Online Test Çöz
Yazılılara İnteraktif Hazırlan

Son Eklenen Sorular

Barbaros Hayrettin Paşanın 28 Eylül 1538 tarihinde Haçlı donanmasına karşı kazandığı ve Akdeniz’in Türk hâkimiyetine geçmesini sağlayan zaferin adı nedir? Olumlu bir iletişim için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? Divanı-ı Hümayunun görevlilerinden olup;Padişahın mutlak vekilidir.Padişahın mührünü taşır.Yukarıdaki görevleri anlatılan Divan üyesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi, kırsal kesimden kentlere olan göçün nedenlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’nin sonuçları arasında yer almaz? Aydınlanma Çağında; Newton, yerçekimi kanunu bulmuş, Galileo, dünyanın güneş çevresinde döndüğünü savunmuş ve Kopernik, Güneş sisteminin varlığını ispatlamıştır.Yukarıda verilen gelişmelerin aşağıdakilerden hangisi sayesinde yapıldığı söylenemez? Osmanlı Devleti’ndeki Divan üyesi olan Defterdar’ı günümüzde hangi bakanlığa benzetebiliriz? Aşağıdaki olayların hangisi ile Osmanlılar Rumeli’ye ilk kez geçmişlerdir?  *Empati kurmak              *Beden dilini kullanmak*Uzlaşmak                       *EleştirmekVerilenlerden kaç tanesi iletişimi olumlu yönde etkiler? Hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik fikirleri dünyaya yayıldı.İmparatorlukların parçalanma süreci başladı. Demokratik yönetimlerin sayısı artmaya başladı.Verilen gelişmeler aşağıdaki olayların hangisinin bir sonucudur? Osmanlı Devleti'nde, Divan'da verilen savaş, barış ve idam kararlarının, İslam dinine uygun olup olmadığına fetva veren Divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Lale Devrinde (1718-1730), yapılan aşağıdaki yeniliklerden hangisi sağlık alanındadır?  Anayasamızın 22. maddesine göre; “Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir.”Anayasamızın bu maddesi haberleşme hürriyetinin hangi yönünü vurgulamaktadır? İtalya`da edebiyat ve sanat alanında ortaya çıkan sistem Martin Luther öncülüğünde Almanya`da ortaya çıkan ve  laik eğitime geçilen sistemAvrupa tarihinde etkili olan yukarıdaki olaylar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? Osmanlı devletinde, devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı en önemli yönetim organ aşağıdakilerden hangisidir? Kıbrıs’ın Fethi, Rodos’un Fethi ve Girit’in Fethi  ile ………………..?Yukarıdaki boşluğa (…….……?)  aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştirBu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin uygulamış olduğu iskân siyasetinin amaçlarından değildir? Anadolu'nun Türk yurdu olmasını kesinleştiren savaş aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu kapılarının Türklere açılması sağlayan savaş hangisidir? Osmanlı Devletinde devleti işlerinin görüşüldüğü ve aynı zamanda yüksek mahkeme özelliğinde olan ve genellikle Sadrazamın başkanlığında toplanan kurula ……………………denirdi. Yukarıdaki boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin zayıflaması ve parçalanmasında etkili olmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi iskan politikasının sağladığı faydalardan biri değildir? Aşağıdakilerden  hangisi ülkemizde nüfus sayımını yapar? Osmanlı devletinde bu etnik çeşitlilik  19 ve 20. yy larda hangi gelişmeden olumsuz etkilenmesine yol açmıştır? Kuruluş döneminde Çirmen,Sırsındığı,Niğbolu,Varnave Kosova Savaşlarından sonra Osmanlının batı sınırları Sırbistan ve Eflak toraklarına kadar ulaşması hangi bölgede Osmanlı egemenliğinin güçlenmesini sağlamıştır? Coğrafi keşiflerin nedenlerinden hangisi ekonomik gerekçelerle yapıldığını göstergesi DEĞİLDİR?   Orhan Bey zamanında ise yaya ve müsellem adıylailk düzenli ordu kurulmuştur.1. Murat İlk defa tımarlı sipahi ordularını kurdu1. Murat Devşirme Sistemi’ni ve Yeniçeri Ocağı’nı (kapıkulu süvarileri) kurdu.Yukarıda verilen bilgiler kuruluş döneminde hangi alanda düzenlemeler yapıldığını gösterir? Yükselme döneminde önemli ticaret yollarına  ( İpek , Baharat , Akdeniz ve Karadeniz ticaret yoları) hakim olan Osmanlı, bu ticaret yollarından beklenilen ekonomik kazanımı elde EDEMEMESİNİN sebebi nedir? 1048 Pasinler savaşı1071 Malazgirt meydan savaşı1176 Miryokefalon savaşıBu üç siyasi gelişmenin ortak yönü nedir? 1243 Kösedağ savaşı sonrası için hangi yargıya ULAŞAMAYIZ? Bir toplumda kurban ibadeti hakkıyla yerine getirildiğinde orada aşağıdakilerden hangisi azalır? Aşağıdaki melekler ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değildir? Allah’ın izniyle insanları kaza ve belalardan korumakla görevli melek hangisidir? Kabe’nin etrafında 7 kez dönmeye ne denir? Hac zamanı dışında ihrama girerek Kabe’yi tavaf etmeye ne denir? Hacda Sa'y nerede yapılır? Sığır cinsi hayvanların kurban olabilmesi için en az kaç yaşında olmaları gerekir? Aşağıdaki hayvanlardan hangisinden kurban olmaz? Aşağıdaki seçeneklerde yer alan melekler ve görevleri eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Kıyamet aşağıdaki meleklerden hangisinin sura üflemesiyle başlar? Ahirette tüm insanların toplanacağı yerÖldükten sonra yeniden dirilmekYaptıklarımızın kaydedildiği ve hesap günü bize verilecek olan kitabımızYukarıda aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yoktur? “Şunu bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir.” Yukarıda anlatılan melek aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir? Melekler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki seçeneklerde yer alan melekler ve görevleri eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Öldükten sonra insanın bütün yaptıklarının tartıldığı ilahi teraziye ne ad verilir? Nas suresinde Allah’ın (cc) hangi ismi yer almaz?