Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna Başvuru Şartları

Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna Başvuru Şartları

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı istihdamında dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı. Yapılan açıklamada aile sağlığı elemanı kadrolarına ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olan adayların başvurabileceği belirtildi.

İşte o açıklama:

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Sayı: B.I0.1.HSK0.06.00.00

Konu: Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı istihdamı

............................. VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

İlgi: 01/07/2011 tarihli ve B.10.0.THS.0.20.00.01/22100 sayılı yazı.

Bakanlığımızca, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden kamu görevlisi olmayan sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilmek üzere ilgi yazı ile illere pozisyon tahsis edilmiş ve bu pozisyonların kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş idi.

02/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması amaçlanmış olup mezkûr Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık teşkilât yapısında değişikliğe gidilmiştir.

Bu itibarla, gerek teşkilat yapısındaki değişim gerekse uygulamada karşılaşılan bir takım hususlara açıklık getirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bu çerçevede;

1- Söz konusu pozisyonlara;

a) Türkiyede mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.

b) Vekil ebe veya hemşire olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.

2- Başvuru için ilinizde ikâmet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.

3- Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar v.b) başvuramayacaktır. Ancak 5258 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler başvurabileceklerdir.

4- Başvuru bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğüne yapılacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında kişiye ait;

- T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,

- Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, ( Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra birim sorumlusu/müdür yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)

- Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan, (Müdürlük, beyanın doğruluğunu, adli sicil

bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder.)

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,

- Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe,

- Dört adet vesikalık fotoğraf

yer alacaktır.

Kişiye ait bu belgelere ek olarak, ilinizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istendiğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe de bulunacaktır.

5- Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra kişi, çalışacağı sözleşmeli aile hekimi ile birlikte Müdürlüğünüzde aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalayacaktır.

6- Başvuruya ilişkin usul ve esaslar, Müdürlüğünüz ve Kurumumuz internet sayfalarında ilan edilecektir. Müdürlük internet sayfasındaki ilanda ayrıca; ilan tarihi itibariyle yanında sözleşmeli aile sağlığı elemanı bulunmayan tüm aile hekimlerinin isimleri, aile hekimliği birim kodlan, çalıştıkları aile sağlığı merkezlerinin isimleri, irtibat telefon numaraları ve adresleri muhakkak bulunacaktır.

7- İlinize tahsis edilmiş bulunan kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı pozisyonlarında boşalma olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre işlem tesis edilecektir.

a- İldeki boş pozisyon, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlanmak suretiyle kullanılacaktır.

b- Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde, ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle standart kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az olan ilçedeki aile hekimi ile anlaşarak başvuru yapan ile sözleşme imzalanacaktır. Aynı ilçede boş kadro sayısından fazla başvuru dosyası mevcut İse öncelik yükseköğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir. Bu kapsamda da birden fazla başvuru bulunduğu takdirde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.

8- Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir.

9- Aile sağlığı elemanları. Müdürlüğünüzün planlamasına göre göreve başladıktan sonra en kısa süre içinde 30 saatlik uyum eğitimine tabi tutulacaktır. Bu eğitime ilişkin; teorik ve uygulamalı dersler, eğitimciler, eğitim yeri v.b tüm iş ve işlemler Müdürlüğünüzce ve Müdürlüğünüz imkânlarıyla gerçekleştirilecektir.

10- İlinize kamu görevlisi olmayan sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilmek üzere tahsis edilen pozisyonların boş olması veya herhangi bir nedenle boşalması halinde 15 gün içinde Müdürlüğünüz ve Kurumumuz internet sayfalarında ilan edilmek suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

11- İlgi yazı yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bakan a. Müsteşar Yardımcısı

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER