildi.

5 Haziran 1920
Burdur Mebusluğu Meclis e onaylandı.
Haziran 1920 İsyancıları bastırmak üzere Konyaya gönderildi. Daha sonra Burdur ve Antalyaya gitti.

15 Temmuz 1920
Mehmet Akif, Meclis e ant içti. Eşref Edip, Kastamonuya geldi.

17 Temmuz 1920
Burdur Mebusluğu u tercih ettiğini Meclis Başkanlığı a bildirdi. (18 Temmuzda görüşülüp onaylandı.)

4 Ekim 1920
Basın ve Haber alma Genel Müdürlüğü, Meclis Başkanlığı dan Akifin irşat için Kastamonuya gönderilmei iznini istedi.

19 Ekim 1920
Kastamonuya geldi.

25 Ekim 1920
Batı Cephesi Komutanlığı ın isteğiyle, Maarif Vekaleti in İstiklal Marşı yarışması açtığı haberi Hakimiyeti Milliyede yayımlandı.

5 Kasım 1920
Açıksözde ilk manzumesi yayımlandı: Kır Ağası ın Rüyası.

5 Kasım 1920
Kastamonu Nasrullah Camii de Sevr Anlaşması ı anlatarak halkı birliğe ve milli mücadeleye çağırdı. Avrupaya karşı Moskova yönetimiyle iyi ilişkiler geliştirilmesini savundu.

28 Kasım 1920
Sebilürreşatın Anadoludaki ilk sayısı Kastamonuda, Akifin Nasrullah Camii Kanuşmasıyla yayımlandı.

3 Aralık 1920
Kastamonu ilçelerinde yaptığı konuşmalar neşredilmeye başladı.

24 Aralık 1920
Akif ve Eşref Edip Kastamonudan Ankaraya gitti.

3 Şubat 1921
Sebilürreşatın Ankarada ilk sayısı yayınlandı.

5 Şubat 1921
Maarif Vekili Namdullah Suphi Tanrısever bir mektupla Mehmet Akife başvurarak İstiklal Marşı Yarışması a katılmasını istedi.

8 Şubat 1921
Meclis Kürsüsü de tek konuşmasını yaptı. Tevfik Paşa Hükümeti e yumuşak bir cevap yazılmasını önerdi. Mustafa Kemal buna karşı çıktı.

10 Şubat 1921
Elcezire Cephesi Komutanı Nihat Paşa, Akife bir mektup yazarak Nasrullah Camii Konuşması ı övdü. Onun Diyarbakırda kitapçık halinde basıldığını haber verdi.

17 Şubat 1921
İstiklal Marşı Hakimiyeti Milliye ve Sebilürreşat a yayımlandı. (Açıksözde 21 Şubat tekrar Hakimiyeti Milliye; 14 Mart, Gaye-i Milliye; 26 Mart; Yeni Giresun (?), Öğüt: 29 Şubat!)

26 Şubat 1921
İstiklal Marşı konusu Meclise getirildi. Seçimin Meclis genel kurulunda yapılması kararlaştırıldı.

1 Mart 1921
İstiklala Marşı Meclisin ikinci çalışma yılının açılışında okundu, alkışlarla karşılandı.

12 Mart 1921
(Akif 48 yaşında) İstiklal Marşı Meclis e tartışılarak kabul edildi.

Mart 1921
Marş için beste yarışması açıldı.

19 Mart 1921
Akifin de içinde olduğu Anadoluda bir İslam kongresi için hazırlık kurulu ilk toplantısını yaptı.

1 Nisan 1921
Besteci Ali Rıfat Bey, bestelediği İstiklal Marşı ı Kadıköy Apollon Tiyatrosu da çaldı.

14 Nisan 1921
(15 Nisanda Sebilürreşet a) Süleyman Nazife Hakimiyeti Milliyede yayımlandı.

30 Nisan 1921
Akifin Afgan elçiliği ziyareti Sebilürreşat a neşredildi.

7 Mayıs 1921
"Bülbül" Sebilülreşat a yayımlandı.

9 Mayıs 1921
Sebilülreşat-Hükümet ilişkileri Meclis e tartışıldı.

10 Mayıs 1921
Akifin de üye olarak gösterildiği Birinci Grup Mustafa Kemal tarafından kuruldu.

23 Ağustos 1921
Sakarya Savaşı başladı ve 13 Eylülde kazanıldı.

12 Eylül 1921
Akifin Afgan Elçiliği i ziyareti Açıksözde yayımlandı.

24 Eylül 1921
(Ali Şükürün konuşması) Kayseriye taşınan Sebilülreşatın buradaki ilk ve tek sayısı ile birlikte yayımlandı.

1 Kasım 1921
İstiklal Marşıını bestelenmesi konusu Meclis e tartışıldı. Genel kurul beste seçiminin İstanbulda yapılması isteğini reddetti.

19 Kasım 1921
Ali Rıfat Beyin bestesi Yarın gazetesinde yayımlandı.

10 Aralık 1921
2,5 aylık bir aradan sonra Sebilürreşat yeniden Ankarada yayımlandı.

31 Aralık 1921
Akif ve arkadaşlarının İstanbuldaki ahlaksızlıkların kınanmasıyla ilgili önergesi tartışılarak kabul edildi.

3 Nisan 1922
(Akif 49 yaşında) "Leyla" Hakimiyeti Milliyede yayımlandı.

26 Temmuz 1922
Akif, İstiklal Mahkemeleri aleyhine oy kullandı.

29 Temmuz 1922
Üç milletvekiliyle birlikte Akifin, askerlerin bayramını kutlamak üzere cepheye gittiği açıklandı.

26 Ağustos 1922
Türk ordusu Büyük Taarruza başladı.

9 Eylül1922
Türk ordusu İzmire girdi. Meclis e Sebilürreşata yardım konusu tartışıldı. Basına hükümet yardımı kesildi.

1 Kasım 1922
Padişahlık kaldırıldı.

16 Aralık 1922
Akif, Eğitim Komisyonu Başkanlığı dan istifa etti.

19 Ocak 1923
2 ay ve 7 günlük bir aradan sonra Sebilülreşat yeniden yayımlandı.

29 Ocak 1923
Yunus Nadi in Cumhuriyet e Yeni bir Savaş Devri başlıklı yazısı mecliste tartışıldı. Akif ve arkadaşlarının yazıya itirazları kabul edilmedi.

1 Nisan 1923
Meclis, seçimlerin yenilenmesi kararını aldı.

12 Nisan 1923
Sebilürreşatın Ankarada son sayısı çıktı. Mayıs 1923 Mehmet Akif 50 yaşında, İstanbula döndü.

16 Mayıs 1923
Sebülürreşat, taşınmasından 3 yıl sonra yeniden İstanbulda yayımlanmaya başladı.

Ekim 1923
Abbas Halim Paşa ın çağrısına uyan Mehmet Akif kışı geçirmek üzere Mısıra gitti. (1924 baharında dönecek, kışın yeniden gidecek,1925 baharında tekrar gelecek ve sonbaharında yeniden gidecektir.)

29 Ekim 1923
Cumhuriyet ilan edildi.

3 Mart 1923
Halifelik kaldırıldı. "Eğitimin Birleştirilmesi Yasası" çıktı. Şeriye ve Evkaf Vekaletleri kaldırıldı.

5 Mart 1925
Sebilürreşatın son sayısı yayımlandı.

6 Mart 1925
Hükümet, diğer bazı yayım organlarıyla birlikte Sebilürreşatı kapattı.

Mayıs 1925
Sebilürreşatın sahibi ve müdürü Eşref Edip Fergon, İstiklal Mahkemesi de yargılanmak üzere tutuklandı.

1925
Mehmet Akif (52 yaşında) Mısıra gitti.

2 Eylül 1925
Bakanlar Kurulu türbe ve zaviyelerin kapatılmasını (Kanun: 30 Kasım), memurların şapka giymesini (Kanun: 25 Kasım) kararlaştırdı.

17 Şubat 1926
İsviçre Medeni Kanunu uyarlanarak kabul edildi.

1926
Annesi 90 yaşında İstanbulda öldü. 53 yaşındaki Akif, Mısır Darülfünunu Edebiyat Şubesi, Edebiyet-ı Türkiye müderrisliğine atandı. (1936ya kadar)

10 Nisan 1928
Anayasadan devletin dini, din-i İslamdır ve din hükümlerinin meclis tarafından yerine getirileceği ibareleri çıkarıldı.

1928
Akifin damadı Ömer Rıza Doğrul, Safahatın mevcudu tükenmiş ciltlerini yeniden bastırdı. Kabil Elçiliği e giden Hikmet Bayur, Mısırda Akif en Kuran çevirisini istediyse de alamadı.

1 Aralık 1928
Yeni harfler kullanılmaya başlandı.

1 Ocak 1929
Eski yazıyı kullanma yasağı başladı.

1 Eylül 1929
Okullarda Arapça ve Farsça dersleri kaldırıldı.

22 Ocak 1932
Türkçe Kuran ilk kez Yerebatan Camii de okundu.

1932
Mısıra giden Eşref Edip Akifin Kuran çevirisini vermeye ikna edemedi.

7 Şubat 1933
İstanbulda bütün camilerde ezan ve kamet Türkçe okunmaya başlandı.

1933
Akif (60 yaşında), Mısırda Safahatın yedinci kitabı Gölgeleri bastırdı.

1935
Mısırda hastalanan Akif (62 yaşında), tedavi olmak için Lübnana gitti. Oradan Antakyaya geçti.

19 Haziran 1936
63 yaşına Akif hasta olarak İstanbula geldi.

27 Aralık 1936
Mehmet Akif, İstanbulda siroz hastalığından öldü.