S:1

Akşam Eraylara misafirliğe gideceğiz cümlesinde kaç tane kelime vardır?

Akşam Eraylara misafirliğe gideceğiz cümlesinde kaç tane kelime vardır? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Some people believe that young children should listen to classical music. They think it can change a childs brain and make the child clever. They call this ‘the Mozart effect.This idea became very popular in the 1990s. Governments and universities spent a lot of money over the next twenty years to test if it is true. The research shows that it is not. Listening to Mozart does not have a permanent effect on your brain.However, research shows that listening to music can help children learn. Mike Edwards teaches eight-year-olds. He works in a special school for children with behaviour problems. He is not a music teacher, but in his classroom there is always music.‘I play the music at the beginning of the lesson, Mike says, ‘and it really works!Mikes students are sometimes difficult to control. ‘Theyre not stupid or lazy, he says, ‘but theyre sometimes noisy and rude and you have to be very patient. The music is calm and quiet. It helps the children to feel calm and quiet too. Then they can learn better.‘I dont think music changes a childs brain or personality, but it helps them to concentrate so they can be more creative. They enjoy coming to class and it makes my job easier because theyre more polite and hard-working.So does Mozart make you a better student? Maybe. But Mikes students are listening to the blues! Which of the following statements are TRUE based on the text? Araplar tarafından aşağıdakilerden hangisi el Kubbetüt -Türkiyye diye adlandırılmıştır? İçinde 13 kg 500 g portakal bulunan bir kasanın darası 1kg 500 gr geliyor.Bir kasa portakalın brüt kütlesi kaç kgdır? Aşağıdakilerden hangisi çok küçük taneciklere sahip olduğu için katı olup, sıvı gibi konulduğu kabın şeklini almayan maddelerdendir? Hangi cümlede zamir bulunmamaktadır? Bir fabrikada 1705 kurşun kalem, 1205 kırmızı kalem, 1974 tükenmez kalem üretilmiştir. Bu fabrikada kaç kalem üretilmiştir? Algoritmanın geometrik şekillerle gösterilmesine ad verilir? Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan organellerden hangisinin görünüş, büyüklük ve sayısı farklılık gösterir? Hz.İshak, aşağıdaki bölgelerden hangisinde peygamberlik görevini yerine getirmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi atasözüdür? Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde görev yapan şube müdürlerinin disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi besinleri uygun ortamda saklamak ve mikroskobik canlılardan korumak için kullanılan yöntemlerden biri değildir? İçinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere .................. denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Konunun ayrıntılarını daha sonra görüşeceğiz.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşa- ğıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Osmanlı Devleti hukuk sisteminin millet esasına dayalı olması nedeniyle hukuk önünde eşitlik tam olarak gerçekleşmiyordu. Osmanlı Devletinde asıl olan, her milletin, daha doğrusu her din mensubu kesimin ayrı bir hukuksal statüye sahip olmasıydı. Bu durum, 19. yy.da Batı Avrupa ve Amerikadaki insanların doğuştan hukuk önünde eşit olduğu fikriyle çelişiyordu. Bu nedenle işe, hukuk önündeki eşitsizlikleri ortadan kaldırarak başlamak gerekmekteydi. Osmanlı devlet adamları Tanzimat ile hem Batılılaşmayı hem de ülkede yaşayanları bir Osmanlılık ruhu etrafında birleştirerek devletin bütünlüğünü korumayı amaçlamaktaydılar. Hukuk önünde eşitliğin sağlanmasının Osmanlı Devleti açısından önemini Mustafa Reşit Paşa Londrada büyükelçi olarak çalışırken kavramıştı. Yapılması gereken Osmanlı tebaasını hukuk önünde eşit hâle getirmekti. Bu durum hem Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti üzerindekibaskılarını hafifletecek hem de Batı ile ittifakı kolaylaştıracaktı.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? petrol - su - kömür - elektrik - doğal gaz- motor yağı verilen kaynaklardan kaç tanesi evlerde kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi insan gelişim dönemlerinden olan okul çağı döneminin özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin özel konum özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi adın başına gelince sıfat olmaz? Adaletin tam olarak yerine getirilmediği toplumlarda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? Aşağıdakilerden hangisi kader kavramını açıklayan kelimelerden biri değildir? Moliereden çevirdiği ve uyarladığı oyunlarıyla tanın- mıştır. Bu oyunlar arasında Zoraki Takip, Yorgaki Dandini, Dekbazlık, Meraki sayılabilir. Bursa valisi iken Bursada kurduğu tiyatroyla halkımızda tiyatro kül- türünün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Milliyetçi bir anlayışla dil çalışmaları yapmış, Lehçe-i Osmanî ve Şecere-i Türkî adlı eserleri yazmıştır.Bu parçada sözü edilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? Evreni ve evrendeki bütün canlıları Yüce Allah yaratmıştır. Onu yarattığı her şey dengeli, düzenli ve ölçülüdür. Mesela dünyayı saran atmosfer tabakası olmasa dünyamızda yaşam olmazdı. Biraz kalın ya da ince olsa bile yaşam çok farklı ya da imkânsız olurdu. Yukarıda verilen parçadan yola çıkarsak aşağıdakilerden hangisi bu konuyu Kuran-ı Kerimde dile getiren ayetlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Rasyonalist bir filozoftur? ATP molekülünün enzimler yardımıyla hidroliz edilmesi sonucu aşağıda verilen moleküllerden hangisi oluşmaz? Çaya şeker atıp karıştırdıktan sonra tadına bakıldığında tatlı olduğu anlaşılır. Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi belirtili ad tamlamasıdır? Alfabemizde kaç tane sesli (ünlü) harf vardır? I. Musul SorunuII. KapitülasyonlarIII. Dış BorçlarYukarıdakilerden hangileri Lozan Barış Antlaşması sonucunda çözüme kavuşturulamamıştır? Peygamberimizin yattığı yer olan ve tertemiz çiçekli bahçe anlamına gelen yerin adı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Aşağıda, buluşlar ile buluşu yapan kişiler eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önce gelir? Aşağıdaki maddelerden hangisi aynı zamanda cisimdir? Türkiyede çocuklara uygulanan zorunlu aşı takvimine göre BCG aşısı ne zaman uygulanır? Ay yılına göre bir yıl kaç gündür? Aşağıdaki seslerden hangisi tek başına hece olmaz? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Bir Müslümanın bir Müslümana üç günden fazla küs kalması helal değildir. Sözüne uygun olmayan bir davranıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir